งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 1 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 1 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 1 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มิถุนายน 2554

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2 วิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรค “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ” 2

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 3....... ไม่เป็นระบบ?? ปัจจุบัน อนาคต กรม คร. มุ่งเน้น “อำเภอ” เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แบบมีส่วนร่วม ให้เกิดประสิทธิผลต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน 1. มีคณะกรรมการ 2.มีระบบระบาดฯ 3.มีการวางแผน 4.มีการระดมทุนฯ 5.มีผลงาน.......

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 44 นิยาม “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” หมายถึง อำเภอที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสถานการณ์

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี กรอบแนวคิด 5 คุณลักษณะ ของ “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” 1. มีคณะกรรมการฯ : ภาคส่วนที่สำคัญมีส่วนร่วม เช่น อปท. สาธารณสุข อสม. 2. มีระบบระบาด วิทยาที่ดี : ข้อมูล ทันสถานการณ์ 3. มีการวางแผนฯ : แนวทางแก้ไข ตามปัญหาพื้นที่ 4. มีการระดมทุน 5. มีผลสำเร็จของการ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ : แก้ไข ปัญหาพื้นที่ทันการณ์ 5 SRRT ตำบล

6 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี แนวทางในการดำเนินงาน อำเภอประเมินตนเอง (self assessment) วัตถุประสงค์ : เพื่อสื่อสารคุณลักษณะให้ผู้เกี่ยวข้องในอำเภอได้ทราบ จังหวัดคัดเลือกอำเภอที่โดดเด่น 1 อำเภอ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จังหวัดทราบศักยภาพของอำเภอ กรมควบคุมโรคดำเนินการประเมิน วัตถุประสงค์: ทราบรูปแบบการดำเนินงาน & ค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ กรมควบคุมโรคคัดเลือก 18 จาก 76 อำเภอ วัตถุประสงค์ : ขยายผลปัจจัยแห่งความสำเร็จ 6 6

7 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ขั้นตอน กระบวนงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.-มีค.54 o ส่งแบบ self assessment ให้จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.-มีค.54 o ส่งแบบ self assessment ให้จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 3. สคร. o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o ร่วมตรวจราชการ โดยใช้ข้อมูลการ ประเมินรอบที่ 1 ของจังหวัดนั้น o ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา o รายงานผลตรวจของจังหวัดในวันที่ ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วัน หลังตรวจ 4. อำเภอ (พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 31 พค.54 o ลงข้อมูล self assessment ผ่าน เวบไซด์ www.kmddc.go.th 4. อำเภอ (พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 31 พค.54 o ลงข้อมูล self assessment ผ่าน เวบไซด์ www.kmddc.go.th 5. จังหวัด (พค. -มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 5. จังหวัด (พค. -มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงานผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 6. สคร (พค.–มิย.). o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o ประเมินอำเภอ ตัวแทนและข้างเคียง o ร่วมตรวจราชการรอบที่ 2 o รายงานผลตรวจของจังหวัดในวันที่ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วันหลัง ตรวจ o คัดเลือกตัวแทนเขตตรวจ เรียนรู้ ความ สำเร็จ อำเภอ เข้มแข็ง 7 7

8 กลไก ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 8 ปี 53 ปี 54 ปี 55 - 58 ด้าน นโยบาย ด้าน วิชาการ ด้าน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1.กระทรวงฯ ประกาศนโยบาย 16 กย.53 อิมแพ็ค เมืองทอง 2.MOU : ปลัดกระทรวง อธิบดี คร. นายก อบต.แห่ง ประเทศไทย 1.สธ. อนุมัติโครงการ/ โอนเงินให้ สสจ. สื่อสาร สนับสนุนอำเภอฯ อบรม SRRT ตำบล (6.9 ล้าน) 2. เป็นตัวชี้วัด“ผู้ว่าฯ” “ผู้ตรวจ คณะที่ 3” “คำรับรองกรม/หน่วยงาน” 3.จัดทำแผนแม่บท 54 - 58 4.เชิดชู ให้รางวัล 12 -13 กย. 54 1.สื่อสาร ระดมความคิดเครือข่ายหลัก :  สสจ. (ผชชว. กลุ่ม คร./ระบาด)  อำเภอ (รพช./สสอ.)  ตำบล (รพสต./สอ.)  สื่อมวลชน 2. พัฒนา หลักสูตรฯ คู่มือ เกณฑ์ แนวทางการประเมินฯ 1.“อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน” คืออะไร ทำอย่างไร 2.ติดตาม สะท้อนผลงาน 1.อบรม “หลักสูตร SRRT ตำบล (ครู ก) ” ให้ สคร. สสจ สสอ. 2.สสจ.+สคร. อบรม SRRT ตำบล 4,666 แห่ง (ม.ค. – ก.พ.) จากทั้งหมด 9,750 แห่ง 3.สคร. สื่อสาร แนวทางและการประเมินผลฯ  สัมมนา 4 ภาค (กพ.- มีค. ขอนแก่น / นครนายก/ เชียงใหม่/ นครศรีธรรมราช)  ประชุมจังหวัด/ ผู้ตรวจเขตฯ/ เอกสาร 5. สนับสนุน ชุดความรู้ “คู่มือ SRRT ตำบล” 1.สคร. ประสาน ดำเนินงานกับเครือข่ายหลัก ในพื้นที่ 2.สนับสนุน ติดตาม ประเมิน อำเภอฯ สะท้อนผลงาน 3.เสนอกรมพัฒนาให้ได้ผลตามเป้าหมาย 1.พัฒนากลไกความ ร่วมมือระหว่างกรม ภายในกระทรวงฯ กรมปกครองส่วน ท้องถิ่น สปสช. : MOU, KPI ร่วมระดับ กระทรวง กรม จังหวัด 1.อบรม SRRT ตำบล ที่ เหลือ 5,084 แห่ง 2.สนับสนุนข้อมูลวิชาการ ชี้เป้าปัญหา มาตรการ คู่มือ แนวทางฯ 3.ประเมินและพัฒนา อำเภอฯให้เข้มแข็ง แบบยั่งยืน 1.สร้างการมีส่วนร่วม สื่อสารดำเนินงาน กับเครือข่ายหลัก ในพื้นที่ให้ต่อเนื่อง ปี 54 ปี 53

