งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ

2 Company Logo สมาชิกทีม 1. นางเพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 2. นางพัชราวรรณ ปัญญาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางจันทนา เทพบินการ พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 4. นางพิมพ์ประภา ยงยืน พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 5. นางจิตรทิวา เทพวงศ์พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 6. นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ 7. นางนงเยาว์ ไชยราชพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้

3 Company Logo เป้าหมาย คุณภาพ ของ การให้บริการ

4 Company Logo ผู้รับบริการหลากหลายชาติพันธุ์ บริหารจัดการวางระบบสะดวก และเน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ และ พิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ จัดระบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมเพื่อการ เยียวยา และ สร้างมิตรภาพบำบัดที่เยียวยากายใจ จัดระบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมเพื่อการ เยียวยา และ สร้างมิตรภาพบำบัดที่เยียวยากายใจ ความสำคัญและ ที่มาของปัญหา

5 Company Logo การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา กิจกรรมการ พัฒนา การสร้างสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

6 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

7 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

8 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

9 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

10 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

11 Company Logo การพัฒนา ทางด้านกายภาพ

12 Company Logo การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

13 Company Logo การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

14 Company Logo ตักบาตรทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

15 Company Logo การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

16 Company Logo นวัตกรรมเสื้อ EKG การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

17 Company Logo การพัฒนา ทางด้านจิตใจ

18 Company Logo กิจกรรมการแก้ปัญหา / พัฒนา ทางด้านจิตใจ การพัฒนาทางด้านจิตใจ กางเกงเปิดปุ๊บ ปิดปั๊บ

19 Company Logo การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งแวดล้อมที่จัดให้ สร้างความพึง พอใจแก่ผู้ป่วยและญาติ และชุมชนจากแบบประเมินความพึง พอใจ และตู้รับความคิดเห็น คำชมของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและ ชุมชน

20 Company Logo บทเรียนที่ได้รับ - ได้มีโอกาส ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ทั้งด้านกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เราไม่สามารถทำสิ่งที่ ยิ่งใหญ่ได้บนโลกใบนี้ แต่... เราสามารถทำเพียงสิ่ง เล็ก ๆ ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ได้

21 Company Logo กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร 0-5379-1206-7 ต่อ 213 การติดต่อกับ ทีมงาน


ดาวน์โหลด ppt Company Logo นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google