งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ชื่อผลิตภัณฑ์ - หัวหนังสือและชื่อสิ่งพิมพ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ใบอนุญาต และสิทธิที่จะใช้ชื่อและดำเนินธุรกิจ - ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม สิทธิใน การดำเนินงานและการให้บริการ - สูตรอาหาร สูตรอื่น แบบจำลอง การออกแบบ และแม่แบบและ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กำลังพัฒนา

2 การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากภายนอก 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 1. ขั้นตอนการวิจัย 2. ขั้นตอนการพัฒนา

3 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เดบิท ค่าตัดจำหน่าย xx เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม xx การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ - วิธีราคาทุน - วิธีตีราคาใหม่

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
ขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ 1. การวางแผน 2. การพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐาน 3. การพัฒนาการออกแบบรูปภาพ 4. การพัฒนาเนื้อหา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

5 ตัวอย่าง บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้บันทึกรายการต่อไปนี้ในสมุดรายวันทั่วไป วันที่ 1 มีนาคม 2551 กิจการซื้อสิทธิบัตรซึ่งมีอายุตามกฎหมายเหลืออีก 20 ปี ในราคา 120,000 บาท แต่จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาด คาดว่าสิทธิบัตรจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กิจการเพียง 10 ปี กิจการปิดบัญชีตามปีปฏิทิน เดบิต สิทธิบัตร 120,000 เครดิต เงินสด 120,000

6 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บันทึกรายการปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรประจำปี 2551 เดบิต ค่าตัดจำหน่าย………. 10,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม……… 10,000 ( 120,000 / 10 = 12,000 x 10/12=10,000 ) วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บันทึกรายการปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรประจำปี 2557 เดบิต ค่าตัดจำหน่าย………. 12,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม……… 12,000

7 เดบิต ค่าตัดจำหน่าย………. 5,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม……… 5,000
วันที่ 1 มิถุนายน กิจการจำหน่ายสิทธิบัตรดังกล่าวไปในราคา 30,000 บาท ให้บันทึกรายการปรับปรุงค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรและรายการจำหน่ายสิทธิบัตร เดบิต ค่าตัดจำหน่าย……… ,000 เครดิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม……… 5,000 ( 12,000 x 5 / 12 = 5,000 ) เดบิต เงินสด ,000 เดบิต ค่าตัดจำหน่ายสะสม…. 87,000 เดบิต ขาดทุนจากขายสิทธิบัตร 3,000 เครดิต สิทธิบัตร ,000


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google