งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง Talent Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง Talent Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง Talent Management
โดย...สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

2 2.หลักการและเหตุผล บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเป็นกำลังสำคัญของกรมควบคุมโรค ที่จะผลักดันการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีระบบพัฒนา เพื่อรองรับบุคลากรกลุ่มนี้

3 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ด้านความรู้และทักษะตามแผนพัฒนาเชิงสมรรถนะประจำกลุ่มงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 3.2 เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ ในสถาบันต่างๆ

4 4.ผลผลิตและตัวชี้วัด ความสำเร็จของโครงการ
1.บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ ตามแผนพัฒนา 2.บุคลากรเป้าหมายได้รับการอบรม /ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร เข้าร่วมอบรมตามแผนพัฒนาฯ 2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาเชิงสมรรถนะตามแผนพัฒนาสมรรถนะ โดยเข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน

5 5.วิธีดำเนินการ 5.1 ส่งแบบสอบถามความเห็นของบุคลากร ด้านการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน 5.2 จัดทำแผนส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานนอกหน่วยงาน 5.3 จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ที่เลือกพัฒนาสมรรถนะ 5.4 ดำเนินการส่งตัวบุคลากรเป้าหมาย เข้ารับการอบรม 5.5 จัดทำแบบฟอร์มสรุปรายงานการประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่ม

6 6.กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้เพื่อสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม วางแผนและประเมินผล กิจกรรมที่ 3 การเรียนรู้เฉพาะทาง เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญตามเป้าหมาย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ 5 การฝึกทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 6 ทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการส่งบุคลากร เข้ารับการพัฒนา

7 7.เป้าหมายและงบประมาณ 7.1 ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของกรมควบคุมโรค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

8 8.กลุ่มเป้าหมาย 8.1 บุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม
8.2 บุคลากรของกองอื่นๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง)

9 9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีข้อตกลงและสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกัน ในด้านการประสานงาน 9.2 บุคลากรได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 9.3 บุคลากรสามารถนำความรู้ไปพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 9.4 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 9.5 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามควบคุมกำกับทางฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น 9.6 บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน ณ.หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโดยตรง

10 10.บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.1 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม 10.2 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) 10.3 สถาบันฝึกอบรม 10.4 โรงเรียนสอนภาษา 10.5 งานการเจ้าหน้าที่ 10.6 งาน IT และงานการเงิน 10.7 สถาบันต่างๆ ภาครัฐและเอกชน

11 11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร บรรณารักษ์ชำนาญการ
1.นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร บรรณารักษ์ชำนาญการ 2.นายสันติไชย หวังวรวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

12 12.ผู้อนุมัติโครงการ นายสมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน
นายสมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน (นายสมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน) เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค

13 มองโลกในแง่ดี “พุทธทาสภิกขุ”
เขามีส่วนเลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอาส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์แก่โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ ของเขาเลย จะมองหาคนที่ดี แต่ส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคยมองแต่ดี มีคุณจริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง Talent Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google