งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มสธ. (STOU -PMQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน STOU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มสธ. (STOU -PMQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน STOU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มสธ. (STOU -PMQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน STOU

2 ประเด็นการนำเสนอ 1.กรอบแนวคิดของการจัดทำ STOU - PMQA 2.แผนการดำเนินการ STOU – PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 3.องค์ประกอบ STOU – PMQA 7 หมวด 4.แบบฟอร์มการวิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาสในการ ปรับปรุง 5.แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการ ปรับปรุง 6.ตัวอย่างการวิเคราะห์ หมวด 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์

3 1. กรอบแนวคิดของการจัดทำ STOU – PMQA STOU

4 วัตถุประสงค์ของ STOU - PMQA 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ มสธ. ให้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 2. เพื่อให้ มสธ. นำไปใช้เป็นแนวทางประเมินองค์กร ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของมหาวิทยาลัลให้เกิดการปรับปรุง องค์กรอย่างต่อเนื่อง จนไปสู่รางวัลคุณภาพระดับ สากล

5 ความเชื่อมโยงของการพัฒนา มสธ. กับเกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายวิธีการผล

6 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ มสธ. (STOU – PMQA) 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย

7 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทางของ ส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อ สังคม (1) (2) ค. การทบทวนผล การดำเนินการของ องค์กร โครงสร้างของ PMQA ข. การควบคุมดูแลให้ มีการจัดการภายใน ที่ดี ลักษณะสำคัญขององค์กร 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควรพิจารณา 90 คำถาม 2 ข้อ

8 6.การจัดการกระบวนการ 6.1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2.กระบวนการสนับสนุน 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1.ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด 3.2.ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ ความพึงพอใจของลูกค้า 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1.ระบบงาน 5.2.การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 5.3.ความผาสุกและความพึงพอใจของ พนักงาน 1.การนำองค์กร 1.1. การนำองค์กร 1.2. ธรรมาภิบาล 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2.1.การจัดทำกลยุทธ์ 2.2.การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 4.1.การวัดและวิเคราะห์ การดำเนินการขององค์กร 4.2.การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ Driver System Results PMQA Cause - Effect Diagram 7 หมวด 17 หัวข้อ 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร

9 2. แผนการดำเนินการ STOU – PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 STOU

10 แผนดำเนินการ STOU – PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศึกษา ประมวลเกณฑ์ PMQA lick to add Title 1 ประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานในทุกหมวด เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง 2 ศึกษา วิเคราะห์ บูรณาการโอกาสในการปรับปรุงและยกร่างแผนพัฒนาองค์การ ระดับมหาวิทยาลัย (ภาพรวมของทุกหมวด ) 3 คณะกรรมการนโยบาย PMQA พิจารณาลักษณะสำคัญขององค์กร และ แผนพัฒนาองค์การระดับมหาวิทยาลัย d Title 4 หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาองค์การตามประเด็น/ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบาย PMQA 5 หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาองค์การตามประเด็น/ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบาย PMQA 6 หน่วยงานดำเนินงานแก้ไข OFI และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย PMQA และนำไปในรายงาน SAR Card ประจำปีการศึกษา 2552 7

11 3. องค์ประกอบ STOU – PMQA 7 หมวด STOU

12 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วน ราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อ สังคม ค. การทบทวน ผลการ ดำเนินการของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การ ดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่ สำคัญ การกำหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทาง ผลการ ดำเนินการที่ คาดหวัง และ การถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติ การสร้าง บรรยากาศการ ให้อำนาจ ตัดสินใจ นวัตกรรมและ ความคล่องตัว ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความ รับผิดชอบ การปกป้อง ผลประโยชน์ ของ ประเทศชาติ การทบทวน ผลการ ดำเนินการ การนำผลมา ปรับปรุงส่วน ราชการ การ ดำเนินการ กรณีที่การ ปฏิบัติงานมี ผลกระทบ ต่อสังคม การ ดำเนินการ ต่อความ กังวลของ สาธารณะ การ ดำเนินการ อย่างมี จริยธรรม การวัดและ การตรวจ ติดตาม การมี จริยธรรม องค์กร การ สนับสนุน และสร้าง ความ เข้มแข็ง ให้แก่ ชุมชน ที่สำคัญ

13 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ก. กระบวนการ จัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ การวางแผน ยุทธ-ศาสตร์ และกลยุทธ์ การนำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมา ประกอบการ วางแผน เป้าประสงค์เชิง ยุทธ-ศาสตร์และ กรอบเวลา ใน การบรรลุ ความสมดุล ระหว่างความ ต้องการของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด การจัดทำแผน ปฎิบัติการ การ นำแผนไปปฎิบัติ รวมทั้งการ จัดสรรทรัพยากร การตอบสนองต่อ ความ เปลี่ยนแปลง แผนหลักด้าน ทรัพยากรบุคคล การคาดการณ์ ผลการ ดำเนินการ เกณฑ์ เปรียบเทียบ ที่สำคัญต่างๆ

