งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๕. ๖ ส่วนประกอบของ DBMS ในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้อง มีการสอบถามหรือค้นหาคำตอบ รวมถึงการเพิ่มและการลบข้อมูล ซึ่ง โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๕. ๖ ส่วนประกอบของ DBMS ในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้อง มีการสอบถามหรือค้นหาคำตอบ รวมถึงการเพิ่มและการลบข้อมูล ซึ่ง โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๕. ๖ ส่วนประกอบของ DBMS ในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้อง มีการสอบถามหรือค้นหาคำตอบ รวมถึงการเพิ่มและการลบข้อมูล ซึ่ง โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล แต่ผู้ใช้ จะต้องศึกษาภาษาที่ใช้ในการค้นหา ข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยผ่านทาง ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

2 1) ภาษา SQL (Structured Query Language) รูปที่ 5.14 โครงสร้างภาษา SQL

3 2) ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language - DDL) 3) ภาษาสำหรับการจัดการ ข้อมูล (Data Manipulation Language-DML) 4) ภาษาสำหรับการควบคุม ข้อมูล (Data Control Language-DCL)

4 ๕. ๗ การพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในองค์กรที่มีการใช้งานฐานข้อมูล โดยทั่วไป การจะใช้งานฐานข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้นั้น ย่อมจะต้องมา จากการออกแบบฐานข้อมูลที่มีการ วางแผนมาเป็นอย่างดี โดยจะต้องมี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามขั้นตอน ที่ถูกต้อง ซึ่งการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เป็นกระบวนการจัดการ ข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศซึ่งอยู่ใน รูปแบบที่นำมาใช้ประโยชน์ได้สะดวก โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

5 ๕. ๗. ๑ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขั้นตอนในการ พัฒนาระบบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์

6 ๕. ๗. ๒ แนวทางการพัฒนาระบบ สารสนเทศ หลังจากนั้นก็นำมาพัฒนาระบบ สารสนเทศโดยอาศัยแนวทางดังนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่ม ผู้ใช้ (Objective Formulation and Users Identification) 2. การศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study) 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 4. การออกแบบระบบ (System Design) 5. การพัฒนาระบบ (Construction)

7 ดังนั้นระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจะสามารถ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่แสดง คุณลักษณะต่างๆ ในรูปแบบแผนที่และ คำอธิบาย ในลักษณะการประยุกต์ใช้ งานกับการจัดการฐานข้อมูลจริงใน ปัจจุบัน และนอกจากนี้จะต้องมีคู่มือ ประกอบแฟ้มข้อมูลนั้นๆ ด้วยเพื่อ ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลในอดีตได้ ง่ายขึ้น เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Microsoft Access เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของ หน่วยงานของเรา ซึ่งเราสามารถที่จะ นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต ความยากของการจัดการฐานข้อมูลคือ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลว่าจะ จัดเก็บอยู่ในลักษณะใด


ดาวน์โหลด ppt ๕. ๖ ส่วนประกอบของ DBMS ในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้อง มีการสอบถามหรือค้นหาคำตอบ รวมถึงการเพิ่มและการลบข้อมูล ซึ่ง โดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบ วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google