งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้
ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทางวิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2 กรอบการปฏิบัติงาน

3 คณะอนุกรรมการบูรณาการทางวิชาการ
4 คณะทำงาน ภายใต้ คณะอนุกรรมการบูรณาการทางวิชาการ สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน บูรณาการทาง วิชาการสู่ความ สมดุล = ยั่งยืน บูรณาการ แก้ไขปัญหา ร่วมกัน สร้างกลไก และถ่ายทอด บุคลากรบูรณาการ ติดตามประเมินผล การบูรณาการทางวิชาการ

4 คณะทำงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ดิน น้ำ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน รับฟังความเห็นและความต้องการ ทวิภาคี คน ป่า การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกระดับ สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน

5 คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม

6 คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม

7 คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรัชญาพระราชดำริ เทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการนำร่อง

8 คณะทำงานสร้างกลไกและถ่ายทอดบุคลากรบูรณาการ
สรุปประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง กำหนดคุณลักษณะ บุคลากรบูรณาการ (integrated man) จัดทำรายละเอียด/เนื้อหาหลักสูตร และกำหนดบุคคลจากทุกภาคส่วนทุกระดับ จัดฝึกอบรม/สัมมนา/เชิงปฎิบัติการ ปฎิบัติงานในหน้าที่บุคลากรบูรณาการ

9 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการทางวิชาการ
คณะอำนวยการ คณะที่ปรึกษา กำกับดูแล เสนอแนะ นโยบาย แก้ไขข้อขัดข้อง ถอดบทเรียน กรอบดำเนินงาน สำรวจที่ดิน รูปแบบ (Model) คณะที่ดิน คณะบูรณาการ การบูรณาการ ทางวิชาการ จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ฯลฯ ถอดกระบวนการ จัดระเบียบที่ดิน ประเมินผลงาน คณะติดตาม ศูนย์แม่แจ่ม/อมก๋อย ป้องกันพืชเสพติด แรงงานต้างด้าว ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

10 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการทางวิชาการ
คณะอำนวยการ คณะที่ปรึกษา กำกับดูแล รูปแบบ (Model) เสนอแนะ นโยบาย แก้ไขข้อขัดข้อง ถอดบทเรียน กรอบดำเนินงาน สำรวจที่ดิน คณะที่ดิน คณะบูรณาการ การบูรณาการ ทางวิชาการ จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ฯลฯ ถอดกระบวนการ จัดระเบียบที่ดิน ประเมินผลงาน คณะติดตาม ศูนย์แม่แจ่ม/อมก๋อย ป้องกันพืชเสพติด แรงงานต้างด้าว ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

11 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการทางวิชาการ
รูปแบบ (Model) คณะอำนวยการ คณะที่ปรึกษา กำกับดูแล เสนอแนะ นโยบาย แก้ไขข้อขัดข้อง ถอดบทเรียน กรอบดำเนินงาน สำรวจที่ดิน คณะที่ดิน คณะบูรณาการ การบูรณาการ ทางวิชาการ จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ฯลฯ ถอดกระบวนการ จัดระเบียบที่ดิน ประเมินผลงาน คณะติดตาม ศูนย์แม่แจ่ม/อมก๋อย ป้องกันพืชเสพติด แรงงานต้างด้าว ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

12 การพัฒนาแม่แจ่ม/อมก๋อย
คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการทางวิชาการ รูปแบบ(Model) การพัฒนาแม่แจ่ม/อมก๋อย คณะอำนวยการ คณะที่ปรึกษา กำกับดูแล เสนอแนะ นโยบาย แก้ไขข้อขัดข้อง ถอดบทเรียน กรอบดำเนินงาน สำรวจที่ดิน คณะที่ดิน คณะบูรณาการ การบูรณาการ ทางวิชาการ จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ฯลฯ ถอดกระบวนการ จัดระเบียบที่ดิน ประเมินผลงาน คณะติดตาม ศูนย์แม่แจ่ม/อมก๋อย ป้องกันพืชเสพติด แรงงานต้างด้าว ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

13 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
9 ตุลาคม 2551 (ประชุมคณะอนุกรรมการ) 20 มีนาคม 2552 27 พฤษภาคม 2552 26 มิถุนายน 2552 ที่อำเภออมก๋อย 10 กรกฎาคม 2552 ที่อำเภอแม่แจ่ม

14 ป่า - “แนวเขตที่ดินป่าไม้” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
การประชุมทวิภาคี ป่า - “แนวเขตที่ดินป่าไม้” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 น้ำ - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ดิน - เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 คน – “อาชีพ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552

15 การฝึกอบรม/สัมมนา/เชิงปฎิบัติการ
บุคลากรบูรณาการ

16 การฝึกอบรม/สัมมนา/เชิงปฎิบัติการ
บุคลากรบูรณาการ

17 ------------------------------
การประชุมเชิงบูรณาการสรุปคณะอนุกรรมการบูรณาการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552

18 ปัจจัยความสำเร็จ และ ยกร่าง Model องค์กร และ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ปัจจัยความสำเร็จ และ ยกร่าง Model องค์กร และ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 Model องค์กร และแผนแม่บท

19 การพัฒนาแม่แจ่ม/อมก๋อย
คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการทางวิชาการ รูปแบบ(Model) การพัฒนาแม่แจ่ม/อมก๋อย คณะอำนวยการ คณะที่ปรึกษา กำกับดูแล เสนอแนะ นโยบาย แก้ไขข้อขัดข้อง ถอดบทเรียน กรอบดำเนินงาน สำรวจที่ดิน คณะที่ดิน คณะบูรณาการ การบูรณาการ ทางวิชาการ จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ฯลฯ ถอดกระบวนการ จัดระเบียบที่ดิน ประเมินผลงาน คณะติดตาม ศูนย์แม่แจ่ม/อมก๋อย ป้องกันพืชเสพติด แรงงานต้างด้าว ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า

20 เอกสารประกอบการสอนวิชา 301585 การบริหารงานลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณครับ อ.ดร.กิติชัย รัตนะ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google