งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

eLearning คืออะไร หัวข้อที่จะกล่าวถึง ทำไมต้อง eLearning เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรอบรู้ กระบวนการและการดำเนินการ แนวคิดและหลักการ ความสำเร็จและปัญหาที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "eLearning คืออะไร หัวข้อที่จะกล่าวถึง ทำไมต้อง eLearning เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรอบรู้ กระบวนการและการดำเนินการ แนวคิดและหลักการ ความสำเร็จและปัญหาที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 eLearning คืออะไร หัวข้อที่จะกล่าวถึง ทำไมต้อง eLearning เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรอบรู้ กระบวนการและการดำเนินการ แนวคิดและหลักการ ความสำเร็จและปัญหาที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มที่สำคัญ และการรองรับการเปลี่ยนแปลง

3 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (new economy, digital economy, internet economy) การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี ICT แรงขับดันจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สังคมดิจิตอล และ digital device ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความแตกต่าง ทางด้านการใช้ข่าวสาร การทำงานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (รูปแบบการทำงานในทุกองค์กร c-Learning ( Collaboration Learning Model )) การเติบโตของ Web Technology, EDI และการใช้ประโยชน์จาก Web Service ทำให้การทำงานแบบ Virtual

4 สังคมสมัยใหม่ รู้จักกับ Virtual World (สังคม Cyberspace กับนักเรียนไทยยุคปัจจุบัน)

5

6

7

8 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? ผู้เรียนมีความสำคัญ สูงสุดในสมการของ การเรียนรู้ เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อ การศึกษา. มีบทบาท ต่อกระบวนการของการ เรียนรู้ การออกแบบวิธีการ เรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้ ที่ได้ผล

9 พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  การใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ในระบบช่วย การเรียนการสอนเช่น Plato  ใช้ซอฟต์แวร์ภาษาคอมช่วยเขียน CAI.  พลังขับเคลื่อนด้วย WWW & Internet, และ ระบบweb-based รวมถึงระบบ Learning Management Systems (LMS).

10 แต่การเรียนการสอนได้เปลี่ยนไป แบบดั้งเดิม: –เรียนจากตำรา –รับรู้แบบเฉื่อยเฉย –ต่างคนต่างเรียน –สอนไปวันๆ –เนื้อหาเหมือนเดิม การเรียนใช้ ทรัพยากรช่วย: –เรียนแบบactive –เรียนคนเดียวและทีม –การสอนแบบรุกเร้าขึ้น –เปลี่ยนเนื้อหาเร็ว  ประยุกต์เทคโนโลยี:  ใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย  จำลองสถานการณ์ สร้างเนื้อหาดิจิตอล  เข้าถึงเครือข่ายได้ง่าย  มีเครื่องมือช่วยมาก

11 การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ

12 ออกแบบโครงการ การทดลองที่เชื่อมต่อโดยใช้กล่องสมองกล

13 องค์ประกอบของ e -Learning องค์ความรู้ + กระบวนการเรียนรู้ + การจัดการ (Knowledge) (Learning) (Management) การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การจัดการการเรียนรู้ (Learning Management)

14 e-Learning ความหมายที่ยังสับสน Blended learning LMS webinairs webcasts CBT None demand TBT WBT

15 การจัดการเกี่ยวกับ e -Learning Management Electronic = Electronic + Learning ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญ เป็นการเรียนโดยใช้ไอซีทีช่วย มีกระบวนการที่ใช้เครื่องมือไอซีที ไอซีทีมีความสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

16 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ e-Learning คิดว่านำข้อมูล เนื้อหา เข้าสู่เว็บ แล้วให้ผู้เรียน เรียกดู หรือเรียนรู้ คือ elearning คิดว่าสร้าง Webpage คิดว่าสร้าง electronic book คิดว่าใช้อินเทอร์เน็ตเรียกข้อมูลเนื้อหาวิชา

