งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

2 ประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – แบ่งตามประเภท : ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, ผู้ใช้ – แบ่งตามขนาด : คอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง, เมนเฟรม, เวอร์คสเตชั่น, พีซี, โน้ตบุ้ค เทคโนโลยีการสื่อสาร – มีสาย – ไร้สาย เครือข่าย – เครือข่ายภายในท้องถิ่น (LAN) – อินเทอร์เน็ต (Internet)

3 ประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ – โปรแกรมพิมพ์, ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ – เครื่องสแกนเนอร์ – ระบบประชุมทางไกล อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลและการประมวลผล ข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน ทางสังคม : การศึกษา / สาธารณสุข / บริการประชาชน ฯลฯ ทางเศรษฐกิจ : ลดกระดาษ, โอนเงิน, พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

4 สังคมดิจิทัล (Digital Society) การใช้ความรู้เป็น สำคัญ (Knowledge) ระบบดิจิทัล (Digitization) ระบบเสมือนจริง (Virtualization) ขับเคลื่อนด้วย หน่วยย่อย (Molecularizati on) ระบบบูรณาการ และเครือข่าย (Integration/Ne tworking) ไร้คนกลาง (Disintermediation) การหลอมรวม (Convergence) นวัตกรรม (Innovation) ผู้บริโภคร่วมผลิต (Prosumption) ทันการณ์ (Immediacy) โลกาภิวัตน์ (Globalization) ผลข้างเคียง (Discordance)

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ ICT for Learning

6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 หมวด 9 : เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา – สื่อ คลื่นความถี่ เพื่อการศึกษา – พัฒนาครู – พัฒนาเนื้อหา – กองทุน – สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา – สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง

7 เป้าหมายเชิงนโยบาย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เครือข่ายการศึกษา ซอฟต์แวร์และเนื้อหาดิจิทัล ยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีของครูอย่างมี ระบบรองรับ การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ระบบสารสนเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนา และบริหารจัดการ โรงเรียน เทคโนโลยี และชุมชน

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทาง การศึกษา – เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ไร้ สาย พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา – สื่อ CD-R0M, CAI / นวัตกรรม Constructionism – ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ท้องถิ่นและระดับโลก – ห้องสมุด / คลังดิจิทอล (Digital Library/Archive) – ระบบเสมือนเพื่อการศึกษา (Virtual Reality) ช่วยงานบริหารการศึกษา – ระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Information System)

9 บทบาทของอินเทอร์เน็ตกับ การศึกษา – ปรับบทบาทของครูจาก (Facilitator) พร้อม ๆ กันไป – ปรับบทบาทของครูจาก “ ผู้สอน ” อย่าง เดียวมาเป็น “ ผู้แนะนำชี้ทาง ” (Facilitator) พร้อม ๆ กันไป – นักเรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเป็นการ เรียนรู้ “ เชิงรุก ” – พัฒนาการ “ สื่อสาร ” ระหว่างครูกับ นักเรียน ผ่านทาง – พัฒนาการ “ สื่อสาร ” ระหว่างครูกับ นักเรียน ผ่านทาง electronic-mail – ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ของ โดย ไม่มีข้อจำกัด เรื่องเวลาและสถานที่ มีความเท่าเทียม กันในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั่วโลก – ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ของ “ ห้องสมุดโลก ” โดย ไม่มีข้อจำกัด เรื่องเวลาและสถานที่ มีความเท่าเทียม กันในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั่วโลก

10 ห้องเรียนยุคบูรณาการ Textbooks & Reading lists Chalk & Talk Class Discussion Help after Class Quarterly Report Cards On School Ground Content Portals & Online Resources Rich Multimedia & Interactive Content Inter-Classroom Collaboration Online Web-based Tutoring on Demand Real-time Student Information System Multiple Location Classroom Learning e-Learning +

11

12

13

14

15

16 IT for Educ ation Training Equipment Content Networking Co-operation Network Awareness Curriculum Modernization Institution Strengthening Infrastructure

17 โรงเรียนยุคใหม่ : สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ ห้องสมุดดิจิทัล และ คลังความรู้ คัดสรรสาระทางการศึกษาที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เสาะหาความรู้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างสมดุลระหว่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีในห้องเรียน ทั่วไป ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน : – คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์ พรินเตอร์ วีดิ ทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ – มีสายเชี่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ – ซอฟต์แวร์ และ เนื้อหาเฉพาะวิชา ข้อมูลอ้างอิง การ ทดลองเสมือน

18 โรงเรียนยุคใหม่ : การบูรณา การ ตำรากระดาษ เอกสารการเรียนการสอน โสตทัศนอุปกรณ์ ระบบกระจายเสียงหลายสื่อ เคเบิลทีวี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารอื่น ๆ มัลติมีเดีย ห้องสมุดดิจิทัล และแหล่งทรัพยากรข้อมูล ความรู้ คลังฐานข้อมูลรายวิชา คลังข้อมูลอ้างอิงและความรู้อื่น ๆ สื่อสอนภาษา

19 โรงเรียนยุคใหม่ : บทบาทและ ความรับผิดชอบ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ครูปรับบทบาทเป็นผู้แนะนำใกล้ชิดและ เตรียมการสอนแบบใหม่ นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ที่กระฉับกระเฉง ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ ผู้สนับสนุน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ไอซีทีเป็นเพียงเครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ที่ สำคัญ เติมพลังให้มนุษย์ด้วยเครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยี

20 โรงเรียนยุคใหม่ : ปัจจัยสำคัญ โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ฝึกอบรมครู Training training & training จัดหา ผลิต และใช้เนื้อหาทาง การศึกษาการบริหารจัดการ ความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร จัดการการศึกษา การบริหารจัดการจริยธรรมยุค ดิจิทัล


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google