งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใช้ชื่อและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใช้ชื่อและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใช้ชื่อและ ดำเนินธุรกิจ - ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์เชิง อุตสาหกรรม สิทธิใน การดำเนินงานและการให้บริการ - สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจำลอง การ ออกแบบ และแม่แบบและ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กำลังพัฒนา

2 การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ 1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก ภายนอก 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้น ภายใน 1. ขั้นตอนการวิจัย 2. ขั้นตอนการพัฒนา

3 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เดบิท ค่าตัดจำหน่าย xx เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม xx การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ รายการ - วิธีราคาทุน - วิธีตีราคาใหม่

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุน เว็บไซต์ ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ 1. การวางแผน 2. การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้าง พื้นฐาน 3. การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ 4. การพัฒนาเนื้อหา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน

5 ตัวอย่าง บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ให้บันทึกรายการต่อไปนี้ในสมุด รายวันทั่วไป วันที่ 1 มีนาคม 2551 กิจการซื้อ สิทธิบัตรซึ่งมีอายุตามกฎหมายเหลือ อีก 20 ปี ในราคา 120,000 บาท แต่ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของตลาด คาดว่า สิทธิบัตรจะก่อให้เกิดกระแสเงินสด สุทธิแก่กิจการเพียง 10 ปี กิจการปิด บัญชีตามปีปฏิทิน เดบิต สิทธิบัตร 120,000 เครดิต เงินสด 120,000

6 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บันทึกรายการ ปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร ประจำปี 2551 เดบิต ค่าตัดจำหน่าย ………. 10,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม ……… 10,000 ( 120,000 / 10 = 12,000 x 10/12=10,000 ) วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บันทึกรายการ ปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร ประจำปี 2557 เดบิต ค่าตัดจำหน่าย ………. 12,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม ……… 12,000

7 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 กิจการ จำหน่ายสิทธิบัตรดังกล่าวไปในราคา 30,000 บาท ให้บันทึกรายการปรับปรุง ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรและรายการ จำหน่ายสิทธิบัตร เดบิต ค่าตัดจำหน่าย ………. 5,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม ……… 5,000 ( 12,000 x 5 / 12 = 5,000 ) เดบิต เงินสด 30,000 เดบิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม …. 87,000 เดบิต ขาดทุนจากขายสิทธิบัตร 3,000 เครดิต สิทธิบัตร 120,000


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใช้ชื่อและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google