17 ความท้าทายของ e-Learning e-Learning สร้างเนื้อหาเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้น: “สร้างครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้ง” บริหารและจัดการเนื้อหาได้ง่าย: ตรวจสอบ การใช้เนื้อหา ปรับปรุงแก้ไข. มีระบบเฉพาะของตัวเอง ขนส่ง แลกเปลี่ยนได้ง่าย การเรียนรู้ได้ง่าย เร็ว และกว้างขวาง ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

18 e -Learning คืออะไร e -Learning เป็นกระบวนการศึกษา การเรียน โดยมีการใช้เทคโนโลยีไอซีทีเข้าช่วย ขนส่งข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ นำเสนอ แสดง และสื่อให้เข้าใจ สื่อสาร ติดต่อ โต้ตอบระหว่างกัน ทำงาน เรียนรู้ ร่วมกันแบบ collaboration เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย รวดเร็ว ทั่วไทย ทันเวลา ตลอดกาล ค้นหาแหล่งความรู้ และใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบต่าง ๆ มีหลากหลายรูปแบบ หลายโมเดล

19 e-Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย กระบวนการจัดการการเรียนรู้ที่ใช้เครือมือช่วย การเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสมัยใหม่ e-Learning จึงเกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้างความรู้ (knowledge construction) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ (Learning Management)

20 eLearning เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้ได้มาก ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว ทำให้ต้นทุนการเรียนรู้ต่ำ ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ทั่วไทย และใครก็ได้

21 eLearning เกี่ยวข้องกับ การสร้างความรู้ (knowledge construction) การสร้างความรู้ คือ การนำเอา ความรู้ประกอบเป็นโมเดล ที่สามารถเข้าขบวนการ Infer, Transfer ผ่านระบบ Transport ไปยังผู้เรียน และสามารถสู่โมเดล ของการรับรู้ และเรียนรู้ได้ง่าย

22 e-Learning ไอที ทำให้การแทนความรู้ ในรูปสื่อต่าง ๆได้ง่าย มีมัลติมีเดียแทนความหมาย ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และสามารถประกอบ การโต้ตอบ ปรับสภาพ เปลี่ยนสถานะ ตามความ เหมาะสมของผู้เรียน

23 ไอทีสามารถขนส่งความรู้ ที่อยู่ในรูปโมเดล การแทนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไปยังทุกหน ทุกแห่ง ด้วยความเร็วแสง e-Learning ไอทีทำให้การเข้าถึงของผู้เรียน กระทำได้ง่าย สร้างบรรยากาศสมจริง และกระตุ้นใฝ่ที่จะ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

24 eLearning เกี่ยวพันกับวิธีการสร้างความรู้ โมเดลความรู้ เป็นการเชื่อมโยงจาก สิ่งที่รู้แล้ว เช่น primitive knowledge ไปหาความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงต่อให้เกิด องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น การสร้างความรู้ จากการเชื่อมโยง แหล่งความรู้ต่าง ๆ กระทำได้ดี มีการใช้สื่อ แทนได้ดี

25 ความรู้และการสร้างความรู้ ความรู้คืออะไร ? เราเรียกใช้ความรู้ได้อย่างไร? ปัญหาการบริหารและจัดการความรู้

26 กฏเกณฑ์ หรือเงื่อนไข ขยายการ ถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือ ช่วยเรียกค้น ยูสเซอร์ อินเทอร์เฟส ผู้เรียน ผู้ใช้ ครู เครื่องมือช่วย สร้างความรู้ ฐานความรู้ โมเดลการบริหารจัดการสร้างความรู้

27 โครงสร้างการพัฒนาระบบ eLearning เนื้อหาที่มี อยู่แล้ว เครื่องมือที่ใช้ พัฒนา ออกแบบ สร้าง ต้องการนำมาใช้ คาตา ลอก LMS ขนส่ง Find ติดตาม ขนส่ง

28 การสร้างฐานความรู้สารานุกรม ด้วยการเชื่อมโยง Knowledge Object Encata.encycolpedia

