งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง Talent Management โดย... สำนักงานเลขานุการกรม กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง Talent Management โดย... สำนักงานเลขานุการกรม กรม ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง Talent Management โดย... สำนักงานเลขานุการกรม กรม ควบคุมโรค

2 2. หลักการและเหตุผล บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นกำลังสำคัญ ของกรมควบคุมโรค ที่จะผลักดันการ ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมี ระบบพัฒนา เพื่อรองรับบุคลากรกลุ่มนี้

3 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ด้านความรู้และทักษะตามแผนพัฒนาเชิง สมรรถนะประจำกลุ่มงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 3.2 เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา สมรรถนะ ในสถาบันต่างๆ

4 4. ผลผลิตและตัวชี้วัด ความสำเร็จของโครงการ ผลผลิต 1. บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ ตาม แผนพัฒนา 2. บุคลากรเป้าหมายได้รับการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร เข้าร่วมอบรม ตามแผนพัฒนาฯ 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนา เชิงสมรรถนะตามแผนพัฒนาสมรรถนะ โดยเข้ารับ การอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานนอก หน่วยงาน

5 5. วิธีดำเนินการ 5.1 ส่งแบบสอบถามความเห็นของบุคลากร ด้าน การอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานนอก หน่วยงาน 5.2 จัดทำแผนส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน 5.3 จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ที่เลือก พัฒนาสมรรถนะ 5.4 ดำเนินการส่งตัวบุคลากรเป้าหมาย เข้ารับการ อบรม 5.5 จัดทำแบบฟอร์มสรุปรายงานการประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่ม

6 6. กิจกรรม / แผนการ ดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้เพื่อสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม วางแผนและประเมินผล กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้เฉพาะทาง เพื่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร จัดการ กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 6 ทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการส่งบุคลากร เข้ารับการพัฒนา

7 7. เป้าหมายและงบประมาณ 7.1 ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง (Talent Management) ของกรมควบคุมโรค เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 500,000 บาท ( ห้าแสนบาท ถ้วน )

8 8. กลุ่มเป้าหมาย 8.1 บุคลากรของสำนักงาน เลขานุการกรม 8.2 บุคลากรของกองอื่นๆ ใน สังกัดกรมควบคุมโรค ( ส่วนกลาง )

9 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 มีข้อตกลงและสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกัน ใน ด้านการประสานงาน 9.2 บุคลากรได้รับการอบรมตามแผนพัฒนา บุคลากร 9.3 บุคลากรสามารถนำความรู้ไปพัฒนา เกี่ยวกับ เรื่องการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 9.4 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้าน ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 9.5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามควบคุมกำกับทางฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น 9.6 บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ณ. หน่วยงานต่างๆ ที่ รับผิดชอบโดยตรง

10 10. บุคลากรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 10.1 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน เลขานุการกรม 10.2 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุม โรค ( ส่วนกลาง ) 10.3 สถาบันฝึกอบรม 10.4 โรงเรียนสอนภาษา 10.5 งานการเจ้าหน้าที่ 10.6 งาน IT และงานการเงิน 10.7 สถาบันต่างๆ ภาครัฐและเอกชน

11 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร บรรณารักษ์ ชำนาญการ 2. นายสันติไชย หวังวรวงศ์ นักจัดการ งานทั่วไปชำนาญการ

12 12. ผู้อนุมัติโครงการ นายสมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน ( นายสมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน ) เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

13 มองโลกในแง่ ดี “ พุทธทาส ภิกขุ ” เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์แก่โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ ของเขาเลย จะมองหาคนที่ดี แต่ส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า ตาย เปล่าเลย ฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง Talent Management โดย... สำนักงานเลขานุการกรม กรม ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google