งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน. I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ ส่วนราชการ = ใน สังกัด กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน. I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ ส่วนราชการ = ใน สังกัด กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

2

3 I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ ส่วนราชการ = ใน สังกัด กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนราชการ = ใน สังกัด กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนงานในกำกับ ของรัฐ = ใน กำกับของ รัฐมนตรี บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2

4 II ความ แตกต่าง ของ มหาวิทยาลัย ในสอง รูปแบบ ฐานะของมหาวิทยาลัย ฐานะของบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการ การอุดหนุนจากรัฐ ความเป็นอิสระและความคล่องตัว บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3

5 III ฐานะของ มหาวิทยาลัย ของรัฐตาม พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ พ. ศ.2542 เป็นส่วนราชการหรือเป็น หน่วยงานในกำกับของรัฐ เป็นนิติบุคคล สามารถพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการที่ เป็นของตนเอง มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีเสรีภาพ ทางวิชาการ อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสภา มหาวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 4

6 IV การ พัฒนา ระบบ บริหาร เพื่อความ เป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับ ของรัฐ การจัดโครงสร้าง องค์กรและ การจัดส่วนงานภายใน การจัดระบบและกระบวนการบริหาร ระบบงานวิชาการ ระบบงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการจัดการทั่วไป บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 5

7 V การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ เป็นการปฏิรูปการบริหาร มหาวิทยาลัย ครั้งใหญ่ที่จะช่วยให้ มหาวิทยาลัยบรรลุ ความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็ว ขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ และ ครบกระบวนการ ท้าทาย ความสามารถ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น อย่างยิ่ง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 6

8 VI ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐจึงต้อง มี ความสารถ สมรรถนะ ภาวะผู้นำและ บทบาทหน้าที่ หลักในการพัฒนา มหาวิทยาลัยใน กำกับ ของรัฐ เข้าใจ เข้าถึง และพร้อมที่จะ ดำเนินการตามหลักการและ อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ และหลักธรร มาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (CHANGE AGENT) ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน มีความสันทัด จัดเจน การพัฒนาองค์กร (ORGANIZATION DEVELOPMENT) และการ จัดระบบงานวิชาการ การเงิน การ บริหารงานบุคคล และการจัดการทั่วไป เป็นผู้นำที่ “ มีวิสัยทัศน์ เจนจัด วางแผน หนักแน่นกล้าตัดสินใจ ฉับ ไวแก้ปัญหา พัฒนาคนและงาน มี ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ” บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 7 มีความเป็นนักวิชาการและนัก บริหารมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน. I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ I มหาวิทยาลั ย ของรัฐ สอง รูปแบบ ส่วนราชการ = ใน สังกัด กระทรวง หรือ ทบวง ส่วนราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google