งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
บทที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)

2 วงจรการพัฒนาระบบ ระยะที่ 1: การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2: การวิเคราะห์
(System Development Life Cycle: SDLC) ระยะที่ 1: การวางแผนโครงการ ระยะที่ 2: การวิเคราะห์ ระยะที่ 3: การออกแบบ ระยะที่ 4: การนำไปใช้ ระยะที่ 5: การบำรุงรักษา

3

4 วงจรการพัฒนาระบบ (ต่อ)
ขั้นตอนตามแบบแผนของ SDLC จะ มีกรอบการทำงานที่เป็นโครงสร้างชัดเจน โดยมีลำดับกิจกรรมในแต่ละระยะที่เป็น ลำดับแน่นอน

5 วิธีการพัฒนาระบบ 1. การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม 2. การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ

6 การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม
1. การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming) 2. การออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structured Design)

7

8

9

10 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
1. การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis : OOA) 2. การออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design : OOD) 3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming : OOP)

11

12 (Software Engineering)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้เข้ามามี บทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีมาตรฐาน และเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น

13 กิจกรรมพื้นฐานของกระบวนการ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1. ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (Software Specification) 2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) 3. การตรวจสอบความถูกต้อง (Software Validation) 4. วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ (Software Evolution)

14 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ
1. มีความถูกต้อง (Correctness) 2. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendliness) 4. บำรุงรักษาง่าย (Maintainability)

15 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ (ต่อ)
5. นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusability) 6. มีความคงทน (Robustness) 7. มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8. สะดวกในการเคลื่อนย้าย (Portability) 9. มีความปลอดภัย (Security/Safety)

16 สรุปได้ว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือระเบียบ แบบแผนเพื่อช่วยในการพัฒนา โดยมีแบบ แผนที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนา มีระบบการตรวจสอบ และมี การนำเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ มาใช้ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน และนำไปสู่ ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ

17 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development Process Models) จัดเป็นกรรมวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Methodology) ที่สามารถนำมา ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ซอฟต์แวร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จ

18 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ต่อ)
SDLC = Methodology ?

19 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ต่อ)
โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มักจะผนวก ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ทำงานใน ลักษณะ Iteration, Incremental และ Prototyping

20 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์
1. Build-and-Fix Model 2. Water Fall Model 3. Incremental Model 4. Spiral Model 5. Rapid Application Development (RAD) 6. Joint Application Development (JAD) 7. Rational Unified Process (RUP)

21 Build and Fix Model พัฒนาแบบลองผิด ลองถูกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งคิดว่าพอใจ หรือว่าคิดว่าตรงกับ ความต้องการแล้ว

22 Water Fall Model หรือเรียกว่า โมเดลน้ำตก มีความ คล้ายคลึงกับ SDLC แต่เพิ่มคุณสมบัติ แบบ Iteration

23 Incremental Model เป็นโมเดลที่นำ Water Fall Model มา ปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

24 Incremental Model (ต่อ)

25 Incremental Model (ต่อ)
Verification คือตรวจสอบความถูกต้อง ตามข้อกำหนด (Specification) Validation คือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ว่าตรงความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่

26 Spiral Model มีหลักการทำงานในลักษณะรอบวงกลม โดยวนจากวงในสู่วงนอก

27 Rapid Application Development (RAD)
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบรวดเร็ว มีทีมงานขนาดเล็กที่มีความเชี่ยวชาญสูง

28 Joint Application Development (JAD)
มีห้องปฏิบัติการที่ใช้ เป็นศูนย์การทำงาน เน้น การประชุม Workshop ทีมงานตระหนักใน หน้าที่ และพร้อมที่จะ ทำงานหนัก

29 Ration Unified Process (RUP)
เป็นกรรมวิธีการพัฒนา S/W เชิงวัตถุ พื้นฐานสำคัญคือการสร้างโมเดล และการ จัดการด้วยภาษา UML

30 เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ
CASE Tools เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วย ให้การพัฒนาระบบมีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน และคุณภาพดียิ่งขึ้น

31 ประเภทของ CASE Tools 1. Upper CASE Tools
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และออกแบบจำลอง (Model) 2. Lower CASE Tools เป็นเครื่องสนับสนุนการ Implement เช่น การ Generate แบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเป็นโค้ด

32 Upper CASE Tools

33 Lower CASE Tools

34 Drawing Tools

35 (Project Planning Phase)
ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google