งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านและวิเคราะห์ SAR อ่านให้เห็นภาพรวม โดยตรวจสอบ กับ common data set จับประเด็นในภาพรวม อาทิ เป้าประสงค์ แนวทางสู่เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ จุดแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านและวิเคราะห์ SAR อ่านให้เห็นภาพรวม โดยตรวจสอบ กับ common data set จับประเด็นในภาพรวม อาทิ เป้าประสงค์ แนวทางสู่เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ จุดแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านและวิเคราะห์ SAR อ่านให้เห็นภาพรวม โดยตรวจสอบ กับ common data set จับประเด็นในภาพรวม อาทิ เป้าประสงค์ แนวทางสู่เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงาน ทำความเข้าใจการดำเนินงานรายตัว บ่งชี้ ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานในแต่ละตัว บ่งชี้ว่าครบถ้วนที่จะยืนยันการ ดำเนินงานที่ระบุ

2 การเก็บและตรวจสอบข้อมูล แหล่งข้อมูล ( ปริมาณและคุณภาพ ) ขนาดและวิธีสุ่มตัวอย่างข้อมูล ข้อมูลตรงกับนิยามตัวบ่งชี้ ( ความหมาย วิธีนับ ฯลฯ ) ข้อมูลตรงกับช่วงเวลาประเมิน การประมวลผลข้อมูลได้รับการ ตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์

3 การสัมภาษณ์และสังเกต ลักษณะและรูปแบบคำถาม : ปลายเปิด ปลายปิด ยืนยันเพื่อตอบ ตัวบ่งชี้ วิธีการถาม : เป็นทีม ถูกคน ถูกเวลา ถูกต้อง ภาษากายขณะสัมภาษณ์และสังเกต : ให้เกียรติ กระตือลือล้น จดบันทึก ตรงต่อเวลา : โดยเฉพาะเวลาเริ่มต้น การมีส่วนร่วมของทีมประเมิน : ฐานะ ประธาน ฐานะกรรมการ

4 การประเมิน ประเมินตามระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบเวลาที่กำหนด คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบความ ถูกต้องของผลการประเมินทุกตัวบ่งชี้ ตรวจสอบข้อมูลในกรณีผลประเมินน่า สงสัย หรือขัดแย้งกับสภาพที่น่าจะเป็น วิเคราะห์ว่าคุณภาพของหน่วยงานอยู่ ระดับไหน ปัญหาหลักคืออะไร และ ต้องเร่งพัฒนาในประเด็นใด เพื่อให้ สถาบันบรรลุเป้าประสงค์

5 การให้ข้อมูลป้อนกลับ สะท้อนสภาพจริงของหน่วยงาน ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่เป็น ประโยชน์ ตรงกับปัญหาของ หน่วยงาน ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม และ ปฏิบัติได้ ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับอัต ลักษณ์ และเป้าประสงค์ของ สถาบัน

6 การเขียนรายงาน เขียนสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏ เขียนให้กระชับ ภาษาเข้าใจง่าย และตรง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งผลการประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ วิธี ปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม ( ถ้ามี ) ควรระบุเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ดำเนินงานทั้งเชิงบวกและลบ มีภาคผนวกที่ระบุข้อมูลจำเป็น โดยเฉพาะบันทึกภาคสนาม รายงานผลการประเมิน เสร็จตาม กำหนดเวลา


ดาวน์โหลด ppt การอ่านและวิเคราะห์ SAR อ่านให้เห็นภาพรวม โดยตรวจสอบ กับ common data set จับประเด็นในภาพรวม อาทิ เป้าประสงค์ แนวทางสู่เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ จุดแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google