งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมภาควิชาการ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมภาควิชาการ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประชุมภาควิชาการ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ
การนำเสนอบทความ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3 พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
“ การประเมินผลการหายของแผลที่ปิดด้วยวัสดุปิดแผล คาร์บอกซี่เมธิลไคโตซานและวัสดุปิดแผลอัลซิเนต เปรียบเทียบกับวัสดุผสมระหว่างคาร์บอกซี่เมธิลไคโตซานและอัลซิเนตในหนูวิสตา ” พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

4 น.ท.หญิง ดร.วัชราพร เชยสุวรรณ ร.น. วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ
“ การประเมิน ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ” น.ท.หญิง ดร.วัชราพร เชยสุวรรณ ร.น. วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ

5 น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
“ การสำรวจความชุกของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดของกำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ที่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปี ” น.อ.อนุตตร จิตตินันทน์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

6 พ.ต.ท.หญิง กิตินภา นภากร รพ.ตำรวจ
“ สถานการณ์แนวโน้มของโรคซิฟิลิส ในตำรวจที่เข้ารับการตรวจ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๘ ” พ.ต.ท.หญิง กิตินภา นภากร รพ.ตำรวจ

7 พบกันใหม่ปีหน้า สวัสดี
สวัสดีครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ให้โอกาสผมซึ่งมาจากรพ.ทหารมาร่วม Share ประสบการณ์การทำงานในบทบาท CFO


ดาวน์โหลด ppt การประชุมภาควิชาการ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google