งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Skills Development in the Workplace ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างความ ยิ่งใหญ่ได้ Learning Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Skills Development in the Workplace ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างความ ยิ่งใหญ่ได้ Learning Organization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Skills Development in the Workplace ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างความ ยิ่งใหญ่ได้ Learning Organization ความ สามารถ ศักยภาพ ความ สามารถ ศักยภาพ ความขัดแย้ง อำนาจ & การเมืองใน องค์กร ความขัดแย้ง อำนาจ & การเมืองใน องค์กร ผลที่เกิดจาก “คน” ผลิตภาพ พึงใจในงานขาด สาย ลาออก ผลที่เกิดจาก “คน” ผลิตภาพ พึงใจในงานขาด สาย ลาออก วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายบุคคล กำเนิด ความเป็นมา บุคลิกลักษณะ รายบุคคล กำเนิด ความเป็นมา บุคลิกลักษณะ การทำงาน เป็นทีม การทำงาน เป็นทีม กระบวนการ ตัดสินใจ กระบวนการ ตัดสินใจ การเรียนรู้ในองค์การ แรงจูงใจ โอกาสในการ เรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ โอกาสในการ เรียนรู้ ทัศนคติ ค่านิยม การสื่อสารในองค์กร การรับรู้ มุมมอง ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรบุคคล ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรบุคคล

2 กินแรงเพื่อน FREE RIDERS คุณทำเต็มที่แล้วหรือยัง! อยากชนะอยากได้เท่าคนอื่นแต่ออกแรงน้อยกว่า ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถภาพ- ควรจะเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของใคร?

3 ทำไมภาคธุรกิจไทยควรต้องให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้ในองค์การ เริ่มตระหนักว่าการพัฒนาพนักงานเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ของธุรกิจ รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ การเพิ่มทักษะ สมรรถนะ รู้สึกว่าพนักงานระดับต้นถึงระดับกลาง ที่มีทักษะในการทำงานเพียงอย่าง เดียว จะไม่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต จำเป็นต้องวางแผน แนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี คาดหวังว่าพนักงานจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รู้จักหาความรู้และพัฒนา ด้วยตนเองด้วย นายจ้างบางรายให้แรงจูงใจกับลูกจ้างที่รู้จักหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ ตนเอง ผลของความสำเร็จ องค์การขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โครงสร้างองค์การเริ่มเรียบง่าย ลดความซับซ้อน องค์การขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โครงสร้างองค์การเริ่มเรียบง่าย ลดความซับซ้อน

4 โรงเรียนในโรงงาน ส่งเสริมการศึกษานอก โรงเรียน จัดสอนวิชาช่างด้วย ช่างทองหลวง

5 การพัฒนาทักษะ ความรู้ ในสถาน ประกอบการ ปัญหาไม่มีเวลาให้คนพัฒนา - ไม่มีเวลา งานเต็มมือทุกคน - ไม่มีเงิน ทุนน้อย เงินต้องใช้หมุนเวียน งบฝึกอบรมมีไว้สำหรับหลักสูตรที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ปัญหาไม่มีเวลาให้คนพัฒนา - ไม่มีเวลา งานเต็มมือทุกคน - ไม่มีเงิน ทุนน้อย เงินต้องใช้หมุนเวียน งบฝึกอบรมมีไว้สำหรับหลักสูตรที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย องค์การขนาดเล็กและจิ๋ว

6 มีคนเก่งให้จ้างอีกตั้งแยะ …. มีคนเก่งให้จ้างอีกตั้งแยะ …. ความเชื่อดั้งเดิม เกี่ยวกับการพัฒนาคนในองค์การ ยิ่งรู้มาก ยิ่งใช้ยาก ส่งคนไปอบรมทำให้เสียเวลาทำงาน เสียงาน ไม่ใส่ใจงาน การฝึกอบรมนอกเหนืองานที่ทำ ทำให้งานที่ทำอยู่ไม่ก้าวหน้า การฝึกอบรมนอกเหนืองานที่ทำ ทำให้งานที่ทำอยู่ไม่ก้าวหน้า

