งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ กัน โดยอาจแบ่งประเภทได้ตาม ลักษณะของภาษา : Low Level Language vs. High Level Language ยุคของภาษา : 1st , 2nd , 3rd, 4th Generation Language ยุคของภาษาที่สูงขึ้นแสดงถึงความง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรม

2 Machine Language (ภาษาเครื่อง)
เป็นภาษาระดับต่ำสุดของเครื่องคอมพิวเตอร์(Lowest Level Language) เป็นภาษาเดียวที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และประกอบด้วยตัวเลข(ฐาน 2) ทั้งหมด แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละ Processor นั่นคือ CPU แต่ละชนิดจะมีภาษาเครื่องเฉพาะตัวของตัวเอง

3 Assembly Language พัฒนาสูงขี้นมาจาก Machine Language แต่ยังคงถือเป็นภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) ใช้ลักษณะของ mnemonics และ symbolic addressing เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าการเขียนเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว เช่น mov ax,0a000h int h out dx,al ใช้ Assembler แปลง Assembly Program เป็น Machine Language

4 High Level Language ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น มีการกำหนด คำนาม, กริยา, คณิตศาสตร์, ตรรกศาสตร์, รูปแบบประโยค เป็นส่วนหนึ่งของภาษา มักจะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของ คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ตัวแปลภาษาเพื่อแปลแต่ละภาษาให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง Compiler ใช้ แปลง Source Program เป็น Object Program หรือ ต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งในการ link objrct file ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน แล้วได้ผลลัพท์สิ้นสุดเป็น Executable File Interpreter ใช้ แปล คำสั่ง และ ทำงานตามคำสั่งทีละคำสั่ง

5 High Level Language BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) Quick BASIC หรือ QBASIC Visual BASIC ใช้หลักการของ Object Oriented Programming มี Tools ที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมให้ง่ายขึ้น เป็น GUI ( Graphical User Interface) Pascal (มาจาก ชื่อของ Blaise Pascal - Mathmetician) เป็นภาษาที่เน้นการใช้โครงสร้าง (Structured Program) Turbo Pascal เป็น version ที่ใช้ Object-Oriented concept

6 High Level Language COBOL (COmmon Business Oriented Language )
FORTRAN (FORmula TRANslator) นับว่าเป็น High Level Language ตัวแรก ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เก่งในการคำนวนและกระทำการทางคณิตศาสตร์ ในสมัยแรกเริ่มเป็นที่นิยมในงานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม COBOL (COmmon Business Oriented Language ) เก่งในการประมวลผลแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ และการคำนวนที่ง่าย ๆ นิยมในการใช้งานทางธุรกิจ มีลักษณะการเขียนเป็นรูปแบบประโยคคล้ ายภาษาอังกฤษ เช่น perform {...} 10 times subtract taxes from pay giving income

7 High Level Language C C++ ( C plus plus)
ถูกดัดแปลงมาจากภาษา B (BCPL) แรกเริ่มถูกออกแบบมาเพื่อใช้ช่วยในการเขียน System Software เป็น general purpose language ใช้กันมากในระดับ PC ใช้กันมากกับ UNIX Operating System กล่าวกันว่าถ้าเขียนโปรแกรมด้วย C จะสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำทุกอย่างที่คอมพิวเตอร์ทำได้ ! C++ ( C plus plus) เป็นวิวัฒนาการของ C แต่ใช้ Object-Oriented ใช้กันมากในการสร้าง Application Software

8 High Level Language Java
an object-oriented language similar to C++, but simplified to eliminate language features that cause common programming errors. Java is a general purpose programming language with a number of features that make the language well suited for use on the World Wide Web

9 หลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ใช้ภาษาที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับองค์กร เลือกตามความจำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกับภาษาหรือ โปรแกรม อื่นๆ พิจารณาความสามารถภาษากับลักษณะของโปรแกรมที่ต้องการ ดูความสามารถหรือ ความถนัดของ นักโปรแกรมที่มีต่อภาษาหนึ่งๆ พิจารณาความเป็นสากลของภาษาที่จะใช้เข้ากันได้กับหลายๆ ระบบ

10 Object Oriented Programming (OOP)
เป็นแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมรูปแบบหนึ่ง ต้องการให้การโปรแกรมเป็นการจำลองเหตุการณ์ จำลองสภาพวัตถุ โดยมองโปรแกรมว่าประกอบกันขึ้นจากวัตถุ(Object) ต่างๆ แทนที่จะประกอบด้วยวิธีการ(Procedure) ต่างๆ มีการแบ่งส่วนของโปรแกรมออกเป็น Module ย่อยๆ ซึ่งจะทำให้การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม ทำได้โดยง่าย


ดาวน์โหลด ppt ภาษาคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ หลักภาษาในการเขียนคำสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราได้ มีหลากหลายชนิดต่างๆ กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google