งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาพิเศษ 1 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาพิเศษ 1 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาพิเศษ 1 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย

2 ปัญหาพิเศษ 2 วิธีการเขียนรายงานของปัญหา พิเศษ ส่วนนำ ปกนอก สันปก ใบรับรอง ปัญหาพิเศษ ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประ กาศ สารบัญ ส่วนนำ ปกนอก สันปก ใบรับรอง ปัญหาพิเศษ ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประ กาศ สารบัญ ส่วนเนื้อหา บทนำ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ผลของการ ดำเนินงาน สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ ส่วนเนื้อหา บทนำ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ผลของการ ดำเนินงาน สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน ส่วนอ้างอิง หรือส่วนท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน

3 ปัญหาพิเศษ 3 ส่วนนำ 1. ปกนอก ปกนอกของปัญหาพิเศษเป็นปกแข็งสีน้ำ เงิน ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ที่ประกอบด้วย - ชื่อเรื่อง - ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทำ ให้นำหน้าด้วย นาย นาง หรือยศต่างๆ - ระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ภาควิชา สถาบัน และปีการศึกษาที่จบ - ระบุคำว่าลิขสิทธิ์ของสถาบัน ภาพประ กอบ

4 ปัญหาพิเศษ 4 ส่วนนำ 2. สันปก พิมพ์ชื่อผู้แต่ง และปีการศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา 3. ใบรับรองปัญหาพิเศษ เป็นใบรับรองปัญหาพิเศษ และลงนามใน ใบรับรองโดยกรรมการสอบปัญหาพิเศษ และ หัวหน้าภาควิชาฯ ภาพประ กอบ

5 ปัญหาพิเศษ 5 ส่วนนำ 4. ปกใน ข้อความในหน้าปกในเหมือนกันกับหน้าปก นอกทุกประการ 5. บทคัดย่อ เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย ที่ประกอบไป ด้วย - ชื่อสกุลผู้ทำ ชื่อเรื่อง สาขาวิชา สถาบัน ชื่ออาจารย์ และปีการศึกษา - วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษา ผล และสรุป - ระบุจำนวนรวมของเล่ม - ประธานกรรมการที่ปรึกษาลงนาม ภาพประ กอบ

6 ปัญหาพิเศษ 6 ส่วนนำ 6. กิตติกรรมประกาศ ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือและให้ ความร่วมมือ 7. สารบัญ รายการที่แสดงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมด 8. สารบัญตาราง ส่วนที่แจ้งหมายเลขของตาราง 9. สารบัญภาพ ส่วนที่แจ้งหมายเลขของภาพ ภาพประ กอบ ภาพประ กอบ

7 ปัญหาพิเศษ 7 ส่วนเนื้อหา 1. บทนำ เป็นบทแรกของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไป ด้วย - ความสำคัญของปัญหา และมูลเหตุการ จูงใจในการทำงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต - สถิติ หรือแนวความคิดที่นำมาใช้ ( ถ้ามี ) - ประโยชน์ที่จะได้รับ

8 ปัญหาพิเศษ 8 ส่วนเนื้อหา 2. ทฤษฎีที่เกี่ยงข้อง เป็นบทที่สองของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบ ไปด้วย - เนื้อหาที่สำคัญ - งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นบทที่สามของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบ ไปด้วย - ขั้นตอนและรูปแบบการทำงาน - วิธีการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้

9 ปัญหาพิเศษ 9 ส่วนเนื้อหา 4. ผลของการดำเนินงาน เป็นบทที่สี่ของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไป ด้วย - ผลของการศึกษา แสดงในรูปของภาพ กราฟหรือตาราง - อธิปรายและวิจารณ์ผลต่างๆ - ผลจากการวิเคราะห์ - ผลจากการคำนวณ - ผลจากการทดลอง - การเปรียบเทียบผล

10 ปัญหาพิเศษ 10 ส่วนเนื้อหา 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นบทที่ห้าของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไป ด้วย - สรุปผลในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด - ระบุผลงานสำคัญที่ค้นพบ - ปัญหาและข้อจำกัดของการทำงาน - ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

11 ปัญหาพิเศษ 11 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย 1. บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงและประกอบการเขียน รายงาน โดยอยู่ระหว่างส่วนของเนื้อหาและ ภาคผนวก 2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างความ เข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น วงจรและ ภาพประกอบ การคำนวณต่างๆ แบบสอบถาม ตารางข้อมูลต่างๆ ภาพประ กอบ

12 ปัญหาพิเศษ 12 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย 3. ประวัติผู้เขียน เป็นส่วนที่แสดงประวัติของผู้เขียน ที่ ประกอบไปด้วย - ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สถานศึกษาและปีการศึกษา - ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ผลงาน ทางวิชาการ ตำแหน่งและ สถานที่ ทำงานของผู้เขียน - สถานที่ติดต่อ

13 ปัญหาพิเศษ 13


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาพิเศษ 1 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google