งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บุคคลที่มีความ บกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่ สูญเสียการมองเห็น ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงบอดสนิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บุคคลที่มีความ บกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่ สูญเสียการมองเห็น ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงบอดสนิท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. บุคคลที่มีความ บกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่ สูญเสียการมองเห็น ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงบอดสนิท

5 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. คนตาบอด 2. คนเห็นเลือน ราง

6 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ รุนแรงจนถึง ระดับน้อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. คนหูหนวก หมายถึง คนที่สูญเสียการได้ยิน มากจนไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง 2. คนตึง หมายถึง คนที่มีการได้ยินเหลืออยู่ พอเพียงที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง

7 1. ตึงเล็กน้อย 26 - 40 เดซิเบล 2. ตึงปลานกลาง 41 - 55 เดซิเบล 3. ตึงมาก 56 - 70 เดซิเบล 4. ตึงรุนแรง 71 - 90 เดซิเบล 5. หูหนวก 90 เดซิเบลขึ้นไป

8 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนปกติ ทั่วไป เมื่อ วัดโดยใช้แบบทดสอบมาตราฐาน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1. บกพร่องระดับเล็กน้อย ระดับเชาว์ ประมาณ 50 - 70 2. บกพร่องระดับปานกลาง ระดับเชาว์ ประมาณ 35- 49 3. บกพร่องระดับรุนแรง ระดับเชาว์ ประมาณ 20 - 34 4. บกพร่องระดับรุนแรงมาก ระดับเชาว์ ประมาณ ต่ำกว่า 20

9 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ สุขภาพ หมายถึง คนที่มี อวัยวะไม่สมส่วน อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการของ ระบบประสาท มีความลำบากในการ เคลื่อนไหวซึ้งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ในสภาพปกติ

10 5. บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ หมายถึง คนที่มี ความ บกพร่องอย่างใดย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างในกระบวนการพื้นฐาน ทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวกับการเข้าใจ หรือการใช้ภาษา

11 6. บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความ บกพร่องในการออกเสียง เช่น เสียง ผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการ พูดผิดปกติ หรือความบกพร่องในเรื่อง ความเข้าใจ และการใช้ภาษาพูด

12 7. บุคคลที่มีปัญหาทาง พฤติกรรมหรืออารมณ์ หมายถึง คนที่มี พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ อย่างมาก และเป็นอย่างต่อเนื่อง ไม่ เป็นที่ยอมรับในสังคม

13 8. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่อง ทางพัฒนาการทางสังคม ภาษาและการสื่อ ความหมาย พฤติกรรม อารมณ์ และ จินตนาการ ซึ้งมีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน ของสมองบางส่วนที่ผิดปกติไป และ พบได้ ก่อนวัย 30 เดือน

14 1. มีความบกพร่องทางปฎิสัมพันธ์ทาง สังคม 2. มีความบกพร่องทางการสื่อสาร 3. มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์ 4. มีความบกพร่องด้านการรับรู้ทาง ประสาทสัมผัส 5. มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะ ต่าง 6. มีความบกพร่องด้านจินตนาการ 7. มีความบกพร่องด้านสมาธิ

15 9. บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนที่มีสภาพ ความบกพร่องหรือความพิการ มากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคล เดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่ สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt 1. บุคคลที่มีความ บกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่ สูญเสียการมองเห็น ตั้งแต่ระดับเล็กน้อย จนถึงบอดสนิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google