งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความรู้ O-NET ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ 1. นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง เลขที่ 13 2. นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความรู้ O-NET ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ 1. นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง เลขที่ 13 2. นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความรู้ O-NET ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ 1. นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง เลขที่ 13 2. นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์ เพื่อต้องการทราบจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ของปี 2552-2554 เพื่อทราบคะแนนเฉลี่ยของวิชาต่างๆในการ สอบ O-NET เพื่อทราบการเพิ่มและลดลงของคะแนนเฉลี่ย ในรายวิชาของปี 2552-2554 เพื่อทราบถึงศักยภาพของผู้สอบแต่ละปี เพื่อทราบถึงสาเหตุการลดลงของคะแนนสอบ O-NET

3 กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าสอบปี 2552-2554

4 จากกราฟข้างต้นที่แสดงจำนวนผู้เข้า สอบ O-NET ของปี 2552-2554 ทราบ ว่าจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปีมีจำนวน ใกล้เคียง ทั้งเพิ่มและลดของจำนวนผู้ เข้าสอบในแต่ละปีห่างกันเพียงเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาไทยปี 2552 มีผู้ เข้าสอบ 350,889 คน และปี 2553 มีผู้ เข้าสอบ 351,633 คน

5 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยของปี 2552-2554

6 จากกราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยการสอบ O- NET ทำให้ทราบว่า คะแนนสอบของแต่ ละรายวิชาในปี 2552-2554 ตามที่เรา ทราบ

7 จากกราฟข้างต้นที่แสดงคะแนน เฉลี่ยของปี 2552-2554 ผลทราบว่ามีการเพิ่มละลดของคะแนนเฉลี่ย ที่แตกต่างกัน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2552 ได้คะแนน 23.98 ปี 2554 ได้คะแนน 21.80 ทำให้ทราบผลคะแนนเฉลี่ยของการสอบว่า เพิ่มหรือลดลง

8 ศักยภาพของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบในแต่ละปีมีศักยภาพที่ต่ำลง เพราะนักเรียนไม่ต้องใจเรียนมัวแต่สนใจ เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้มีคะแนน สอบลดลงอย่างมาก

9 สาเหตุของคะแนนที่ลดลง ไม่ตั้งใจเรียน สนใจเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ไม่สนใจทบทวนบทเรียน ไม่อ่านหนังสือ

10 อ้างอิง www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความรู้ O-NET ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ 1. นางสาว วรรณิภา หงษ์ทอง เลขที่ 13 2. นางสาว พรรณารายณ์ สงวนทรัพย์ เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google