14 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้าง ความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึง พอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ การรับฟังและเรียนรู้เพื่อ กำหนดความต้องการของ ผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ กลไกหลักๆที่ผู้รับบริการ ติดต่อส่วนราชการ กระบวนการจัดการข้อ ร้องเรียน การวัดความพึงพอใจ ไม่ พึงพอใจ การใช้ช้อมูลมาปรับปรุง การดำเนินการ การติดตามช้อมูลจาก ผู้รับบริการ

15 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและ ความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการ วัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการ วัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไว ต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจาก บุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น เลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มี คุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11 ประการ ความครอบคลุม.ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความทันสมัย ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการ ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ ข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและ สารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ให้เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุง ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT KM IT

16 การกำหนด คุณ ลักษณะ และทักษะที่ จำเป็น การสรรหา ว่าจ้างการสืบ ทอดตำแหน่ง หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และ ความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การ สนับสนุนและ สร้างความพึง พอใจแก่บุคลากร ก. การพัฒนา บุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของ บุคลากร และการ สร้างแรงจูงใจ 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของ บุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การ งาน การจัดระบบ และบริหารงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และความ คล่องตัว การนำ ความคิดที่ หลากหลายมา ใช้ในระบบงาน การประเมินผล และให้ข้อมูล ป้อนกลับเพื่อ สนับสนุนผล การดำเนินการ การบริหาร ค่าตอบแทน รางวัล และ สิ่งจูงใจต่างๆ การปรับปรุง สุขอนามัย ป้องกัน ภัย การเตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน การกำหนด ปัจจัยที่สำคัญต่อ ความผาสุกความ พึงพอใจ และ แรงจูงใจ การบริการ สวัสดิการ และ นโยบายสนับสนุน พนักงาน การหาความ ต้องการในการ ฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะ ใหม่ การจูงใจให้ พนักงานพัฒนา ตนเองและใช้ ศักยภาพอย่าง เต็มที่

17 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนอง ข้อกำหนดที่สำคัญ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง คุณค่า การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบและ ตรวจประเมิน การกำหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ สนับสนุน การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนอง ข้อกำหนดที่สำคัญ การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจประเมิน

18 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ผลการบรรลุความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน ผลด้านความรับผิดชอบ ด้านการเงินทั้งภายในและ ภายนอก ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดี ในการสนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน ผลด้านความรับผิดชอบ ด้านการเงินทั้งภายในและ ภายนอก ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดี ในการสนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึง พอใจและไม่พึงพอใจของ บุคลากร ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การ กำกับดูแลตัวเองที่ดี พฤติกรรม ที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา ของบุคลากร ผลด้านความผาสุก ความพึง พอใจและไม่พึงพอใจของ บุคลากร ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การ กำกับดูแลตัวเองที่ดี พฤติกรรม ที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ผลของวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่า จากมุมมองของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงการ กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และ ประเภทการให้บริการที่ เพิ่มขึ้น (*) ผลการดำเนินการที่ สำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

19 แบบสรุป STOU-PMQA 7 หมวด

20 4. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และ โอกาสในการปรับปรุง (OFI – Opportunity for Improvement) STOU

21 บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา มสธ. (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วย ตนเอง (Self-Assessment) การประเมินองค์กรด้วย ตนเอง (Self-Assessment) 1 มสธ. ทราบจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง 2 สร้างแผนปรับปรุง 3 ดำเนินการปรับปรุง 4 วงจรการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

22 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ มสธ. ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและ โครงการต่าง ๆ ใน การพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วย ตนเอง (Self- Assessment) มสธ. ทราบจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง ดำเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 12 3 4 PMQA กับประโยชน์ต่อ มสธ.

23 แบบฟอร์ม PMQA-1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง

24 5. แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และ โอกาสในการปรับปรุง (OFI – Opportunity for Improvement) STOU

25 แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 1.การวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ (การเรียนการสอน บริการวิชาการ แก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพันธกิจพัฒนา องค์การ) 2.หมวด 1-6 (HOW & WHAT) 2.1 กรณีที่เกณฑ์ (คำถาม) กำหนดให้ระบุถึงวิธีการดำเนินการของ มหาวิทยาลัยในเรื่องนั้น ๆ ว่าทำอย่างไร ( How ) ให้วิเคราะห์โดยใช้ แนวทาง ADLI

26 มิติการ ประเมิน ADLI 1 การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ที่เหมาะสมกับประเด็นหลักตาม ข้อกำหนดของเกณฑ์ 2 การวางแผนโดยอาศัยข้อมูล แล้วกำหนดขั้นตอน กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 3 การกำหนดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของ ผลในระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ รวมทั้งมีการ กำหนดแผนการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วย 1 การดำเนินงานตาม แผนงานและขั้นตอนที่ วางแผนไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2 ความรับผิดชอบของบุคคล ที่เกี่ยวข้องมีการกระทำ ตามที่กำหนดไว้ทุกคน 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความ พยายามในการกระทำสู่ ผลสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อทุก คน 1 การประเมินผลลัพธ์เทียบกับ ค่าเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดระหว่าง การดำเนินงานและผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ ทำได้ครบทุก ประเด็น 2 การสรุปบทเรียนที่ได้จาก การดำเนินงานและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ ได้ มีการกระทำอย่างเป็นระบบ 3 การนำบทเรียนไปสร้างเป็น นวัตกรรมเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดและ ต่อเนื่อง 1ความสอดคล้องที่ดีของการ จัดการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดเป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ การวัดประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2 การบูรณาการกระบวนการ ทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ของกระบวนการนี้ ที่ สอดคล้องและช่วยเสริมการ ทำงานให้กับกระบวนการอื่น ที่เกี่ยวข้อง 3การมีแนวทางดำเนินงาน หรือจัดการกระบวนการ ที่ สอดคล้องและมุ่งสู่ผลสำเร็จ ตามความต้องการและ เป้าหมายขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW

