งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 EPC & RFID เทคโนโลยีเพื่อการค้าไร้พรมแดน
Barcode Next Generation RFID

3 EPC/RFID เทคโนโลยีเพื่อการค้าไร้พรมแดน
RFID ย่อมาจาก Radio-Frequency Identification เป็นระบบบ่งชี้ ข้อมูลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ซึ่งมีการส่งคลื่นความถี่วิทยุจาก อุปกรณ์เครื่องอ่าน ไปยังอุปกรณ์ไมโครชิปขนาดเล็กที่มีเสา อากาศติดอยู่ เพื่อส่งข้อมูลเฉพาะของสิ่งที่ต้องการบ่งชี้ แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผลยังเครื่องอ่าน หรือระบบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ เป็นตัวกลางในการอ่านและบันทึก ข้อมูล

4 การพัฒนาระบบบาร์โค้ดสู่ระบบ RFID
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 System พัฒนาสู่เทคโนโลยี EPC/RFID

5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System : GIS
คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความ สัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทำงานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่

6

7 ระบบ EDI คืออะไร EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารธุรกิจระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้สื่อหรือรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ รายงาน ฯลฯ

8 ประโยชน์โดยทั่วไปของระบบ EDI
ระบบ EDI เป็นระบบที่สามารถให้ประโยชน์สูงในการแข่งขันทางธุรกิจ ประโยชน์โดยทั่วไปของ EDI สามารถ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. ประโยชน์ทางตรง ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการเอกสาร 2. ประโยชน์ทางอ้อม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ 3. ประโยชน์ทางกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบรรลุถึงเป้าหมายองค์กร

9

10 การเชื่อมโยงนวัตกรรมทั้ง 3 ระบบ
EDI


ดาวน์โหลด ppt งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google