29 แนวทางในการบริหารจัดการสร้างความรู้  กำหนดเป้าหมาย  เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาเพื่อหาเนื้อหาที่นำมาใช้สร้าง  สร้างความคิด  การพัฒนาบทเรียน  การผลิตเนื้อหา  การทดลองใช้และประเมินผล  มีประสิทธิภาพ  ต้นทุนต่ำ สร้างความรู้สำหรับ e-Learning

30 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

31 การบริหารจัดการสร้างเนื้อหาตามแนวคิด knowledge construction  สร้างรูปแบบความรู้จากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่สิ่งที่ไม่รู้  มีความสมดุลย์เหมาะสมระหว่างการเรียนรู้ได้ แบบอนุมาน(deductive) และ อุปมาน (inductive)  สามารถสร้างความคิดเพื่อหาข้อสรุป  สร้างระบบเนื้อหาโดยการเน้นจากการลองของ ผู้เรียน  การสร้างทักษะเพื่อแสวงหาความรู้และศึกษาได้ ด้วยตนเอง

32 บทบาทของครูกับการบริหารจัดการสร้างความรู้ ครูต้องเปลี่ยนจากการ “สอน” มาเป็น การสร้างความรอบรู้และดูแลจัดการ กับระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ในรูปของ e-Learning ให้มากขึ้น ครูต้องเข้าใจโมเดลต่างๆของ e-Learning

33 โมเดลของเว็บเพ็จเสมือนการเชื่อมโยงของความรู้

34

35 โมเดลซิงโครนัส

36 โมเดลอะซิงโครนัส

37 จะบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเข้าสู่ e-University เครือข่ายและเทคโนโลยีไอที? ประชาคมในมหาวิทยาลัย?

38 e-Learning กับ Learning Management การจัดการเรียนรู้ แบบอัตโนมัติ การลงทะเบียน การบันทึกเวลาเรียน การติดตาม (tracking) การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ การเก็บข้อมุลทางสถิติต่าง ๆ การปรับแต่งและการปรับสภาพ การจัดการเรื่องการเงิน

39 ปัญหาอุปสรรคใหญ่ ผู้คนเข้าใจ eLearning ผิดคิดว่านำหนังสือใส่เว็บ ขาดความเข้าใจในเรื่อง knowledge construction ขาดการพัฒนา ขาดเครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหา ขาดบุคลากรที่เข้าใจ

40 กระบวนการ eLearning Video Tape ก็เป็น e-Learning ได้ Tele education Virtual Classroom Webbase Training เกิดขึ้นกับเทคโนโลยี และกระบวนการบริหารจัดการ

41 กระบวนการจัดการเป็นเรื่องสำคัญ จะจัดการเนื้อหาและสร้างความรู้อย่างไร ? จะจัดการเทคโนโลยีอย่างไร ? จะจัดการระบบอย่างไร ? จะจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? จะจัดการประสิทธิภาพได้อย่างไร ?

42 อนาคต จะสร้างคนที่เข้าใจและบุคลากรการศึกษา สมัยใหม่ได้อย่างไร (หลักสูตร eLearning ควรมีในคณะศึกษาศาสตร์ มานานแล้ว :- Knowledge Construction, Artificial Intelligence, Expert System, Knowledge base Management, Learning Process with IT, Learning Management, IT based for Education, Thinking and Reasoning, Cognitive Science etc.)

43 การสร้างแนวคิดของการเรียนแบบ “ป้อนให้” ซึ่งเป็นแบบเดิมจะเปลี่ยนเป็นแบบ “แสวงหา” ได้อย่างไร อนาคต จะสร้างสังคมใหม่ที่เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และเข้าใจ world knowledge ให้มากขึ้น เราจะยังช้าอยู่อีกไม่ได้แล้ว

44


ดาวน์โหลด ppt eLearning คืออะไร หัวข้อที่จะกล่าวถึง ทำไมต้อง eLearning เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรอบรู้ กระบวนการและการดำเนินการ แนวคิดและหลักการ ความสำเร็จและปัญหาที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google