งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ชีวีมีสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ชีวีมีสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ชีวีมีสุข
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ชีวีมีสุข นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

2 สมาชิกทีม นางเพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเพ็ญศรี คำเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพัชราวรรณ ปัญญาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจันทนา เทพบินการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพิมพ์ประภา ยงยืน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจิตรทิวา เทพวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอมรรัตน์ อินต๊ะสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนงเยาว์ ไชยราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และจิตใจ
เป้าหมาย พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ และจิตใจ คุณภาพ ของ การให้บริการ

4 ความสำคัญและที่มาของปัญหา
ผู้รับบริการหลากหลายชาติพันธุ์ บริหารจัดการวางระบบสะดวก และเน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ จัดระบบโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา และ สร้างมิตรภาพบำบัดที่เยียวยากายใจ

5 การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา
กิจกรรมการพัฒนา การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา การสร้างสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

6 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

7 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

8 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

9 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

10 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

11 การพัฒนาทางด้านกายภาพ

12 การพัฒนาทางด้านจิตใจ

13 การพัฒนาทางด้านจิตใจ

14 ตักบาตรทุกวันที่1 และ 15 ของเดือน
การพัฒนาทางด้านจิตใจ ตักบาตรทุกวันที่1 และ 15 ของเดือน

15 การพัฒนาทางด้านจิตใจ

16 การพัฒนาทางด้านจิตใจ
นวัตกรรมเสื้อ EKG

17 การพัฒนาทางด้านจิตใจ

18 การพัฒนาทางด้านจิตใจ กางเกงเปิดปุ๊บ ปิดปั๊บ
กิจกรรมการแก้ปัญหา/ พัฒนาทางด้านจิตใจ กางเกงเปิดปุ๊บ ปิดปั๊บ

19 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สิ่งแวดล้อมที่จัดให้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยและญาติ และชุมชนจากแบบประเมินความพึงพอใจ และตู้รับความคิดเห็น คำชมของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและชุมชน

20 บทเรียนที่ได้รับ -ได้มีโอกาส ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ทั้งด้านกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เราไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้บนโลกใบนี้ แต่... เราสามารถทำเพียงสิ่งเล็ก ๆ ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ได้

21 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
การติดต่อกับทีมงาน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โทร ต่อ 213


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ชีวีมีสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google