งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

2 กรอบการปฏิบัติงาน

3 บูรณาการทาง วิชาการสู่ความ สมดุล = ยั่งยืน สร้างความเข้าใจ ร่วมกัน สร้างกลไก และถ่ายทอด บุคลากรบูรณาการ ติดตามประเมินผล การบูรณาการทางวิชาการ บูรณาการ แก้ไขปัญหา ร่วมกัน 4 คณะทำงาน ภายใต้ คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ

4 ทวิภาคี ดิน ป่า น้ำ คน รับฟังความเห็นและความต้องการ วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน สร้างกฎเกณฑ์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกระดับ คณะทำงานสร้างความเข้าใจร่วมกัน

5 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

6 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

7 ปรัชญาพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โครงการนำร่อง

8 คณะทำงานสร้างกลไกและถ่ายทอดบุคลากร บูรณาการ กำหนดคุณลักษณะ บุคลากรบูรณาการ (integrated man) จัดทำรายละเอียด / เนื้อหาหลักสูตร และกำหนดบุคคลจากทุกภาคส่วนทุกระดับ จัดฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ ปฎิบัติงานในหน้าที่บุคลากรบูรณาการ สรุปประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง

9 รูปแบบ (Model) คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ

10 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model)

11 คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model)

12 ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model) การพัฒนาแม่ แจ่ม / อมก๋อย คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ

13 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน  9 ตุลาคม 2551 ( ประชุม คณะอนุกรรมการ )  20 มีนาคม 2552  27 พฤษภาคม 2552  26 มิถุนายน 2552 ที่อำเภอ อมก๋อย  10 กรกฎาคม 2552 ที่อำเภอ แม่แจ่ม

14 การประชุมทวิภาคี ป่า - “ แนวเขตที่ดินป่าไม้ ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 น้ำ - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ดิน - เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 คน – “ อาชีพ ” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ------------------------------

15 การฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ บุคลากรบูรณาการ

16 การฝึกอบรม / สัมมนา / เชิงปฎิบัติการ บุคลากรบูรณาการ

17 การประชุมเชิงบูรณาการสรุปคณะอนุกรรมการ บูรณาการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ------------------------------

18 การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปรูปแบบ (Model) การ พัฒนาแม่แจ่ม / อมก๋อย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ปัจจัยความสำเร็จ และ ยกร่าง Model องค์กร และ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 Model องค์กร และแผนแม่บท -----------------------------

19 ถอดบทเรียน สำรวจที่ดิน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า การบูรณาการ ทางวิชาการ ถอดกระบวนการ กรอบดำเนินงาน กำกับดูแล ประเมินผลงาน จัดระเบียบที่ดิน คณะอำนวยการ คณะที่ดิน คณะบูรณาการ ศูนย์แม่แจ่ม / อมก๋อย คณะติดตาม คณะที่ปรึกษา นโยบาย เสนอแนะ แก้ไขข้อขัดข้อง จัดระเบียบชุมชน พัฒนาชุมชน ป้องกันพืชเสพติดแรงงานต้างด้าว ฯลฯ รูปแบบ (Model) การพัฒนาแม่ แจ่ม / อมก๋อย คณะทำงานติดตามประเมินผลการบูรณาการ ทางวิชาการ

20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบูรณาการทาง วิชาการ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ ฝ่ายศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google