งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. EPC & RFID เท EPC & RFID เทคโนโลยีเพื่อ การค้าไร้พรมแดน Barcode Next Generatio n RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. EPC & RFID เท EPC & RFID เทคโนโลยีเพื่อ การค้าไร้พรมแดน Barcode Next Generatio n RFID."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

2 EPC & RFID เท EPC & RFID เทคโนโลยีเพื่อ การค้าไร้พรมแดน Barcode Next Generatio n RFID

3 RFID คืออะไร RFID ย่อมาจาก Radio-Frequency Identification เป็นระบบบ่งชี้ ข้อมูลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ซึ่งมีการส่ง คลื่นความถี่วิทยุจาก อุปกรณ์เครื่องอ่าน ไปยังอุปกรณ์ไมโคร ชิปขนาดเล็กที่มีเสา อากาศติดอยู่ เพื่อส่งข้อมูลเฉพาะของสิ่ง ที่ต้องการบ่งชี้ แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผลยังเครื่องอ่าน หรือระบบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ เป็นตัวกลางใน การอ่านและบันทึก ข้อมูล EPC/RFID เทคโนโลยีเพื่อ การค้าไร้พรมแดน

4 ©2007 GS1 4 การพัฒนาระบบบาร์โค้ดสู่ ระบบ RFID บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 System พัฒนาสู่เทคโนโลยี EPC/RFID

5 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลใน เชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ กำหนดข้อมูลและสารสนเทศที่มีความ สัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปล ความหมายเชื่อมโยงกับสภาพ ภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการ ทำงานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วน ระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่

6

7 ระบบ EDI คือ อะไร EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ การใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารธุรกิจ ระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้น ไป ที่มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม เป็น ต้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้สื่อหรือ รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่ง ของ รายงาน ฯลฯ

8 ประโยชน์โดยทั่วไปของระบบ EDI ระบบ EDI เป็นระบบที่สามารถให้ ประโยชน์สูงในการแข่งขันทางธุรกิจ ประโยชน์โดยทั่วไปของ EDI สามารถ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. ประโยชน์ทางตรง ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการเอกสาร 2. ประโยชน์ทางอ้อม เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทาง ธุรกิจ 3. ประโยชน์ทางกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบรรลุถึง เป้าหมายองค์กร

9

10 EDI การเชื่อมโยงนวัตกรรม ทั้ง 3 ระบบ EDI


ดาวน์โหลด ppt งานวิชาการ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ. EPC & RFID เท EPC & RFID เทคโนโลยีเพื่อ การค้าไร้พรมแดน Barcode Next Generatio n RFID.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google