งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงอัตรากรม แพทย์ทหารเรือ. ปี 45 รัฐบาลแก้ไขระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน กำหนดให้ส่วน ราชการต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 ประกาศใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงอัตรากรม แพทย์ทหารเรือ. ปี 45 รัฐบาลแก้ไขระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน กำหนดให้ส่วน ราชการต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 ประกาศใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงอัตรากรม แพทย์ทหารเรือ

2 ปี 45 รัฐบาลแก้ไขระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน กำหนดให้ส่วน ราชการต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 ประกาศใช้ พระราช กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 พร. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พร. 46-50

3 การบริหารของ พร. เพื่อบรรลุ เป้าหมายตาม พ. ร. ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ กองทัพเรือ 2. มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 3. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จำเป็น 4. มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ สถานการณ์ 5. กำลังพลและครอบครัวได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ 6. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างสม่ำเสมอ

4 วิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ พร. " เป็นองค์กรคุณภาพทางการแพทย์ ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้าน การแพทย์ทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ " เป้าหมายหลักของการดำเนินการ - กำลังพล ทร. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่ - หน่วยแพทย์มีความพร้อมในการสนับสนุน การปฏิบัติการทางทหาร - กำลังพลและครอบครัวได้รับบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ - กิจการสายแพทย์มีประสิทธิภาพ

5 การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์

6 การปรับระบบการบริการ สุขภาพ แบ่งระบบบริการสุขภาพในกองทัพเรือ ออกเป็น 2 ระบบ - ระบบบริการสุขภาพเพื่อความ พร้อมรบ - ระบบบริการสุขภาพเพื่อเป็น สวัสดิการ กำหนดให้มีเจ้าภาพของแต่ละระบบ ใน แต่ละพื้นที่ สถานพยาบาลทุกแห่งต้องรับผิดชอบ งานทั้ง 2 ระบบ

7 เจ้าภาพ รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ เป็นเจ้าภาพ ระบบการบริการสุขภาพเพื่อความ พร้อมของกองทัพเรือ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ. สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพระบบการ บริการสุขภาพเพื่อเป็นสวัสดิการ หน่วยแพทย์อื่นๆ เป็นลูกข่ายการ บริการสุขภาพทั้ง 2 ระบบ

8 การปรับปรุงโครงสร้างและ อัตรากำลัง - อัตราใหม่ของ รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ กห. อนุมัติเมื่อ ธ. ค.46 - อัตราใหม่ของ กรมแพทย์ทหารเรือ ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการปรับปรุงอัตรา ทร. แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอขออนุมัติ จาก กห. - อัตราใหม่ของหน่วยแพทย์ใน ทร. ที่ เหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กรมแพทย์ทหารเรือ

9 1. การปรับปรุงอัตรากำลัง ตามยุทธศาสตร์

10

11

12 2. การปรับปรุงเพื่อ ประสิทธิภาพ / คุณภาพ

13 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี หมวดที่ 4 การบริหารอย่างมี ประสิทธิภาพ มาตรา 21 ให้ส่วนราชการคำนวณ รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ และในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยสูงกว่า รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ให้ ส่วนราชการนั้นทำแผนการลดรายจ่ายต่อ หน่วยของงานดังกล่าวเสนอต่อ สำนัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก. พ. ร. ทราบ ถ้าไม่มีการทักท้วงใน 15 วัน ให้ ดำเนินการตามแผนได้

14 ปัญหาการมีโครงสร้างเป็น กองและแผนก 1. ประสิทธิภาพโดยรวมต่ำ - กำลังพลในสายการบังคับบัญชา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 15% เป็นส่วนที่ ไม่สร้างผลผลิต - การเจริญเติบโตทางทหารทำให้ สูญเสียกำลังพลออกจากส่วนการสร้าง ผลผลิตเร็ว

15 3. ไม่เหมาะสมกับ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ที่มี รูปแบบการดำเนินการแบบ MATRIX รวมทั้งไม่ยืดหยุ่นต่อ การเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา คุณภาพที่มีอย่างต่อเนื่อง 2. การเจริญเติบโตต้องอาศัย ตำแหน่งบริหาร เพราะไม่มีเส้นทาง การเจริญเติบโตของผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอย่าง ต่อเนื่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูง จึงเป็นไปได้ยาก

16

17

18

19 นำอัตราโรงพยาบาลศูนย์ สธ. มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงอัตรา โรงพยาบาล - เป็นอัตราที่เกิดจากการปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุขตาม ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบ ราชการ - เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กับสำนักงาน กพ. ในการวิเคราะห์และกำหนด โครงสร้างการแบ่งงานภายในและ อัตรากำลัง - มีประสิทธิภาพมากกว่า รพ. ที่มี โครงสร้างทางทหาร 2 เท่า

20

21

22 อัตราของ พร. ใหม่

23

24

25 จะเตรียมตัวอย่างไรในการ รองรับอัตราใหม่

26


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงอัตรากรม แพทย์ทหารเรือ. ปี 45 รัฐบาลแก้ไขระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน กำหนดให้ส่วน ราชการต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 46 ประกาศใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google