งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้เข้าสอบ และผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้เข้าสอบ และผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้เข้าสอบ และผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม เลขที่ 39 นางสาว ศุภษร อินนารี เลขที่ 41 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบในแต่ละ ปีของแต่ละวิชา 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาวิชาที่มีผลการสอบ ต่ำ 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบหาวิชาที่มีผลการสอบดี 5. เพื่อหาข้อบกพร่องของวิชาที่มีผลการสอบต่ำ 6. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ให้ผลการ ทดสอบของแต่ละวิชาดีขึ้น

3 ผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O- NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 46.4742.6141.88 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 36.0046.5133.39 ภาษาอังกฤษ 23.9819.2221.80 คณิตศาสตร์ 28.5614.9922.73 วิทยาศาสตร์ 29.0630.9027.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 45.3742.8654.61 ศิลปะ 37.7532.2628.54 การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 32.9843.6948.72

4 กราฟแสดงผลการผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

5 วิชาที่มีผลสอบต่ำลง วิชาที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 ลดลง ได้แก่ 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. วิชาภาษาอังกฤษ 4. วิชาคณิตศาสตร์ 5. วิชาวิทยาศาสตร์ 6. วิชาศิลปะ

6 สาเหตุของของคะแนนสอบที่ลดลงทางการศึกษา ระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 1. ผู้เข้าสอบไม่เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 2. ผู้เข้าสอบโดดเรียนบ่อย 3. ผู้เข้าสอบพักผ่อนไม่เพียงพอ 4. ผู้เข้าสอบติดเกมส์ 5. ผู้เข้าสอบติดเพื่อน ไม่สนใจการเรียน 6. ผู้เข้าสอบติดสิ่งเสพติด

7 แนวทางแก้ไข 1. เด็กขี้เกียจ รวมถึงเด็กที่ไม่สนใจเรียน การแก้ไขด้วยการ ว่ากล่าวตักเตือนอย่างมีเหตุผล 2. สร้างวินัยหน้าที่ให้กับนักเรียน 3. ผู้ปกครองจะต้องอย่าตามใจเกินไป 4. การคบเพื่อน แก้ไขไม่ได้ แต่ป้องกันได้ โดยการชี้แนะ แยกแยะลักษณะคนแบบต่างๆ ให้นักเรียน ฟัง 5. หัวไม่ดี แก้ไขไม่ได้ แต่ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป ส่งเสริมไปใน ด้านที่นักเรียนชอบ ฝึกความ รับผิดชอบ ฝึก EQ ให้ เป็นคนใจเย็น และเป็นคนอารมณ์ดี เรียนพิเศษเพิ่มเติม และมี กิจกรรมให้พักผ่อน อย่างเพียงพอ

8 แหล่งที่มา http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้เข้าสอบ และผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว ศุภารัตน์ อุ่นอิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google