งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

2 ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบ่งตามประเภท : ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, ข้อมูล, ผู้ใช้ แบ่งตามขนาด : คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง, เมนเฟรม, เวอร์คสเตชั่น, พีซี, โน้ตบุ้ค เทคโนโลยีการสื่อสาร มีสาย ไร้สาย เครือข่าย เครือข่ายภายในท้องถิ่น (LAN) อินเทอร์เน็ต (Internet)

3 ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมพิมพ์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสแกนเนอร์ ระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน ทางสังคม : การศึกษา/สาธารณสุข/บริการประชาชน ฯลฯ ทางเศรษฐกิจ : ลดกระดาษ, โอนเงิน, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

4 สังคมดิจิทัล (Digital Society)
การใช้ความรู้เป็นสำคัญ (Knowledge) ระบบดิจิทัล (Digitization) ระบบเสมือนจริง (Virtualization) ขับเคลื่อนด้วยหน่วยย่อย (Molecularization) ระบบบูรณาการและเครือข่าย(Integration/Networking) ไร้คนกลาง (Disintermediation) การหลอมรวม (Convergence) นวัตกรรม (Innovation) ผู้บริโภคร่วมผลิต (Prosumption) ทันการณ์ (Immediacy) โลกาภิวัตน์ (Globalization) ผลข้างเคียง (Discordance)

5 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ICT for Learning

6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 9 : เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อ คลื่นความถี่ เพื่อการศึกษา พัฒนาครู พัฒนาเนื้อหา กองทุน สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง

7 เป้าหมายเชิงนโยบาย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เครือข่ายการศึกษา
ซอฟต์แวร์และเนื้อหาดิจิทัล ยกระดับทักษะทางเทคโนโลยีของครูอย่างมีระบบรองรับ การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ระบบสารสนเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ โรงเรียน เทคโนโลยี และชุมชน

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ไร้สาย พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สื่อ CD-R0M, CAI / นวัตกรรมConstructionism ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับท้องถิ่นและระดับโลก ห้องสมุด/คลังดิจิทอล (Digital Library/Archive) ระบบเสมือนเพื่อการศึกษา (Virtual Reality) ช่วยงานบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Information System)

9 บทบาทของอินเทอร์เน็ตกับการศึกษา
ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” อย่างเดียวมาเป็น “ผู้แนะนำชี้ทาง” (Facilitator) พร้อม ๆ กันไป นักเรียนเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเป็นการเรียนรู้ “เชิงรุก” พัฒนาการ “สื่อสาร” ระหว่างครูกับนักเรียน ผ่านทาง electronic-mail ครูและนักเรียนเข้าถึงแหล่งความรู้ของ “ห้องสมุดโลก” โดย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ มีความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั่วโลก

10 ห้องเรียนยุคบูรณาการ
Classroom Learning e-Learning Textbooks & Reading lists Chalk & Talk Class Discussion Help after Class Quarterly Report Cards On School Ground Content Portals & Online Resources Rich Multimedia & Interactive Content Inter-Classroom Collaboration Online Web-based Tutoring on Demand Real-time Student Information System Multiple Location +

11

12

13

14

15

16 Curriculum Modernization Institution Strengthening
Training IT for Education Co-operation Network Content Awareness Networking Equipment Curriculum Modernization Institution Strengthening Infrastructure

17 โรงเรียนยุคใหม่ : สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ห้องสมุดดิจิทัล และ คลังความรู้ คัดสรรสาระทางการศึกษาที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสาะหาความรู้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต สร้างสมดุลระหว่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีในห้องเรียนทั่วไป ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน : คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์ พรินเตอร์ วีดิทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ มีสายเชี่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซอฟต์แวร์ และ เนื้อหาเฉพาะวิชา ข้อมูลอ้างอิง การทดลองเสมือน

18 โรงเรียนยุคใหม่ : การบูรณาการ
ตำรากระดาษ เอกสารการเรียนการสอน โสตทัศนอุปกรณ์ ระบบกระจายเสียงหลายสื่อ เคเบิลทีวี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารอื่น ๆ มัลติมีเดีย ห้องสมุดดิจิทัล และแหล่งทรัพยากรข้อมูลความรู้ คลังฐานข้อมูลรายวิชา คลังข้อมูลอ้างอิงและความรู้อื่น ๆ สื่อสอนภาษา

19 โรงเรียนยุคใหม่ : บทบาทและความรับผิดชอบ
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครูปรับบทบาทเป็นผู้แนะนำใกล้ชิดและเตรียมการสอนแบบใหม่ นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ที่กระฉับกระเฉง ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ไอซีทีเป็นเพียงเครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เติมพลังให้มนุษย์ด้วยเครื่องจักรสมองกลและเทคโนโลยี

20 โรงเรียนยุคใหม่ : ปัจจัยสำคัญ
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ฝึกอบรมครูTraining training & training จัดหา ผลิต และใช้เนื้อหาทางการศึกษาการบริหารจัดการความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการจริยธรรมยุคดิจิทัล


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google