งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ม.69 ส่งเสริม ประสานงาน การวิจัย ม.67 รัฐ ส่งเสริม การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ ม.30 ผู้สอน สามารถวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ม.69 ส่งเสริม ประสานงาน การวิจัย ม.67 รัฐ ส่งเสริม การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ ม.30 ผู้สอน สามารถวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ม.69 ส่งเสริม ประสานงาน การวิจัย ม.67 รัฐ ส่งเสริม การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ ม.30 ผู้สอน สามารถวิจัย เพื่อพัฒนา กระบวนการ เรียนรู้ ม.24 ใช้วิจัย เป็นส่วนหนึ่ง ของ กระบวนการ เรียนรู้

2 1. การใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการ เรียนรู้ 2. วิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ ภารกิจ ของ ครู........ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542

3 การใช้การวิจัยใน กระบวนการเรียนรู้ ประเมินผล เพื่อปรับปรุง และนำผลไป ใช้ในการ พัฒนา วิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ วางแผนการ จัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ - แสวงหาและใช้แหล่ง เรียนรู้ - การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ - การตรวจสอบความรู้ สรุป ความรู้

4 การใช้การวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ วิเคราะห์ความต้องการ / พัฒนาการเรียนรู้ วางแผนการ จัดการเรียนรู้ สรุปผลการแก้ไข ปัญหา / การพัฒนาและ นำไปปรับปรุงทุก ขั้นตอน จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ ทำรายงานผลการเรียนรู้ ไม่มี ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา / การ พัฒนา วางแผนการแก้ปัญหา / การพัฒนา จัดกิจกรรมแก้ปัญหา / การพัฒนา รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พบปัญหา / ต้องการพัฒนา ต้องทำวิจัย

5 สะท้อนกลับ / วิพากษ์วิจารณ์ วงจรต่อเนื่อง ผูกติดกับการ ปฏิบัติงาน ผลการเปลี่ยนแปลงการ ปฏิบัติงานของครู ผลการเปลี่ยนแปลงการ ปฏิบัติงานของครู ลักษณะสำคัญของการ วิจัยในชั้นเรียน

6 ขั้นตอนการวิจัย (PAOR) PLAN - การวางแผนหลังจากที่ วิเคราะห์ และกำหนดประเด็นปัญหาที่ ต้องแก้ไข และกำหนดประเด็นปัญหาที่ ต้องแก้ไข ACT - การปฏิบัติตามแผนที่ กำหนด OBSERVE – การสังเกตผลจาก การปฏิบัติงาน REFLECT - การสะท้อนผลเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข (Kemmiss, 1988)

7 สรุปผลการแก้ไข ปัญหา / การพัฒนา วิเคราะห์ปัญหา / การ พัฒนา วางแผนการแก้ปัญหา / การพัฒนา จัดกิจกรรมแก้ปัญหา / การพัฒนา รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นสรุปผล ขั้นปัญหา ขั้น ตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลองและ เก็บข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล วิจัยในชั้นเรียน วิธีการทางวิทยาศาสตร์

8 การวิเคราะห์ปัญหา / การพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่จะ แก้ปัญหา บริบทของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา

9 การวิเคราะห์ปัญหา / สิ่งที่จะพัฒนา ระดับมาตรฐานที่ต้องการ ( ผลที่คาดหวัง ) ระดับสภาพที่เกิดขึ้นจริง ( ผลที่เกิดขึ้นจริง ) ช่องว่าง

10 ปัญหาเชิง ขัดข้อง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ระดับมาตรฐาน อดีตปัจจุบันอนาคต

11 ปัญหาเชิง ป้องกัน สภาพที่เกิดขึ้นจริง ระดับมาตรฐาน อดีตปัจจุบันอนาคต

12 ปัญหาเชิง พัฒนา สภาพที่เกิดขึ้นจริง อดีตปัจจุบันอนาคต

13 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ผลกระทบ เหตุของปัญหา สภาพปัญหา กระบวนการ ผลผลิต ปัจจัย

14 ผลกระทบ นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ กระบวนการ ผลผลิต ครูสอนโดยไม่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ำ ปัจจัย

15 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ เจต คติ ไม่ดี ขาด สื่อ ประก อบ กิจก รรม ไม่ สนุก ขาด แบบ ฝึก เสริม นร. ไม่ได้ รับ การ ฝึก ครู ไม่ได้ จบ คณิต ฯ ครูไม่ได้ เตรียมกา รสอน ครูสอน แบบ บรรยา ย ฯลฯ

16 การวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา นักเรียนทำโครงงานเกษตร ไม่ประสบความสำเร็จ นักเรียนไม่ชอบงานเกษตร ไม่มีสิ่งจูงใจ นักเรียนขาดความพร้อม ความรู้ไม่พอ ขาดประสบการณ์ ขาดทักษะ ขาดปัจจัยสนับสนุน ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ขาดเงินทุนขาดสถานที่ ครูขาดความพร้อม ขาดการนิเทศ ครูไม่พอ ไม่มีเทคนิค การสอน

17 แผนภาพแสดงเหตุของ ปัญหา และสภาพปัญหาในการ จัดการเรียนรู้ เหตุของปัญหา บุคคล วิธีการ สภาพแวดล้อ ม สภาพปัญหา ความรู้ ความสามารถ และ คุณลักษณะที่ เกิดขึ้นกับ นักเรียนใน สภาพที่ไม่น่า พอใจ ให้ การจัดการ ของครู ผลที่เกิดขึ้นกับ นักเรียน


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ม.69 ส่งเสริม ประสานงาน การวิจัย ม.67 รัฐ ส่งเสริม การวิจัยเพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ ม.30 ผู้สอน สามารถวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google