งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

2 วงจรการพัฒนา ระบบ ระยะที่ 1: การวางแผน โครงการ ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ ระยะที่ 3: การออกแบบ ระยะที่ 4: การนำไปใช้ ระยะที่ 5: การบำรุงรักษา (System Development Life Cycle: SDLC)

3

4 วงจรการพัฒนา ระบบ ( ต่อ ) ขั้นตอนตามแบบแผน ของ SDLC จะมีกรอบการ ทำงานที่เป็นโครงสร้าง ชัดเจน โดยมีลำดับ กิจกรรมในแต่ละระยะที่เป็น ลำดับแน่นอน

5 วิธีการพัฒนาระบบ 1. การพัฒนาระบบ แบบดั้งเดิม 2. การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ

6 การพัฒนาระบบแบบ ดั้งเดิม 1. การโปรแกรมเชิง โครงสร้าง (Structured Programming) (Structured Programming) 2. การออกแบบเชิง โครงสร้าง (Structured Design) (Structured Design)

7

8

9

10 การพัฒนาระบบเชิง วัตถุ 1. การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis : OOA) (Object-Oriented Analysis : OOA) 2. การออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design : OOD) (Object-Oriented Design : OOD) 3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP) (Object-Oriented Programming : OOP)

11

12 วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ (Software Engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ กระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ ซอฟต์แวร์มีมาตรฐาน และ เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น

13 กิจกรรมพื้นฐานของ กระบวนการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1. ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Specification) 2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง (Software Validation) 4. วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution)

14 คุณสมบัติของ ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 1. มีความถูกต้อง (Correctness) 2. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendliness) 4. บำรุงรักษาง่าย (Maintainability)

15 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ ( ต่อ ) 5. นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) 6. มีความคงทน (Robustness) 7. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8. สะดวกในการเคลื่อนย้าย (Portability) 9. มีความปลอดภัย (Security/Safety)

16 สรุปได้ว่า วิศวกรรม ซอฟต์แวร์ คือระเบียบแบบ แผนเพื่อช่วยในการพัฒนา โดยมีแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนา มีระบบการ ตรวจสอบ และมีการนำ เครื่องมือสนับสนุนการ พัฒนาระบบมาใช้ เพื่อให้ เกิดมาตรฐาน และนำไปสู่ ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

17 โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Development Process Models) จัดเป็นกรรมวิธีการ พัฒนาซอฟต์แวร์ (Methodology) ที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น แนวทางการพัฒนา ซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งสำเร็จ

18 โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ( ต่อ ) SDLC = Methodology ?

19 โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ( ต่อ ) โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ตาม หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มักจะผนวกขั้นตอนหรือ กระบวนการที่ทำงานใน ลักษณะ Iteration, Incremental และ Prototyping โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ตาม หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มักจะผนวกขั้นตอนหรือ กระบวนการที่ทำงานใน ลักษณะ Iteration, Incremental และ Prototyping

20 โมเดลการพัฒนา ซอฟต์แวร์ 1. Build-and-Fix Model 2. Water Fall Model 3. Incremental Model 4. Spiral Model 5. Rapid Application Development (RAD) 6. Joint Application Development (JAD) 7. Rational Unified Process (RUP)

21 Build and Fix Model พัฒนา แบบลองผิด ลองถูกไป เรื่อย ๆ จนกระทั่งคิด ว่าพอใจ หรือ ว่าคิดว่าตรง กับความ ต้องการแล้ว พัฒนา แบบลองผิด ลองถูกไป เรื่อย ๆ จนกระทั่งคิด ว่าพอใจ หรือ ว่าคิดว่าตรง กับความ ต้องการแล้ว

22 Water Fall Model หรือ เรียกว่า โมเดลน้ำตก มีความ คล้ายคลึงกับ SDLC แต่เพิ่ม คุณสมบัติ แบบ Iteration หรือ เรียกว่า โมเดลน้ำตก มีความ คล้ายคลึงกับ SDLC แต่เพิ่ม คุณสมบัติ แบบ Iteration

23 Incremental Model เป็น โมเดลที่นำ Water Fall Model มา ปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

24 Incremental Model ( ต่อ ) เพิ่มคุณสมบัติแบบ Incremental เข้าไป โดย แต่ละรอบจะมีการทวนซ้ำ พร้อมระบบการตรวจสอบ เพิ่มคุณสมบัติแบบ Incremental เข้าไป โดย แต่ละรอบจะมีการทวนซ้ำ พร้อมระบบการตรวจสอบ

25 Incremental Model ( ต่อ ) Verification คือ ตรวจสอบความถูกต้องตาม ข้อกำหนด (Specification) Verification คือ ตรวจสอบความถูกต้องตาม ข้อกำหนด (Specification) Validation คือการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าตรง ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือไม่ Validation คือการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าตรง ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือไม่

26 Spiral Model มีหลักการทำงานใน ลักษณะรอบวงกลม โดยวน จากวงในสู่วงนอก

27 Rapid Application Development (RAD) เป็นการพัฒนาแอปพลิเค ชันแบบรวดเร็ว มีทีมงาน ขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญ สูง

28 Joint Application Development (JAD) มี ห้องปฏิบัติการที่ ใช้เป็นศูนย์การ ทำงาน เน้น การ ประชุม Workshop ทีมงานตระหนัก ในหน้าที่ และ พร้อมที่จะ ทำงานหนัก

29 Ration Unified Process (RUP) เป็นกรรมวิธีการพัฒนา S/W เชิงวัตถุ พื้นฐานสำคัญ คือการสร้างโมเดล และการ จัดการด้วยภาษา UML

30 เครื่องมือสนับสนุนการ พัฒนาระบบ CASE Tools เป็น เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบ มีความรวดเร็ว มี มาตรฐาน และคุณภาพดี ยิ่งขึ้น CASE Tools เป็น เครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบ มีความรวดเร็ว มี มาตรฐาน และคุณภาพดี ยิ่งขึ้น

31 ประเภทของ CASE Tools 1. Upper CASE Tools 1. Upper CASE Tools เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ วิเคราะห์และออกแบบจำลอง (Model) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ วิเคราะห์และออกแบบจำลอง (Model) 2. Lower CASE Tools 2. Lower CASE Tools เป็นเครื่องสนับสนุนการ Implement เช่น การ Generate แบบจำลองที่สร้าง ขึ้นมาเป็นโค้ด เป็นเครื่องสนับสนุนการ Implement เช่น การ Generate แบบจำลองที่สร้าง ขึ้นมาเป็นโค้ด

32 Upper CASE Tools

33 Lower CASE Tools

34 Drawing Tools

35 ระยะที่ 1 การวางแผน โครงการ (Project Planning Phase)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google