งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎ ก. พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ ความคุ้มครองพยาน พ. ศ. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎ ก. พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ ความคุ้มครองพยาน พ. ศ. ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎ ก. พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ ความคุ้มครองพยาน พ. ศ. ๒๕๕๓

2 หลักการ ๑. คุ้มครองเฉพาะข้าราชการพล เรือนสามัญ ๒. จำกัดกรณีที่จะให้ความ คุ้มครอง : ทุจริตต่อหน้าที่ และ ประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๕ ( ๑ ) ๓. ข้าราชการที่จะได้รับการ คุ้มครอง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ และผู้ที่ อาจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัยร่วมกันที่ให้ถ้อยคำในฐานะ พยาน

3 หลักการ ( ต่อ ) ๔. กำหนดให้การให้ข้อมูลตามกฎ ก. พ. นี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ๕. การให้ข้อมูลต้องเป็นประโยชน์และ เป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ๖. กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ สิ้นสุดของการให้ความคุ้มครองไว้ ๗. วางกระบวนการในการขอความ คุ้มครองไว้ ๒ ระดับ คือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่ง บรรจุ กับสำนักงาน ก. พ.

4 หลักการ ( ต่อ ) ๘. มาตรการคุ้มครองยึดหลักการตาม มติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๔๒ และความในวรรคท้ายของมาตรา ๙๘ ๙. ไม่ถือว่าการให้ข้อมูลฯ เป็น ความผิดวินัย ๑๐. การกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็น พยาน ต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจหา พยานหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ ความผิดได้ และอาจลดโทษแก่ ผู้เป็นพยานได้ภายในกรอบของ กฎหมาย ๑๑. การให้บำเหน็จความชอบควร ยึดหลักการตามมาตรา ๗๔

5 โครงสร้างกฎ ก. พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็น พยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ. ศ. ๒๕๕๓ - วันบังคับใช้ : ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา - คำนิยามศัพท์ : “ วินัย ” “ พยาน ” - หมวด ๑ บท ทั่วไป - หมวด ๒ การคุ้มครอง พยาน - หมวด ๓ การกันเป็นพยาน และการลดโทษ - หมวด ๔ การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ

6 หมวด ๑ บท ทั่วไป หมวด ๑ บท ทั่วไป - ลักษณะของ ข้อมูล - ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครอง - ผลของการให้ข้อมูลหรือให้ ถ้อยคำที่ได้รับความคุ้มครอง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ อาจได้รับความชอบเป็นกรณีพิเศษ อาจได้รับความชอบเป็นกรณีพิเศษ ไม่ถือว่าการให้ข้อมูลหรือถ้อยคำเป็น ความผิดวินัย ไม่ถือว่าการให้ข้อมูลหรือถ้อยคำเป็น ความผิดวินัย - การรายงานการ ได้รับข้อมูล

7 หมวด ๒ การคุ้มครอง พยาน หมวด ๒ การคุ้มครอง พยาน - ผู้มีหน้าที่ในการให้ความ คุ้มครอง - วิธีการที่จะให้ความคุ้มครอง : ให้ทันที กับให้โดยมีคำขอ - ทางแก้หากไม่ได้รับความ คุ้มครองหรือได้รับไม่เพียงพอ - มาตรการในการให้ความ คุ้มครอง

8 มาตรการคุ้มครอง พยาน มาตรการคุ้มครอง พยาน ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง พยาน ดังต่อไปนี้ ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ แต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง พยาน ดังต่อไปนี้ ( ๑ ) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ ( ๑ ) ไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ ( ๒ ) ไม่ใช้อำนาจไม่ว่าในทาง ใดหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการ กลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ ของผู้นั้นในทางเสียหาย ( ๒ ) ไม่ใช้อำนาจไม่ว่าในทาง ใดหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการ กลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ มีผลทำให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ ของผู้นั้นในทางเสียหาย

9 มาตรการคุ้มครอง พยาน ( ต่อ ) มาตรการคุ้มครอง พยาน ( ต่อ ) ( ๓ ) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุ ที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ ( ๓ ) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุ ที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยคำ ( ๔ ) ประสานงานกับพนักงาน อัยการเพื่อเป็นทนายแก้ต่างคดีให้ ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล ( ๔ ) ประสานงานกับพนักงาน อัยการเพื่อเป็นทนายแก้ต่างคดีให้ ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล

10 มาตรการคุ้มครอง พยาน ( ต่อ ) มาตรการคุ้มครอง พยาน ( ต่อ ) ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอ เป็นหนังสือ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น หรือพิจารณาดำเนินการอื่นใดที่ เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับ ความคุ้มครอง โดยไม่ต้องได้รับ ความยินยอมหรือเห็นชอบจาก ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น และไม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ กระบวนการตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้ก็ได้

11 การคุ้มครองพยาน ( ต่อ ) การคุ้มครองพยาน ( ต่อ ) - บทบาทของสำนักงาน ก. พ. ในการคุ้มครองพยาน - บทบาทของสำนักงาน ก. พ. ในการคุ้มครองพยาน - ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การให้ความคุ้มครอง

12 หมวด ๓ การกันเป็นพยาน และการลดโทษ - หลักเกณฑ์การกันเป็นพยาน และระยะเวลาที่จะให้มีการกัน เป็นพยาน - เงื่อนไขการสิ้นสุดลงของ การกันเป็นพยาน - การแจ้งเรื่องการ กันเป็นพยาน - การลดโทษแก่ผู้ให้ข้อมูล หรือถ้อยคำที่มีส่วนร่วมใน การกระทำผิดวินัย เราควรจะกัน ใคร เป็นพยานดี !

13 หมวด ๔ การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ - การให้บำเหน็จความชอบแก่ ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยคำซึ่งมิใช่ ผู้กระทำผิดวินัยหรืออาจถูก กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย - เงื่อนไขการให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt กฎ ก. พ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ ความคุ้มครองพยาน พ. ศ. ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google