งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป. นางอัญชลี สุข อัตตะ รับเงิน โรงพยาบาล OPD น. ส. กิตติพร ชั้น ประเสริฐ จ่ายเงิน นางมยุรา โพธิ สาราช ค่ารักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป. นางอัญชลี สุข อัตตะ รับเงิน โรงพยาบาล OPD น. ส. กิตติพร ชั้น ประเสริฐ จ่ายเงิน นางมยุรา โพธิ สาราช ค่ารักษาพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 นางอัญชลี สุข อัตตะ รับเงิน โรงพยาบาล OPD น. ส. กิตติพร ชั้น ประเสริฐ จ่ายเงิน นางมยุรา โพธิ สาราช ค่ารักษาพยาบาล ศูนย์สิทธิฯ นางนวลศรี อินทะ ไชย รับเงินคลินิก ส่งเสริมฯ นางดุจเดือน พิงคยางกูล บัญชีเกณฑ์คง ค้าง งานการเงิน น. ส. กมลทิพย์ สุนันทะพงศ์ บัญชี GFMIS นางปรียา เพิ่มพูล ขอเบิกเงิน งบประมาณ งานบัญชี นางอุบลศรี ไชย ซาววงค์ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี 6 หัวหน้างานการเงิน และบัญชี นายสุขเกษม ประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายสมพงษ์ สกุล อิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ อนามัยที่ 10 นางอุบลศรี ไชยซาววงค์ ตรวจใบสำคัญ, รับเงิน นางสุกัญญา ยา วิชัย ค่ารักษาพยาบาล ศูนย์สิทธิฯ นายณัฏฐพร หิรัญรัตน์ ต้นทุนผลผลิต น. ส. วาสนา ไชย คำ ขอเบิก เงินเดือนฯ, เงิน นอกฯ

3 บทบาทหน้าที่ของงานการเงิน รับเงินภายใน และภายนอก องค์กร รับเงินภายใน และภายนอก องค์กร จ่ายเงินภายใน และภายนอก องค์กร จ่ายเงินภายใน และภายนอก องค์กร จัดทำรายการขอเบิกเงิน ขอ จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ จัดทำรายการขอเบิกเงิน ขอ จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ จัดทำรายการขอเบิกเงินเดือน และค่าจ้าง งบกลาง จัดทำรายการขอเบิกเงินเดือน และค่าจ้าง งบกลาง

4 บทบาทหน้าที่ของงานการ บัญชี จัดทำรายงานการเงิน ส่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกอง คลัง กรมอนามัย จัดทำรายงานการเงิน ส่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกอง คลัง กรมอนามัย วิเคราะห์รายงานการเงิน สถานะการเงิน เสนอ ผู้บริหาร ศอ.10 วิเคราะห์รายงานการเงิน สถานะการเงิน เสนอ ผู้บริหาร ศอ.10 จัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ศอ.10 จัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ศอ.10

5 วิสัยทัศน์ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

6 วัฒนธรรม บริการด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่ เสมือนญาติมิตร สร้างความ ประทับใจ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้หลักการระเบียบที่ ถูกต้อง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเป็น ทีม เพื่อนำมาพัฒนางานร่วมกัน มี ความเคารพสิทธิ หน้าที่ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถ ของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาองค์กรให้สำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย

7 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ สะดวกในการปฏิบัติงาน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทันสมัย ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทันสมัย ระบบ INTERNET ทันสมัย ระบบ INTERNET ทันสมัย

8 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผังองค์กร งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป. นางอัญชลี สุข อัตตะ รับเงิน โรงพยาบาล OPD น. ส. กิตติพร ชั้น ประเสริฐ จ่ายเงิน นางมยุรา โพธิ สาราช ค่ารักษาพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google