งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท นำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและ ทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท นำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและ ทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บท นำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและ ทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2 ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อสอบของ มาตรฐานระดับช่วงชั้นปีที่ 2, ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี พ. ศ.2552, ปี พ. ศ.2553 และ ข้อสอบที่จัดทำขึ้นเอง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแบบทดสอบ ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษา ผู้จัดทำ นางสุภิน ผิวสา เด็กหญิงทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้น ม.3/15 โรงเรียนสุรนารี วิทยา แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและ ทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 2 ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อสอบของ มาตรฐานระดับช่วงชั้นปีที่ 2, ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปี พ. ศ.2552, ปี พ. ศ.2553 และ ข้อสอบที่จัดทำขึ้นเอง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าแบบทดสอบ ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษา ผู้จัดทำ นางสุภิน ผิวสา เด็กหญิงทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้น ม.3/15 โรงเรียนสุรนารี วิทยา

2 ขอบข่ายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.2 1. อาหารกับการ ดำรงชีวิต 2. ระบบต่างๆของมนุษย์ 3. ระบบต่างๆของสัตว์ 4. เทคโนโลยีชีวภาพ 5. ธาตุและสารประกอบ

3 6. การแยกสาร 7. การเปลี่ยนแปลง พลังงานและการ เกิดปฏิกิริยาเคมี 8. แรงและแรงลัพธ์ 9. แสงกับการมองเห็น 10. โลกของเรา ขอบข่ายวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.2


ดาวน์โหลด ppt บท นำ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการติวสอบ O-net ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้ที่สนใจได้ฝึกและ ทบทวนความรู้ โดยขอบข่ายเนื้อหาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google