งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ ” โดย...จรัญญา สม อุดร jjjj aaaa rrrr uuuu nnnn yyyy aaaa ssss uuuu tttt.... aaaa cccc.... tttt hhhh.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ ” โดย...จรัญญา สม อุดร jjjj aaaa rrrr uuuu nnnn yyyy aaaa ssss uuuu tttt.... aaaa cccc.... tttt hhhh."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ ” โดย...จรัญญา สม อุดร jjjj aaaa rrrr uuuu nnnn yyyy aaaa @@@@ ssss uuuu tttt.... aaaa cccc.... tttt hhhh

2 รวบรวม กระดาษคำตอบ จากสนามสอบ ส่งสทศ. รวบรวม กระดาษคำตอบ จากสนามสอบ ส่งสทศ. จัดส่งแบบทดสอบ ฯ ให้สนามสอบ จัดส่งแบบทดสอบ ฯ ให้สนามสอบ ฝ่าย ข้อสอบ และ กระดาษคำ ตอบ รับแบบทดสอบฯ จาก สทศ. ก่อนฯ หลังฯ

3 1. กล่องแบบทดสอบ 2. กล่องกระดาษคำตอบ 3. กล่องสำหรับใส่ซอง กระดาษคำตอบ การจัดส่งแบบทดสอบ - กระดาษคำตอบ ให้สนามสอบ

4 1. กล่องแบบทดสอบ : ซองบรรจุแบบทดสอบ - แบบทดสอบ ในแต่ละวิชาจะมี 2 ชุด คือ ชุด E (18) และ F (12) และมีสีต่างกัน - แบบทดสอบสำรอง ในแต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบสำรอง ชุด E และ F 2. กล่องกระดาษคำตอบ : ซองบรรจุกระดาษคำตอบ - กระดาษคำตอบมีข้อมูลผู้เข้าสอบ ( ชื่อ - สกุล เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวประชาชน วันที่สอบ และสถานที่สอบ ) แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุด E และ F - กระดาษคำตอบสำรอง ไม่มีข้อมูลฯ ใช้ในกรณี กระดาษคำตอบไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือ ชำรุด หรือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ซึ่งต้องระบายชุด แบบทดสอบให้ตรงกับที่ใช้สอบด้วย 3. กล่องสำหรับใส่ซองกระดาษคำตอบ : กล่องเปล่า สำหรับ ให้สนามสอบบรรจุซอง กระดาษคำตอบส่งศูนย์สอบฯ ** แบบทดสอบชุด E และกระดาษคำตอบชุด E เป็นสีเดียวกัน  ต่างจากสีของแบบทดสอบชุด F และกระดาษคำตอบชุด F **

5 ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ กระดาษคำตอ บ ศูนย์สอบฯ มทส. สนามสอบ : รวบรวม แบบทดสอบ จัดเก็บไว้ที่ สนามสอบ ส่ง คลัง ข้อส อบ

6 การรวบรวมกระดาษคำตอบจาก สนามสอบ 1. สนามสอบรวบรวมกระดาษคำตอบของผู้เข้า สอบและผู้ขาดสอบ ทั้งหมด เรียงลำดับตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ( สทศ.2) ทั้งหมด เรียงลำดับตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ( สทศ.2) 2. ผนึกซองกระดาษคำตอบ และเรียงลำดับ ตามห้องสอบ 3. นับจำนวนซองกระดาษคำตอบทั้งหมดบรรจุ ใส่กล่อง กระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบ 4. กรอกข้อมูลใบรายงาน BATCH และใส่ลงใน กล่องกระดาษคำตอบ

7 การจัดเก็บแบบทดสอบ ภายหลัง เสร็จสิ้นการสอบ ศูนย์สอบฯ จะแจกจ่ายข้อสอบ O-NET ปี การศึกษา 2553 ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ ประโยชน์ทางการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ขอความร่วมมือ ให้สนามสอบจัดเก็บข้อสอบไว้ในสถานที่ที่ ปลอดภัย จนกระทั่งถึงกำหนดที่ สทศ. ประกาศ ผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ แจกจ่ายแบบทดสอบ ( หลัง 10 เมษายน 2554)

8 เสร็จสิ้นการ สอบ คาบที่ 1 และ 3 การส่งกระดาษคำตอบในวันที่ 19 -20 กุมภาพันธ์ 2554 สำหรับสนามสอบนครราชสีมา ที่รับแบบทดสอบ จากศูนย์สอบ มทส. ราชสีมา วิทยาลัย สุรนารี วิทยา สุรนารี วิทยา บุญวัฒนา บุญวัฒนา มารีย์วิทยา มารีย์วิทยา เสร็จสิ้นการ สอบ คาบที่ 3 ครบุรีจักราชวิทยาโนนสูงศรีธานี ปักธงชัยประชา นิรมิต มัธยมด่านขุน ทด

9 ติดต่อ...“ ฝ่าย ข้อสอบ และ กระดาษคำตอบ ” 044-223028089-7192030jarunya@sut.ac.th

10 ตัวอย่างใบรายงาน Batch


ดาวน์โหลด ppt “ ฝ่ายข้อสอบและกระดาษคำตอบ ” โดย...จรัญญา สม อุดร jjjj aaaa rrrr uuuu nnnn yyyy aaaa ssss uuuu tttt.... aaaa cccc.... tttt hhhh.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google