27 แนวทางการให้คะแนน หมวด 1-6 คำถามประเภท HOW มิติหมายถึง A ( Approach) = P พิจารณาถึงการมีกระบวนการ/ แนวทาง /ระบบที่มีประสิทธิภาพและ ทำอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวางแผนดำเนินการ แผนการประเมินผล การกำหนด ผู้รับผิดชอบ (P- Plan) D (Deployment) = D พิจารณาถึงการถ่ายทอดเพื่อนำกระบวนการ / แนวทาง/ ระบบ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยการอธิบายสื่อความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติ และการปฏิบัติตาม กระบวนการ / แนวทาง / ระบบที่กำหนดไว้ (D – Do ) L (Learning ) = C, A พิจารณาถึงการติดตาม ประเมินผล การทบทวนและปรับปรุง การ สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ การนำบทเรียนไปสร้างนวัตกรรม การ ปรับปรุงงานแบบก้าวกระโดด และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กระบวนการอื่น หรือองค์การอื่น (C – Check, A – Act) I (Integration ) = P D C A พิจารณาถึงการบูรณาการและความสอดคล้องของระบบจัดการ (การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดแผน การปฏิบัติ การประเมินผล การปรับปรุง) กระบวนการ / แนวทาง / ระบบมีความสอดคล้องและ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ / ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ

28 แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง (ต่อ) การประเมินหมวด 1-6 2.2 กรณีที่เกณฑ์ (คำถาม) กำหนดให้ระบุถึงผล/สิ่งที่ได้มีการดำเนินการคือ อะไร (What) ให้นำเสนอ ● การตอบได้ครบถ้วนตามประเด็นคำถาม ● การตอบได้ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ● การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง

29 What 1 การตอบได้ครบถ้วน ตามประเด็นคำถาม 2 การตอบได้ถูกต้อง ตามประเด็นคำถาม 3 การนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจน ตามความเป็นจริง การระบุข้อมูล ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการ ทบทวนที่ผ่านมา 1 การตอบคำถามได้ครบถ้วนใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 2 การตอบได้ถูกต้องใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา 3 การนำเสนอได้ชัดเจนและใช้ข้อมูลจริงใน 2 ประเด็น ตัวชี้วัด ผลการทบทวนที่ผ่านมา ค่าคะแนน 0 No evidence ไม่มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถามไม่มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตาม ประเด็นคำถาม 1 Beginning มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ได้ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนน้อย (1-20%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนน้อย (1-20%) 2 Basically Effectiveness มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ได้บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม บางส่วน (21-40%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถามบางส่วน (21-40%) 3 Mature มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ได้เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบครึ่งหนึ่ง (41-60%) 4 Advanced มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ได้ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม ส่วนใหญ่ (61-80%) 5 Role Model มีการให้ข้อมูลตามประเด็นคำถาม ได้เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลที่ถูกต้องตามประเด็นคำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) มีข้อมูลทีชัดเจนและเป็นข้อมูลจริงตามประเด็น คำถาม เกือบทั้งหมด ( 81-100%) 012345012345012345 ตัวอย่างคำถาม WHAT ข้อ 1.1 ค (5)

30 แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง (ต่อ) LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC KPIKPI Goal Benchmark Trend Key Measure LeTCLi 3. การประเมิน หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยใช้ LeTCLi

31 31 ระบบผลลัพธ์ 4 มิติ : LeTCLi ตรงเป้า เรานำ ล้ำหน้าดี มีตัวชี้ครบ sustained improvement trends level of performance meet goals all key measures comparisons and benchmarks comparisons and benchmarks LeLe TT CCCC LiLi กระจก หน้ารถ พวงมาลัย หน้าปัด กระจก ข้าง กระจก ส่องหลัง

32 แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง (ต่อ)OFI กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมหลัก 2กิจกรรมหลัก 3 4. การระบุกิจกรรม / รายละเอียดที่ควรดำเนินการ ให้ระบุกิจกรรมหลักที่ควร ดำเนินการเพื่อแก้ไข OFI ที่เป็นจุดอ่อนให้หมดไป

33 6. ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และ โอกาสในการปรับปรุง (OFI – Opportunity for Improvement) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ STOU

34 ตัวอย่างการวิเคราะห์ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

35 ตัวอย่างการวิเคราะห์ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มสธ. (STOU -PMQA) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน STOU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google