งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KTA ModelSombat Boonyavanich บทที่ 10 การบริหารความพึง พอใจของทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KTA ModelSombat Boonyavanich บทที่ 10 การบริหารความพึง พอใจของทีมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KTA ModelSombat Boonyavanich บทที่ 10 การบริหารความพึง พอใจของทีมงาน

2 KTA Model Sombat Boonyavanich การบริหารกับฟิสิกส์ POSDCoRB (Luther Gulick) 1. แรงจูงใจ 2. สร้างแรงบันดาลใจ 3. การให้กำลังใจ 5. ใช้ อำนา จ 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( ความขัดแย้ง ) การบริหารปฏิสัมพันธ์ในองค์กร ฝูงสัตว์ต้องต้อน ชุมชนคนต้องนำ

3 KTA Model Sombat Boonyavanich ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำ มีปฏิภาณแสดงออกถึงความ เป็นผู้นำด้วยการประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง มี จินตนาการ และสร้างขวัญกำลังใจให้ ทีมงานเกิดแรงบันดาลใจ ดำเนินไปตาม ทิศทางขององค์กรกำหนดไว้ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยความ มั่นใจโดยการรวบรวมรายงาน และใช้ ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการคิด วิเคราะห์สาเหตุ ระบุประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหา อย่างมี วัตถุประสงค์

4 KTA Model Sombat Boonyavanich ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเป็น ผู้นำ คิด เสนอแนะ สร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ ใหม่ๆ พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้อง กับภารกิจ ด้วยกลยุทธ์เพื่อ เป้าหมายของ การดำเนินงานที่มี วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง – มีความพร้อมรับสิ่งใหม่หรือการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดจนสามารถ ชักจูง โน้มน้าว และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ ผู้อื่นปฏิบัติตาม

5 KTA Model Sombat Boonyavanich ความจริงของผู้นำ ปฏิภาณคือหัวใจของผู้นำ “ ความ จริง ” และ “ ความจริงใจ ” คือ องค์ประกอบ – เปิดเผย และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และผู้มีส่านได้เสีย – ตัดสินใจได้เร็วทันสถานการณ์ – ยุติธรรม มีจริยธรรม และรักษาความ เชื่อมั่น – บอกความจริงให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน – มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุ เป้าหมาย – แสดงให้เห็นความพยายามที่จะทำตามที่ รับปาก – แสดงให้เห็นตัวตนเมื่อมีโอกาสพูดคุยกับ เพื่อนร่วมงาน

6 KTA Model Sombat Boonyavanich ภาวะผู้นำ T: ภาพพจน์ องค์การ A: การจัดการความ เป็นผู้นำ ความมั่นคง ความรับผิดชอบ รับมือกับ ความเครียดได้ ไวต่อความรู้สึก ของลูกค้า และผู้ มีส่วนได้เสีย  สร้างการมีส่วนร่วม และมอบหมายงาน  การสอนงานให้ ทีมงาน  แรงจูง / บันดาล / กำลังใจ  กล้าตัดสินใจ ( ความขัดแย้ง ) ทัน สถานการณ์ด้วย ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt KTA ModelSombat Boonyavanich บทที่ 10 การบริหารความพึง พอใจของทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google