7 ฉันต้องลงทุน มากมายนะถึงจะ จ้างงานเธอได้ รีบๆทำงานเถิด องค์การจะได้ เจริญเติบโต ไปอบรมทำไม เสียเวลาทำงาน การทำงานที่ไหน ก็เหมือนเราเอาชีวิต เอาอนาคต ไปลงทุนที่นั่น คุณต้อง ดูแลฉันบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ เก็บเกี่ยวผลงาน จากฉันอย่างเดียว การให้ความรู้ พนักงาน ทำให้ผลิตภาพ สูงขึ้น ฉันต้องการให้ พนักงานของฉัน รู้จักพัฒนาตนเอง หาทักษะใหม่ๆ ใส่ตัว ฉันจะส่งเธอ ไปอบรมนะ ฉันต้องการงานที่ มั่นคงและเงินเดือน จะต้องเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าฉํนต้องหยุดงาน ไปฝึกอบรม คุณก็ ต้องให้ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นที่ ฉันควรได้ถ้าฉันไม่ได้ เสียเวลาไปอบรม ตามที่คุณสั่ง

8 workplace learning supported by tripartite Org. Tax exemption/ tax privileges for human resources development/ training –According to Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2002) Exemption on corporate income tax to 100% from actual training expenses in academic institute or training institute specified by Ministry of Finance Exemption on corporate income tax to 100% from actual expenses in in-house training as approved by the Ministry of Labor Legislations related to training

9 บทบาท ECOT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร สมประโยชน์ทุกฝ่าย Win-Win Way จูงใจให้ นายจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ ผลการทำงานดีขึ้น, ผลผลิตดีขึ้น, ผลกำไรดีขึ้น จูงใจให้ ลูกจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ Learning to become a full person เรียนเพื่อเสริมคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าของตน โน้มน้าว รัฐบาล ให้ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทำงาน โดยพัฒนาทักษะ “ใหม่ ๆ” ให้สอดรับกับความต้องการ ใหม่ๆของตลาดโลกยุคโลกาภิวัตน์ จูงใจให้ นายจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ ผลการทำงานดีขึ้น, ผลผลิตดีขึ้น, ผลกำไรดีขึ้น จูงใจให้ ลูกจ้าง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในองค์การ Learning to become a full person เรียนเพื่อเสริมคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าของตน โน้มน้าว รัฐบาล ให้ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทำงาน โดยพัฒนาทักษะ “ใหม่ ๆ” ให้สอดรับกับความต้องการ ใหม่ๆของตลาดโลกยุคโลกาภิวัตน์

10 ความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนา MOU กับกระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมวิทยากรของกระทรวง โดยนักเรียนทุน ECOTที่ไป ผ่านการอบรมจากญี่ปุ่น MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร HR108 ( อบรมให้รู้ การบริหารจัดการบุคคลในสถานประกอบการที่มี 108 ปัญหา โดยใช้เวลาอบรม 108 ชั่วโมง MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับ MOU กับกระทรวงแรงงาน ฝึกอบรมวิทยากรของกระทรวง โดยนักเรียนทุน ECOTที่ไป ผ่านการอบรมจากญี่ปุ่น MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร HR108 ( อบรมให้รู้ การบริหารจัดการบุคคลในสถานประกอบการที่มี 108 ปัญหา โดยใช้เวลาอบรม 108 ชั่วโมง MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมหลักสูตร เกี่ยวกับ

11 ความร่วมมือกับต่างประเทศ

12 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารงานบุคคลในบริษัทฯ สมาชิก คณาจารย์ วิทยากร ประธานคณะอนุกรรมการปัจจุบัน คุณพรพล เด่นชา บริษัท Post Publishing จำกัด บทบาท ECOT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร บทบาท ECOT ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร

13 “เราจะก้าวไปด้วยกัน” Aware Enhance understanding of HRD Concept, Applications, Impact Advocate Believe in, join hands, and expand the members and public Anchor Act on and adhere to HRD

14 ทัศนคติ วัฒนธรรม องค์การ การ สื่อสาร สิ่งจูงใจ ความ ก้าวหน้า ในงาน

15 TRUE VALUE THE LEARNING TRUTH “If you think education is expensive, try ignorance.” Derek Bok, Former President Harvard University


ดาวน์โหลด ppt สิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Skills Development in the Workplace ทัศนคติคือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างความ ยิ่งใหญ่ได้ Learning Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google