9 9

10 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ผลการอบรม SRRT ตำบล ปี 2554 10 5,084 แห่ง4,666 แห่ง จำนวน รพ.สต. ทั่วประเทศ = 9,750 แห่ง เป้าหมาย (ปี 54) จำนวน 2,000 แห่ง ผลการอบรม จำนวน 4,666 แห่ง แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา ณ พ.ค. 54

11 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 11

12 ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของอำเภอรวม 18 เขตตรวจราชการ ตามคุณลักษณะที่กรมควบคุมโรคกำหนด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2554 จำนวนอำเภอทั้งหมด 880 อำเภอ 12

13 13 ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของอำเภอใน 18 เขตตรวจราชการ ตามคุณลักษณะที่กรมควบคุมโรคกำหนด ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2554

14 โรค/ภัยสุขภาพที่สำเร็จ ตามคุณลักษณะที่ 5 ปัญหาของพื้นที่จำนวนนโยบายจำนวนรวม Dengue154Dengue134288 TB49TB107156 Diarrhea + food poisoning45Food water borne651 Influenza38Influenza2361 Leptospirosis20Leptospirosis424 Malaria18Malaria119 NCD20NCD4060 AIDS13AIDS2033 Rabies7 310 Vaccine preventable3VPD36 Alcohol4 15 Leprosy2 13 Chikungunya5Accident1 Environ-Occupation4Filariasis1 Cholera2Helminthes1 Other: Drowning, Hepatitis A, Iodine, Strepsuis, Suicide เรื่องละ 1 14

15 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ข้อค้นพบ / ข้อเสนอแนะ 15 จาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ)  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงปี 2554 รอบที่ 1  การนิเทศงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ปี 2554  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

16 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1.โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เป็นเครื่องมือหนึ่งตาม ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ ระยะแรกอาจทำให้เป็น กระบวนการที่จับต้องได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติภารกิจที่กำหนด (Standard performance) ระยะต่อไป ต้องต่อยอดเรื่องคุณภาพ (Above standard) เชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็ง เช่น กรรมการ : นายอำเภอเป็นประธาน รพช. สสอ. เป็นเลขาแบบเกาะติดพัฒนาต่อเนื่องตาม บริบทของพื้นที่ Lab : กรมวิทย์ กองทุน : สปสช. แผน : สป. ผู้ตรวจ/ สนย. ผลสำร็จ : เป็นภาพรวมของทุกกรมตามปัญหาของพื้นที่ 2.กรมควบคุมโรค ต้องผลักดันให้อำเภอเป็นฐานปฏิบัติการป้องกันควบคุม โรคที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ในการรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนโยบายการกระจายอำนาจส่งผลให้ท้องถิ่นมี บทบาทมากขึ้น แต่มิใช่ผลักภาระทั้งหมดให้ท้องถิ่น อำเภอจึงต้องหาจุด สมดุลของการทำงานร่วมกันกับท้องถิ่นให้ได้ 16 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

17 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 3.ควรวางกรอบการพัฒนาเชิงคุณภาพในอนาคตโดยให้น้ำหนักกับ บทบาทของ อปท. และการสนับสนุนด้านวิชาการจากอำเภอ 4.ควรประสานการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีนโยบาย การดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่ 5.หน่วยงานของกรมต้องให้ความสำคัญ ประเด็น  การวิเคราะห์ปัญหาที่นำไปสู่การวางแผน : สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และ มาตรการที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา  ระบบกำกับติดตาม ประเมินผลจากจังหวัด รวมทั้งการสนับสนุนอำเภอ  การประเมินและจัดการความเสี่ยง ให้มีการประเมินและพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง  การสรุปผลงานของอำเภอในคุณลักษณะข้อ 5 ควรเสนอเป็นเอกสาร วิชาการให้ผู้ประเมินได้ตรวจสอบ ซึ่งหากผ่านการคัดเลือกเป็น อำเภอต้นแบบ จะมีคุณค่าทางวิชาการ 17 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

18 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 6. ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อำเภออื่นๆ แลกเปลี่ยนระหว่าง อำเภอ เป็นตลาดความรู้ทางวิชาการ เน้นขายความรู้ด้านการบริหารจัดการ นอกเหนือจากความรู้วิชาการ 7. ควรมีการวิเคราะห์บทบาท สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) และ ศูนย์ อนามัย เพื่อให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ นอกจากต้องมีความรู้เชิงวิชาการแล้ว ต้องมีทักษะ ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 8. ในระยะแรกอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักการ และเกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอำเภอฯ ในระยะต่อไปควรเน้นทำความเข้าใจ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์มากขึ้น 18

19 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี ขอบพระคุณ 19


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” 1 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google