งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน นางวารุณี อุดมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการ สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน นางวารุณี อุดมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการ สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน นางวารุณี อุดมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการ สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ

2 ความ เป็นมา ๐ จำนวนเด็กมารับบริการฉีด วัคซีน ๐ ขณะรอฉีดวัคซีนเด็กจะกลัว และร้องไห้

3 ความ เป็นมา

4 เป้าหมา ย ๐ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของ เด็กขณะฉีดวัคซีน ๐ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ เด็ก ด้านการมองเห็น การได้ยิน และ ประสาทสัมผัส ด้านการมองเห็น การได้ยิน และ ประสาทสัมผัส

5 วิธีการ ดำเนินงาน ๐ประชุมเจ้าหน้าที่ในทีม หา แนวทางใน การผ่อนคลายผู้ปกครอง และ เบี่ยงเบนความสนใจ ของเด็กจากความเจ็บปวด ๐จัดหาโมบายที่สามารถส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ๐ติดตั้งโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน ๐นำมาใช้กับเด็กขณะรอฉีดวัคซีน

6 ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน ๐ ความพึงพอใจภาพรวมของ ผู้ปกครองเด็กในคลินิก ต่อโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน คิด เป็นร้อยละ 80

7 ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน ( ต่อ ) หัวข้อมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อย ที่สุด % เฉลี่ย 1. นวัตกรรม “ โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน “ สามารถส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ 53.8421.539.231.530 86.1 5 2. กระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ใช้ สายตามองดู ขณะของเล่น แกว่งไ ปมา 42.30404.6100 86.9 2 3. สามารถฝึกการฟังเสียงดนตรี ของเครื่องเล่น 42.3036.926.9200 86.1 5 4. ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ ของ เด็กในระหว่างฉีดวัคซีน 5024.61 1.53 0 85.3 8 5. ทำให้เด็กร้องไห้น้อยลง 30.7627.6916.153.070 77.6 9 6. ลดความกลัวของเด็ก 26.926.1513.843.070 50 7. ลดความกังวลของผู้ปกครอง ใน ระหว่างฉีดวัคซีน 26.9233.8413.843.070 77.6 9 8. ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน 26.9236.9213.841.530 79.2 3 9. สามารถเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่มี ความห่วงใยในการฉีดวัคซีนของ บุตร 53.8433.842.3000 90

8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ o ผู้ปกครองเด็กมีความพึงพอใจ ต่อนวัตกรรม โมบายร้องเล่นเต้นเพลิน ๐ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น พัฒนาการของเด็ก ๐ เน้นการดูแลด้านจิตใจของ ผู้รับบริการและญาติ

9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ ( ต่อ ) ๐ เป็นความร่วมมือร่วมใจในงาน ส่งเสริมสุขภาพ และบริการสุขภาพชุมชน เพื่อ พัฒนาระบบบริการ ให้ดียิ่งขึ้น ๐ การประสานงานที่ดีระหว่าง หน่วยงาน ( งานส่งเสริมสุขภาพและบริการ สุขภาพชุมชนและ งานซ่อมบำรุง )

10 ข้อเสนอ แนะ O นวัตกรรมโมบายร้องเล่นเต้นเพลิน ไม่เหมาะสมในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กโต โดยอาจใช้นวัตกรรมอื่นๆในการกระตุ้น เด็กโตแทน

11


ดาวน์โหลด ppt โมบายร้องเล่น เต้นเพลิน นางวารุณี อุดมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมสุขภาพและบริการ สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google