งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ
ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย ปัญหาพิเศษ

2 วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ
ส่วนนำ ปกนอก สันปก ใบรับรองปัญหาพิเศษ ปกใน บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ส่วนเนื้อหา บทนำ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลของการดำเนินงาน สรุปผลและข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน ปัญหาพิเศษ

3 ส่วนนำ 1. ปกนอก ปกนอกของปัญหาพิเศษเป็นปกแข็งสีน้ำเงิน ตัวอักษรบนปกนอกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ที่ประกอบด้วย - ชื่อเรื่อง - ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทำ ให้นำหน้าด้วย นาย นาง หรือยศต่างๆ - ระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ภาควิชา สถาบัน และปีการศึกษาที่จบ - ระบุคำว่าลิขสิทธิ์ของสถาบัน ภาพประกอบ ปัญหาพิเศษ

4 ส่วนนำ 2. สันปก พิมพ์ชื่อผู้แต่ง และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 3. ใบรับรองปัญหาพิเศษ เป็นใบรับรองปัญหาพิเศษ และลงนามในใบรับรองโดยกรรมการสอบปัญหาพิเศษ และหัวหน้าภาควิชาฯ ภาพประกอบ ปัญหาพิเศษ

5 ส่วนนำ เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย ที่ประกอบไปด้วย 4. ปกใน
ข้อความในหน้าปกในเหมือนกันกับหน้าปกนอกทุกประการ 5. บทคัดย่อ เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทย ที่ประกอบไปด้วย - ชื่อสกุลผู้ทำ ชื่อเรื่อง สาขาวิชา สถาบัน ชื่ออาจารย์ และปีการศึกษา - วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการศึกษา ผลและสรุป - ระบุจำนวนรวมของเล่ม - ประธานกรรมการที่ปรึกษาลงนาม ภาพประกอบ ปัญหาพิเศษ

6 ส่วนนำ 8. สารบัญตาราง 9. สารบัญภาพ ส่วนที่แจ้งหมายเลขของภาพ
6. กิตติกรรมประกาศ ข้อความกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือ 7. สารบัญ รายการที่แสดงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมด 8. สารบัญตาราง ส่วนที่แจ้งหมายเลขของตาราง 9. สารบัญภาพ ส่วนที่แจ้งหมายเลขของภาพ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ปัญหาพิเศษ

7 ส่วนเนื้อหา 1. บทนำ เป็นบทแรกของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย
1. บทนำ เป็นบทแรกของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย - ความสำคัญของปัญหา และมูลเหตุการจูงใจในการทำงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต - สถิติ หรือแนวความคิดที่นำมาใช้ (ถ้ามี) - ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาพิเศษ

8 ส่วนเนื้อหา 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 2. ทฤษฎีที่เกี่ยงข้อง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยงข้อง เป็นบทที่สองของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย - เนื้อหาที่สำคัญ - งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นบทที่สามของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย - ขั้นตอนและรูปแบบการทำงาน - วิธีการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้ ปัญหาพิเศษ

9 ส่วนเนื้อหา 4. ผลของการดำเนินงาน
4. ผลของการดำเนินงาน เป็นบทที่สี่ของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย - ผลของการศึกษา แสดงในรูปของภาพ กราฟหรือตาราง - อธิปรายและวิจารณ์ผลต่างๆ - ผลจากการวิเคราะห์ - ผลจากการคำนวณ - ผลจากการทดลอง - การเปรียบเทียบผล ปัญหาพิเศษ

10 ส่วนเนื้อหา 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นบทที่ห้าของปัญหาพิเศษ ที่ประกอบไปด้วย - สรุปผลในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด - ระบุผลงานสำคัญที่ค้นพบ - ปัญหาและข้อจำกัดของการทำงาน - ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ปัญหาพิเศษ

11 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย
1. บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้อ้างอิงและประกอบการเขียนรายงาน โดยอยู่ระหว่างส่วนของเนื้อหาและภาคผนวก 2. ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น วงจรและภาพประกอบ การคำนวณต่างๆ แบบสอบถาม ตารางข้อมูลต่างๆ ภาพประกอบ ปัญหาพิเศษ

12 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนท้าย
3. ประวัติผู้เขียน เป็นส่วนที่แสดงประวัติของผู้เขียน ที่ประกอบไปด้วย - ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สถานศึกษาและปีการศึกษา - ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งและ สถานที่ทำงานของผู้เขียน - สถานที่ติดต่อ ปัญหาพิเศษ

13 ปัญหาพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเขียนรายงานของปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google