งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบที่มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบที่มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบที่มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ กิจกรรมหลักพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ

2 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

3 ตัวชี้วัดที่ ชื่อ น้ำหนัก สถาบันฯ ศูนย์ฯ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 4 5 3.8.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2 2.5 3.8.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

4 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go.th)

5 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 2.5

6 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ X เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 85 90 95 100

7 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 2.5

8 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 87 89 91 93 95

9 จบการนำเสนอ กองแผนงานและสารสนเทศ
จบการนำเสนอ กองแผนงานและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและแรงงานนอกระบบที่มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google