งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สปก. - ให้ กตส. สอนการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 120,000 คน - กตส. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สปก. - ให้ กตส. สอนการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 120,000 คน - กตส. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สปก. - ให้ กตส. สอนการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 120,000 คน - กตส. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเกษตรกร เพื่อ นำไปขอลดดอกเบี้ยเงินกู้ - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ครึ่งหนึ่งแก่เกษตรกรที่ทำบัญชีและ กตส. ได้ตรวจสอบแล้ว ( จากร้อยละ 1.00 บาทต่อปี เหลือ ร้อยละ 0.50 บาทต่อปี ) - ส่งเสริมการทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูป ที่ดิน จำนวน 7,032 แห่ง แต่วิสาหกิจ ชุมชน ยังไม่มีการทำธุรกิจ - ให้ กตส. แนะนำการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนให้แก่ ข้าราชการ สปก. เพื่อจะนำไปใช้ดูแล การทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนต่อไป การประชุมสัมมนาร่วมกับ สปก.

2 กตส. - ยินดีสอนการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร โดยนำเข้า โครงการเสริมสร้างฯ - ตรวจสอบการทำบัญชีของเกษตรกร เพื่อการขอ ลดดอกเบี้ยของเกษตรกร - วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่ได้ดำเนิน ธุรกิจ จึงยังไม่ได้ทำบัญชี - สปก. ต้องสร้างธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งอาจ ประสาน กสส. มาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ แล้ว กตส. จะดำเนินการสอนการทำบัญชี ต่อไป

3 1. สปก. ประสานกับ กสส. เพื่อพัฒนาธุรกิจให้แก่ วิสาหกิจชุมชน 2. สปก. เป็นเจ้าภาพนัดวิสาหกิจชุมชนมาพบ สตส. เพื่อหารือการทำงานร่วมกัน 3. การทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ให้บันทึกรายการ ในสมุดเงินสด แล้วนำข้อมูลใน สมุดเงินสดไปบันทีกในโปรแกรมระบบบัญชี GL 4. สตส. สอนการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนให้แก่ ข้าราชการ สปก. เพื่อใช้ดูแลวิสาหกิจ ชุมชนต่อไป 5. ระดมทุนให้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยการหักค่าหุ้น จากเงินกู้ของสมาชิก 6. การดำเนินการ ให้จัดทำนำร่องจังหวัดละ 1-2 แห่ง ทุกจังหวัด แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt สปก. - ให้ กตส. สอนการทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและ ต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 120,000 คน - กตส. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของเกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google