งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่http://beid.ddc.moph.go.th ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่http://beid.ddc.moph.go.th ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการ บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่http://beid.ddc.moph.go.th ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการ บริหารจัดการ

2 เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยี การป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ ของประเทศ วิสัยทัศน์

3 จัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การ ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทาง วิชาการ และมาตรการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ถ่ายทอดมาตรการและเทคโนโลยี การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ พันธกิจ

4 โรคติดต่อภายใต้กรมควบคุมโรค เ ม าเ ม ามาลาเรีย สำนักโรคติดต่อนำโดย แมลง ต ลอดต ลอดติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไป เรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย วั นวั น วัณโรค สำนักวัณโรค ช กช ก เท้าช้าง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ชิคุนกุนยา กั นกั น กามโรค สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เ อ งเ อ ง เอดส์ สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติใหม่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำนักระบาดวิทยา สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กพร.

5 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ต้อง เตรียมพร้อมรับมือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว  โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว  ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ P andemic (H1N1) 2009 ไข้หวัดนก H5N1, ซาร์ส  โรคมือเท้าปาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงจะ แพร่เข้ามา  โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงจะ แพร่เข้ามา  โรคนำโดยแมลง : ไข้สมองอักเสบเวสต์ ไนล์  โรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์ : ไข้สมอง อักเสบนิปาห์  โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น กาฬโรค โรคอื่น ๆ ( คู่มือโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ. ศ. 2551)  โรคอื่น ๆ ( คู่มือโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ. ศ. 2551) โรคติดต่อจากอาวุธชีวภาพ  โรคติดต่อจากอาวุธชีวภาพ

6 พัฒนา วิชาการ ผลผลิตที่ 1 P3 โครงการ พัฒนา วิชาการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ คู่มือการปฏิบัติงานโรค ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ PMQA ผลผลิตที่ 2 P7 PMQA 4 โครงการ พฤติกรรม ผลผลิตที่ 3 P4 โครงการสร้างเสริม พฤติกรรม การป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ข่าวกรอง ผลผลิตที่ 4 P5 โครงการพัฒนา ข่าวกรอง โรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2553

7 ผลผลิตที่ 4 P2 จัดหา สนับสนุน และบริหารวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ โครงการ จัดหา สนับสนุน และบริหารวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประเมินแผนยุทธศาสตร์ โครงการ ประเมินแผนยุทธศาสตร์ ป้องกัน แก้ไข ไข้หวัดนก และเตรียมพร้อมรับปัญหาการ ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2551-2553 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาไข้หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2554-2556

8 พัฒนาการเตรียมความพร้อม ผลผลิตที่ 4 P2 โครงการ พัฒนาการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขโรคติดต่ออุบัติใหม่ โครงการพัฒนาระบบประเมินข้อมูลความเสี่ยง จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการ ผลผลิตที่ 4 P2 โครงการ พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการ โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ของจังหวัด ปี 2553

9 ตัวชี้วัดระดับกรม ร้อยละของจังหวัดที่มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และไข้หวัด นก ได้ตามมาตรฐาน มีแผนปฏิบัติการบูรณาการ ไข้หวัดใหญ่ระบาด ใหญ่ / ไข้หวัดนก มีศูนย์ปฏิบัติการและคณะกรรมการอำนวยการ ระดับจังหวัด มีระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วย ILI / pneumonia (case/lab) มีระบบการจัดการเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการดูแลรักษา ( ห้องแยก cohort ward, respirator) มีแผนการสื่อสารความเสี่ยง

10 R esponsibility E nthusiasm S weetness P oliteness E ver-ready C ompassion T olerance

11 รับผิดชอบ กระตือรือล้ น อ่อนหวานสุภาพพร้อมเสมอ เมตตา กรุณา อดทน ใจ กว้าง

12 Respect is knowing that …… you are lovable & capable.

13 Others are valuable too.

14 Integrit y ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดหลัก คุณธรรม มีศีลธรรม จรรยา Competency ความสามารถ + ความเชื่อมั่น

15 The 4 words starting with co Success in controlling diseases is dependent not only on the authorities‘ efforts but also on local people's active participation and supports in the efforts. For securing the participation and supports we need the following. co mmunication co ordination co llaboration co operation The first word starting with co, communication, is a prerequisite for the rest of the words. Shiro Yoshimura, OIE Coordination, Bangkok Sub-Regional Office for SEA, August, 2007

16 ดีด สี ตี เป่า

17

18


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่http://beid.ddc.moph.go.th ทิศทางการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาองค์กรด้านการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google