งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและ เหตุผล แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์อัจริยะ Smart Advertising โครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน RFID (Radio Frequency Identification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและ เหตุผล แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์อัจริยะ Smart Advertising โครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน RFID (Radio Frequency Identification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและ เหตุผล แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์อัจริยะ Smart Advertising โครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วย คลื่นความถี่วิทยุที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ นำไปใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยจุดเด่นของ RFID อยู่ ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (Tag) ได้ หลายๆ แท็กแบบไร้สัมผัสและ สามารถ อ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก สามารถอ่านข้อมูล ได้ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บ ไว้ใน ไมโครชิปที่อยู่ในแท็ก ใน ปัจจุบันได้มีการนำ RFID ไป ประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากนำมาใช้แทนระบบ บาร์โค้ดแบบเดิม เช่น ใช้ในบัตรชนิด ต่างๆ เช่น บัตรสำหรับใช้ผ่านเข้าออก สถานที่ต่างๆ บัตรที่จอดรถ ตาม ศูนย์การค้าต่างๆ ที่เราอาจพบเห็นอยู่ ในรูปของแท็กสินค้า มีขนาดเล็กจน สามารถแทรกลงระหว่างชั้นของเนื้อ กระดาษได้หรือเป็นแคปซูลขนาดเล็ก ฝังเอาไว้ในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น อาจารย์ร่วมด้วย นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความคิดที่ จะทำโครงการแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อัจฉริยะขึ้นโดยการนำบัตรประจำตัว นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ใช้เป็นตัว Tag RFID โดยเมื่อมี นักศึกษาที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินผ่านบริเวณ ที่มีการติดตั้งเครื่องอ่าน RFID ตัว อ่าน RFID นี้ก็จะอ่านข้อมูลว่าอยู่คณะ อะไร แล้วจึงไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) แล้วส่งมายังจอแสดง ข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ และถ้าใน บริเวณนั้นมีบัตรนักศึกษาหลายคณะ และจำนวนคนหลายคน เครื่องอ่าน RFID ก็จะทำการอ่านเช่นเดิม แต่การ แสดงผลที่จอแสดงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์จะแสดงผลตาม Priority ของแต่ละคณะ จอแสดงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ก็จะแสดงผลการดึง ข้อมูลจากฐานข้อมูลตาม Priority ตามลำดับแต่ละคณะๆและทั้งนี้เพื่อเป็น การลดปัญหาการปลิวหายและการติด ทับกันของแผ่นป้ายกระดาษ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นโครงหนึ่งที่ช่วย แก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี 1.) ออกแบบระบบโดยรวมทั้งหมดแล้ว แบ่งออกเป็นระบบ ย่อย 2.) ศึกษาการเขียนโปรแกรมของแต่ ละระบบย่อยซึ่งภาษาที่ใช้เป็นภาษา C# 3.) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ RFID Reader และ RFID Tag เพื่อที่จะ ได้จัดซื้อได้ ตรงตามโครงการ 4.) ออกแบบและเขียนโปรแกรมของ แต่ละระบบย่อยและสร้างเว็บสำหรับ upload ข่าว 5.) ทดสอบและแก้ไขระบบย่อยและ รวมระบบทั้งหมด 6.) ทดสอบและแก้ไขระบบทั้งหมด 1.) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของแต่ละคณะด้วยเทคโนโลยี ทางด้าน RFID 2.) เพื่อเป็นการลดจำนวนและการติด ทับกันของแผ่นป้ายกระดาษประชา - สัมพันธ์ ระบบ RFID ADVERTISING เริ่มต้น RFID Reader จะอ่านข้อมูลจาก RFID Tag ซึ่ง จะได้ ID ของ RFID Tag แล้วส่ง ข้อมูลของ ID มาที่ PC Client เมื่อ PC Client รับข้อมูล ID เสร็จก็จะส่ง ID ไปค้นหาใน reg. Server ว่า ID ที่ รับมาเป็นข้อมูลของนักศึกษาคณะใด แล้ว PC Client จะดึงเอาข่าวเกี่ยวกับ นักศึกษาคณะนั้นที่ได้รับการ Upload มาจาก Information Server ขึ้นมา แสดงบน Information Display ซึ่งการ Upload ข่าวจะทำผ่าน Web Application สุดท้ายจะได้ระบบ โดยรวมดังรูป ระบบ RFID Advertising 1.) นักศึกษาทุกคณะได้ทราบข่าวสาร ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคณะที่ตน สังกัด 2.) เป็นการลดภาวะโลกร้อนโดยการ ลดจำนวนแผ่นป้ายกระดาษประชา – สัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ภัทร วิทย์ พลพินิจ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ดร. วาธิส ลีลาภัทร อ. ภาณุ พงษ์ วันจันทึก ผู้ดำเนินโครงการ 1.) นางสาวดวงใจ แก่นศักดิ์ ศิริ 503040767-2 2.) นายอิสระ บุปผา 503040795-7 COE2010-25 การ ออกแบบ วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ผลที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและ เหตุผล แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์อัจริยะ Smart Advertising โครงการนี้เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน RFID (Radio Frequency Identification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google