งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company name ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  ระบบเตือนภัยทางการเงิน Warning System - CFSAWS : ss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company name ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  ระบบเตือนภัยทางการเงิน Warning System - CFSAWS : ss."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company name www.themegallery.com ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  http://lamphun.cad.go.th ระบบเตือนภัยทางการเงิน Warning System - CFSAWS : ss

2 Company name www.themegallery.com ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  http://lamphun.cad.go.th ผลการวิเคราะห์ ของ สหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ผลการวิเคราะห์ระบบเตือน ภัยทางการเงิน ของ สหกรณ์ในจังหวัดลำพูน

3 Company name www.themegallery.com ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  http://lamphun.cad.go.th สหกร ณ์

4 Company name www.themegallery.com ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  http://lamphun.cad.go.th สหกร ณ์

5 Company name www.themegallery.com บัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็ง 3 ระดับ ระดับบุคคล - บัญชีครัวเรือน - บัญชีต้นทุนอาชีพ * โครงการเสริมสร้างภูมิ ปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร ไทย * โครงการพัฒนาภูมิปัญญา ทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ * โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ * โครงการสายใยรักฯ * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำอาว * โครงการบูรณาการเพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มอาชีพ - แนะนำส่งเสริมวางรูปแบบ บัญชีแก่กลุ่มอาชีพ - แนะนำให้กลุ่มฯใช้ข้อมูล ทางบัญชีในการบริหารงาน * โครงการพัฒนาบัญชี วิสาหกิจชุมชน ระดับองค์กรและ สถาบันเกษตรกร - ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ - ตรวจสอบบัญชีกลุ่ม เกษตรกร * โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อ ขอรับบริการงาน ตรวจสอบบัญชี * โครงการพัฒนาและ ส่งเสริม IT โปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ * โครงการ W.W.R. (3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ )

6 Company name www.themegallery.com ความไม่ ยั่งยืน ของ องค์กร วงจร อุบาทว์ ปิดบัญชีไม่ได้ ตกค้างการสอบ บัญชี  ประชุมใหญ่ไม่ได้ / ขาด ข้อมูลทางการเงินชี้แจง ให้สมาชิกทราบ  ความหวาดระแวง / ไม่ เชื่อถือ - ขาดความโปร่งใส ไม่ไว้วางใจ  วิกฤต ศรัทธา - สมาชิก - สถาบันการเงิน - ส่วนราชการ - เจ้าหนี้  - สมาชิกลาออก ถอนหุ้น / เงินรับฝาก - สถาบันการเงินไม่ สนับสนุน  - ขาดเงินทุน หมุนเวียน ในการ ดำเนินงาน - ล้มละลาย - เลิก / ชำระ บัญชี  ขาดมือ อาชีพ - ความสามารถ - ความเสียสละและอดทน - คุณธรรมจริยธรรมใน การบริหารงาน  ปัญหาใน การ ดำเนินงา น - ขาดทุนซ้ำซาก - ข้อบกพร่องทาง การเงิน - ทุจริต สินทรัพย์ รั่วไหลเสียหาย 


ดาวน์โหลด ppt Company name ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss  ระบบเตือนภัยทางการเงิน Warning System - CFSAWS : ss.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google