งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน
นางวารุณี อุดมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

2 ความเป็นมา ๐ จำนวนเด็กมารับบริการฉีดวัคซีน
๐ ขณะรอฉีดวัคซีนเด็กจะกลัวและร้องไห้

3 ความเป็นมา

4 เป้าหมาย ๐ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กขณะฉีดวัคซีน ๐ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ด้านการมองเห็น การได้ยิน และประสาทสัมผัส

5 วิธีการดำเนินงาน ๐ประชุมเจ้าหน้าที่ในทีม หาแนวทางใน
การผ่อนคลายผู้ปกครอง และเบี่ยงเบนความสนใจ ของเด็กจากความเจ็บปวด ๐จัดหาโมบายที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ติดตั้งโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน ๐นำมาใช้กับเด็กขณะรอฉีดวัคซีน

6 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ๐ ความพึงพอใจภาพรวมของผู้ปกครองเด็กในคลินิก
ต่อโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน คิดเป็นร้อยละ 80

7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน (ต่อ)
หัวข้อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด % เฉลี่ย 1. นวัตกรรม “โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน “ สามารถส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ 53.84 21.53 9.23 1.53 86.15 2. กระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ใช้ สายตามองดู ขณะของเล่น แกว่งไ ปมา 42.30 40 4.61 86.92 3. สามารถฝึกการฟังเสียงดนตรี ของเครื่องเล่น 36.92 6.92 4. ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของ เด็กในระหว่างฉีดวัคซีน 50 24.61 85.38 5. ทำให้เด็กร้องไห้น้อยลง 30.76 27.69 16.15 3.07 77.69 6. ลดความกลัวของเด็ก 26.92 6.15 13.84 7. ลดความกังวลของผู้ปกครอง ใน ระหว่างฉีดวัคซีน 33.84 8. ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน 79.23 9.สามารถเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่มี ความห่วงใยในการฉีดวัคซีนของ บุตร 2.30 90

8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
o ผู้ปกครองเด็กมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน ๐ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ๐ เน้นการดูแลด้านจิตใจของผู้รับบริการและญาติ

9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ (ต่อ)
๐ เป็นความร่วมมือร่วมใจในงานส่งเสริมสุขภาพ และบริการสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาระบบบริการ ให้ดียิ่งขึ้น ๐ การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ( งานส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพชุมชนและ งานซ่อมบำรุง )

10 ข้อเสนอแนะ O นวัตกรรมโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน
ไม่เหมาะสมในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กโต โดยอาจใช้นวัตกรรมอื่นๆในการกระตุ้น เด็กโตแทน

11


ดาวน์โหลด ppt โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google