งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล และ สารสนเทศ  ข้อมูล  ข้อมูล ( DATA ) คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่าน การประมวลผลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้  สารสนเทศ  สารสนเทศ ( INFORMATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล และ สารสนเทศ  ข้อมูล  ข้อมูล ( DATA ) คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่าน การประมวลผลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้  สารสนเทศ  สารสนเทศ ( INFORMATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล และ สารสนเทศ  ข้อมูล  ข้อมูล ( DATA ) คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่าน การประมวลผลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้  สารสนเทศ  สารสนเทศ ( INFORMATION ) คือข่าวสาร หรือผลลัพธ์ที่ได้จากกรรมวิธีบางอย่างหรือการ จัดกระทำบางอย่างกับข้อมูลที่ผ่านเข้ามาใน ระบบประมวลผลข้อมูล และผลลัพธ์ดังกล่าว สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้  ตัวอย่างสารสนเทศมักจะมีคำว่า รายงาน, ยอด, สรุป, อัตรา, อัตราส่วน, ร้อยละ, ผลสรุป, เฉลี่ย ฯลฯ Chapter 1 : Introduction of System

2 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) กรรมวิธีหรือการจัดทำกับข้อมูลที่ นำเข้ามาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศ DATAINFORMATION PROCESS รูปแสดง Data Processing Feedback of result of comparison

3 ระบบสารสนเทศ ( Information System) ระบบสารสนเทศ ระบบที่ใช้ประมวลข้อมูลของระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตข้อมูลรายงาน หรือ สารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศมีระบบย่อย เช่น ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบ ซอฟต์แวร์ สื่อบันทึก และ ฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบสารสนเทศ มีขบวนการ โปรแกรม แฟ้มข้อมูล ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงาน ของทุกระบบ และ ทุกระบบในธุรกิจ

4 ประเภทของระบบ สารสนเทศ (Type of Information System) ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบประมวลผลเชิงรายการ (Transaction Processing System : TPS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System : GDSS) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

5 ประเภทของระบบ สารสนเทศ (Type of Information System) ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS)

6 ระดับการตัดสินใจ (Level of Decision) Top Management Level Middle Management Level Operational Level TPS OAS MIS DSS EIS

7 Transaction Processing System: TPS ระบบประมวลผลเชิงรายการ ระบบประมวลผลเชิงรายการ TPS ระบบที่ใช้ประมวลผลกับภารกิจประจำของ หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุง จัดการกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อ การเช็ค ยอดสินค้า สรุปผลข้อมูลแต่ละวัน มีทุกรายการที่ประมวลผล ออกรายงานที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้รูปแบบคงที่และ ชัดเจน ลักษณะข้อมูลที่ใช้ประมวลผล * มีปริมาณมาก * รายการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน * ขบวนการเปลี่ยนแปลงและประมวลผลเป็นแบบคงที่ และชัดเจน * มีเงื่อนไขยกเว้นเพียงเล็กน้อย

8 Management Information System: MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ + ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศในเชิงวิเคราะห์ผล ระบบสารสนเทศที่นำเอาข้อมูลระดับปฏิบัติงาน (TPS) มาประมวลผล สารสนเทศที่เกิดจากการวิเคราะห์เป็นระยะ ( อาทิตย์ เดือน ไตรมาส ) โดยเปรียบเทียบ ระหว่างผลลัพธ์ กับ ความคาดหวัง สามารถช่วย พยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างระบบ MIS : Financial Analysis, Inventory Management

9 Decision Supporting System: DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Supporting System ระบบสารสนเทศสำหรับแก้ไขปัญหากึ่ง โครงสร้าง (Semi Structure Problem) และไม่มี โครงสร้าง (Unstructure Problem) DSS ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) DSS ต้องมีตัวแบบ (Model) DSS สามารถให้คำตอบเพื่อที่ใช้ตัดสินใจใน สภาวะต่างๆได้ ตัวอย่างของระบบ DSS เช่นระบบการพยากรณ์ อากาศ ระบบการเลือกคณะการ Entrance ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช

10 Expert System : ES ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบที่นำเอาความชำนาญอย่างใด อย่างหนึ่งมาเผยแพร่และนำมาแก้ปัญหา ให้กับบุคคลที่ต้องการความรู้ด้านนั้นๆ ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการให้เครดิต ระบบรักษา และวินิฉัยโรค ระบบการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

11 Office Automation System : OAS ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ช่วยพนักงานประมวลผลด้านเอกสารโดยจัดหา เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดี และ รวดเร็วยิ่งขึ้น E-mail, Spreadsheet, Word processor Desktop publishing program Phone system,Conference system

12 Type of Information System Development Strategy 2 Approach to Developing the System In-house development Outsourcing

13 Type of Information System Development Strategy In-house development Traditional (Waterfall or SDLC Model) Prototyping Approach Developing System with Application Software package End User Development

14 Type of Information System Development Strategy Traditional (Waterfall or SDLC Model) 1.Project Identification and Selection 2.Project Initiation and Planning 3.Analysis 4.Design 5.Implementation 6.Maintenance

15 Type of Information System Development Strategy Other Type of SDLC Model 1.Rapid application development SDLC 2.Evolutionary model SDLC

16 Type of Information System Development Strategy Prototyping Approach 1.Throwaway Prototype 2.Evolutionary Prototype

17 Identify Basic Requirement Develop a working Prototype Use The Prototype Operational Prototype System Revise and enhance The prototype Type of Information System Development Strategy Prototyping Approach User satisfied YesNo

18 Type of Information System Development Strategy Developing System with Application Software package 1.Generalize package 2.Specific application End User Development Almost use 4GL to developing

19 Type of Information System Development Strategy Outsourcing 1.Total outsourcing 2.Project Management 3.Body Shop

20 Type of Information System Development Strategy Outsourcing Strength : 1.Know exactly cost and time to developing 2.Economy than in- house developing in some case Weakness : 1.Dependency all time 2.Security Problem 3.Hard to control 4.Human skill Problem

21 Question ????? คิดว่า ระบบสารสนเทศในระดับ ต่างๆนั้นควรที่จะใช้วิธีการพัฒนา ระบบโดยวิธีการใดถึงจะมีความ เหมาะสม ??? ทำไม ?????


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล และ สารสนเทศ  ข้อมูล  ข้อมูล ( DATA ) คือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่าน การประมวลผลยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้  สารสนเทศ  สารสนเทศ ( INFORMATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google