งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object-Oriented Analysis and Design ภาคการศึกษาที่ 2 / 2549 บทที่ 4 Use Case Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object-Oriented Analysis and Design ภาคการศึกษาที่ 2 / 2549 บทที่ 4 Use Case Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object-Oriented Analysis and Design ภาคการศึกษาที่ 2 / 2549 บทที่ 4 Use Case Model

2

3 System Analysis กระบวนการวิเคราะห์ระบบ ( System Analysis Phase ) มุ่งเน้นสิ่งที่ระบบจะต้องมี (What) และต้อง ทำให้กับผู้ใช้ โดยไม่สนใจว่าจะทำอย่างไร (How) กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ระบบ ( Requirement Analysis phase ) สร้างแบบจำลอง (Model) หน้าที่การทำงาน ของระบบซอฟต์แวร์ จากมุมมองของผู้ใช้ ภายนอก หรือ ระบบภายนอก ซึ่งจะได้ แบบจำลองของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Requirement Model)

4 System Analysis and Use Case Use Case Model แบบจำลองความต้องการของระบบ ที่ นำเสนอ Functional requirement ของระบบ โดยรวม จากมุมมองของผู้ใช้ภายนอก หรือ ระบบภายนอก ระบุพฤติกรรม หรือหน้าที่การทำงานของ ระบบ ( เน้น “what”) ที่ระบบต้องมี ใช้ในการทดสอบ และตรวจสอบ โครงสร้าง และหน้าที่การทำงานของระบบ ใน UML ระบุเป็น Use Case Description (Text) หรือ Use Case Diagram (Diagram)

5 Use Case Diagram ศึกษาในเบื้องต้นให้เข้าใจระบบ แล้ว ถ่ายทอดออกเป็นสิ่งหนึ่ง เพื่อสื่อความ หรือ ถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้ ซึ่งสิ่งที่ว่านั้นคือ Use Case Diagram จะใช้ Use Case Diagram เล่าเรื่อง ของ Problem Domain ทั้งหมดว่า มี ส่วนประกอบอะไรบ้าง และเกี่ยวพันกันจน กลายเป็น ระบบได้อย่างไร ปกติการเก็บ Requirement จะให้ User เขียน Use Case Diagram หรือ อาจจะให้ User เล่าเรื่องราว เพื่อเขียน Use Case Diagram ร่วมกัน

6 วัตถุประสงค์ของ Use Case Diagram อธิบายเรื่องราวของ Problem Domain ทั้งหมด (Domain คือ กรอบหรือขอบเขตที่สนใจ ) บอกส่วนประกอบในระบบ ( ระบบประกอบด้วย ระบบย่อยอะไรบ้าง ) บอกความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบ

7 ประโยชน์ของ Use Case Diagram ช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถแยกแยะกิจกรรม ที่อาจจะเกิดขึ้น ในระบบ เป็น Diagram พื้นฐาน ที่สามารถอธิบายสิ่ง ต่าง ๆ ได้โดยใช้รูปภาพ ที่ไม่ซับซ้อน Use Case Diagram จะมีประสิทธิภาพ หาก ผู้เขียนมีความเข้าใจใน Problem Domain อย่างแท้จริง

8 System และ Use Case Diagram ในระบบใหญ่มักแบ่งระบบออกเป็นระบบย่อย เรียกว่า Subsystem ระบบย่อยจะมีความสัมพันธ์กัน ระบบย่อยจะมีความสัมพันธ์กับ User ( ผู้ใช้ ระบบย่อย ) ใน Use Case Diagram จะใช้ Use Case แทน Subsystem ใน Use Case Diagram จะใช้ Actor แทน User

9 Use Case Diagram นำเสนอ Use Case และการปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกันระหว่างระบบ และ ผู้ใช้ภายนอก ( อาจเป็นคน หรือระบบก็ได้ ) ประกอบด้วย Use Case ความสามารถ / หน้าที่ ของระบบ Actor ผู้กระทำ / ผู้ใช้งาน Use Case นั้นๆ Use Case หนึ่งอาจเป็น Actor ของอีก Use Case หนึ่ง Relationship เส้นแสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Actor System ระบบที่กำลังพัฒนา

10 Use Case Diagram Use Case Modeling : Core Elements

11 Use Case Diagram Use Case Modeling : Core Relationships

12 Use Case Diagram Use Case Modeling : Core Relationships (cont’d)


ดาวน์โหลด ppt Object-Oriented Analysis and Design ภาคการศึกษาที่ 2 / 2549 บทที่ 4 Use Case Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google