งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ เราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ เราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ เราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ กัน โดยอาจแบ่ง ประเภทได้ตาม – ลักษณะของภาษา : Low Level Language vs. High Level Language – ยุคของภาษา : 1st, 2nd, 3rd, 4th Generation Language ยุคของภาษาที่สูงขึ้นแสดงถึงความง่ายขึ้นใน การเขียนโปรแกรม

2 Machine Language ( ภาษาเครื่อง ) เป็นภาษาระดับต่ำสุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Lowest Level Language) เป็นภาษาเดียวที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และประกอบด้วยตัวเลข ( ฐาน 2) ทั้งหมด แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละ Processor นั่น คือ CPU แต่ละชนิดจะมีภาษาเครื่อง เฉพาะตัวของตัวเอง

3 Assembly Language – พัฒนาสูงขี้นมาจาก Machine Language แต่ยังคงถือเป็นภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) – ใช้ลักษณะของ mnemonics และ symbolic addressing เพื่อให้เข้าใจง่าย ขึ้นกว่าการเขียนเป็นตัวเลขเพียงอย่าง เดียว เช่น mov ax,0a000h int 10h out dx,al – ใช้ Assembler แปลง Assembly Program เป็น Machine Language

4 High Level Language ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น มีการ กำหนด คำนาม, กริยา, คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์, รูปแบบประโยค เป็นส่วนหนึ่ง ของภาษา มักจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของ คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ตัวแปลภาษาเพื่อแปลแต่ละภาษาให้ เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง –Compiler ใช้ แปลง Source Program เป็น Object Program หรือ ต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งใน การ link objrct file ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน แล้ว ได้ผลลัพท์สิ้นสุดเป็น Executable File –Interpreter ใช้ แปล คำสั่ง และ ทำงานตาม คำสั่งทีละคำสั่ง

5 High Level Language BASIC ( Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) –Quick BASIC หรือ QBASIC –Visual BASIC ใช้หลักการของ Object Oriented Programming มี Tools ที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมให้ ง่ายขึ้น เป็น GUI ( Graphical User Interface) Pascal ( มาจาก ชื่อของ Blaise Pascal - Mathmetician) – เป็นภาษาที่เน้นการใช้โครงสร้าง (Structured Program) –Turbo Pascal เป็น version ที่ใช้ Object- Oriented concept

6 High Level Language FORTRAN (FORmula TRANslator) – นับว่าเป็น High Level Language ตัวแรก ๆ ที่ถูก พัฒนาขึ้นมา – เก่งในการคำนวนและกระทำการทางคณิตศาสตร์ – ในสมัยแรกเริ่มเป็นที่นิยมในงานทางวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรม COBOL (COmmon Business Oriented Language ) – เก่งในการประมวลผลแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ และการ คำนวนที่ง่าย ๆ – นิยมในการใช้งานทางธุรกิจ – มีลักษณะการเขียนเป็นรูปแบบประโยคคล้ าย ภาษาอังกฤษ เช่น perform {...} 10 times subtract taxes from pay giving income

7 High Level Language C – ถูกดัดแปลงมาจากภาษา B (BCPL) – แรกเริ่มถูกออกแบบมาเพื่อใช้ช่วยในการเขียน System Software – เป็น general purpose language ใช้กันมากในระดับ PC – ใช้กันมากกับ UNIX Operating System – กล่าวกันว่าถ้าเขียนโปรแกรมด้วย C จะสามารถสั่ง คอมพิวเตอร์ให้ทำทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์ทำได้ ! C++ ( C plus plus) – เป็นวิวัฒนาการของ C แต่ใช้ Object-Oriented – ใช้กันมากในการสร้าง Application Software

8 High Level Language Java –an object-oriented language similar to C++, but simplified to eliminate language features that cause common programming errors. Java is a general purpose programming language with a number of features that make the language well suited for use on the World Wide Web

9 หลักการเลือกใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ภาษาที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับ องค์กร เลือกตามความจำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกับภาษา หรือ โปรแกรม อื่นๆ พิจารณาความสามารถภาษากับลักษณะของ โปรแกรมที่ต้องการ ดูความสามารถหรือ ความถนัดของ นัก โปรแกรมที่มีต่อภาษาหนึ่งๆ พิจารณาความเป็นสากลของภาษาที่จะใช้เข้า กันได้กับหลายๆ ระบบ

10 Object Oriented Programming (OOP) เป็นแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมรูปแบบ หนึ่ง ต้องการให้การโปรแกรมเป็นการจำลอง เหตุการณ์ จำลองสภาพวัตถุ โดยมอง โปรแกรมว่าประกอบกันขึ้นจากวัตถุ (Object) ต่างๆ แทนที่จะประกอบด้วยวิธีการ (Procedure) ต่างๆ มีการแบ่งส่วนของโปรแกรมออกเป็น Module ย่อยๆ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขและ ปรับปรุงโปรแกรม ทำได้โดยง่าย


ดาวน์โหลด ppt ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับ เราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google