งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบที่มี ทักษะฝีมือในการประกอบ อาชีพ กิจกรรมหลักพัฒนา ฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ 1

2 ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการใน ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักพัฒนา ฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ ผ่านการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2

3 3 ตัวชี้วั ดที่ชื่อ น้ำหนัก สถาบันฯศูนย์ฯ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการดำเนินการในผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่ม โอกาสในการประกอบอาชีพ 45 3.8.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับการ พัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่ม โอกาสในการประกอบอาชีพ 22.5 3.8.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการ พัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่ม โอกาสในการประกอบอาชีพ 22.5

4 วิธีการประเมินผล หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งรายงาน การประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เนื่องจากใช้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ (http://datacenter.dsd.go. th)http://datacenter.dsd.go. th 4

5 ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่เข้ารับ การพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 2.5 5

6 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาใน กิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ X 100 เป้าหมายการดำเนินงานที่ได้รับใน กิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80859095100 6

7 ตัวชี้วัดที่ 3.8.2 ร้อยละของจำนวนแรงงานที่ผ่านการ พัฒนาในกิจกรรมพัฒนาฝีมือเพื่อ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ น้ำหนัก สำหรับสถาบันฯ ร้อยละ 2 สำหรับศูนย์ฯ ร้อยละ 2.5 7

8 สูตรการคำนวณ จำนวนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาใน กิจกรรมพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ X 100 จำนวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาในกิจกรรม พัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ อาชีพ เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 8789919395 8

9 จบการนำเสนอ กองแผนงานและสารสนเทศ 9


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 3.8 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินการในผลผลิตที่ 3 แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง / ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google