งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

2 กรอบการปฏิบัติงาน

3 บูรณาการทาง วิชาการสู่ความ สมดุล = ยั่งยืน สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน สร้างกลไก และถ่ายทอด บุคลากรบูรณาการ ติดตามประเมินผล การบูรณาการทางวิชาการ บูรณาการ แก้ไขปัญหา ร่วมกัน 4 คณะทำงาน ภายใต้ คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ

4 ทวิภาคี ดิน ป่า น้ำ คน รับฟังความเห็นและความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกระดับ คณะทำงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน

5 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

6 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

7 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โครงการนำร่อง

8 คณะทำงานสร้างกลไกและถ่ายทอดบุคลากร บูรณาการ กำหนดคุณลักษณะ บุคลากรบูรณาการ (integrated man) จัดทำรายละเอียด / เนื้อหาหลักสูตร และกำหนดบุคคลจากทุกภาคส่วนทุกระดับ จัดฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ ปฎิบัติงานในหน้าที่บุคลากรบูรณาการ สรุปประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง

9 รูปแบบ (Model) คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ

10 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model)

11 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model)

12 ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model) การพัฒนาแม่ แจ่ม / อมก๋อย คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ

13 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน  9 ตุลาคม 2551 ( ประชุม คณะอนุกรรมการ )  20 มีนาคม 2552  27 พฤษภาคม 2552  26 มิถุนายน 2552 ที่อำเภอ อมก๋อย  10 กรกฎาคม 2552 ที่อำเภอ แม่แจ่ม

14 การประชุมทวิภาคี ป่า - “ แนวเขตที่ดินป่าไม้ ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 น้ำ - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ดิน - เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 คน – “ อาชีพ ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม

15 การฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ บุคลากรบูรณาการ

16 การฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ บุคลากรบูรณาการ

17 การประชุมเชิงบูรณาการสรุปคณะอนุกรรมการ บูรณาการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน

18 การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปรูปแบบ (Model) การ พัฒนาแม่แจ่ม / อมก๋อย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ปัจจัยความสำเร็จ และ ยกร่าง Model องค์กร และ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 Model องค์กร และแผนแม่บท

19 ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model) การพัฒนาแม่ แจ่ม / อมก๋อย คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ

20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google