งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

2

3

4

5 วัยรุ่น จุดอ่อน อารมณ์ร้อน ไร้สาระ ความสนุก มาก่อน ไม่มีเหตุผล
ไร้สาระ ความสนุก มาก่อน ไม่มีเหตุผล ใจง่าย(เชื่อคนง่าย) หัวใจอ่อนแอ ติดเพื่อน ติดแฟน จุดแข็ง กล้าคิด แสดงออก กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง กล้าลองของใหม่ แสวงหาสิ่งแปลกใหม่

6 เป้าหมายการให้คำปรึกษา
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างแรงจูงใจสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ร่วมสำรวจและเข้าใจเหตุของปัญหา ร่วมกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง แสวงหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

7 การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
การถาม หลีกเลี่ยงการ “สอบสวน” “จับผิด”

8 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี “ฟังอย่างใส่ใจ” = L-A-D-D-E-R
 ทักษะการฟัง : การที่ครูรับฟังความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของนักเรียน ขณะให้การดูแลช่วยเหลือ “ฟังอย่างใส่ใจ” = L-A-D-D-E-R

9 “ฟังอย่างใส่ใจ” = L-A-D-D-E-R
L-LOOK ประสานสายตา ตั้งใจฟัง มีสติ จับประเด็นปัญหา A-ASK ซักถามจุดสงสัยในประเด็นปัญหา

10 D-DON’T INTERRUPT ไม่แทรก ไม่ขัด ถ้าพูดมาก – สรุปเป็นช่วงๆ D-DON’T CHANGE THE SUBJECT แกะรอยตามประเด็นปัญหา – ไม่เปลี่ยนเรื่อง E-EMOTION ใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์(Verbal & Non-verbal) R-RESPONSE แสดงสีหน้าท่าทาง การตอบสนอง

11 การสร้างแรงจูงใจ ยอมรับปัญหา อยากเปลี่ยนแปลง
การสร้างแรงจูงใจ ยอมรับปัญหา อยากเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้คิดและรู้สึกได้ด้วยตัวเองถึงข้อดี ข้อเสีย ของการกระทำหรือไม่กระทำ ปล่อยให้เกิดการยอมรับจากภายใน - รู้สึกว่าเป็นความคิดและการตัดสินใจโดยตนเอง - ไม่รู้สึกถูกบังคับให้ยอมรับ ให้แรงจูงใจทางบวก - ยกย่อง/ชมเชย/ชมตนเองได้ - ให้รู้จักดี จุดเด่นของตนเอง - ให้วางเป้าหมายในอนาคตของตนเอง

12 ร่วมสำรวจ และเข้าใจเหตุของปัญหา
ร่วมสำรวจ และเข้าใจเหตุของปัญหา ปัจจัยเสี่ยง (ภูมิหลัง) ปัจจัยกระตุ้น (เหตุจูงใจ) ปัจจัยเสริม (เหตุที่ยังคงทำพฤติกรรมนั้นๆ อยู่)

13 ร่วมกำหนดเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง
สำรวจความต้องการที่แท้จริง ค้นหาวิธีตอบสนองความต้องการ เลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้

14 หาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนความคิด แบบอย่างที่ดี จัดสิ่งแวดล้อมเหมาะสม - กำจัดปัจจัยเสี่ยง - สร้างโอกาสให้ทำดี

15 วิธีไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
เอาชนะตรงๆ ลงโทษรุนแรง ประจาน ไล่ออก ไม่สม่ำเสมอ

16 คุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
เป็นกลาง ยอมรับวัยรุ่น ไม่ตัดสิน

17 วัยรุ่นต้องการอะไรจากผู้ใหญ่
ความไว้วางใจ ความอิสระ การนับถือ วางแผนร่วมกัน ความยุติธรรม ความมั่นคง ความรัก เข้าใจ แบบอย่างที่ดี

18 กระบวนการให้การปรึกษา
Co Cl. Cl Co. 1. สร้างสัมพันธภาพ 5. ยุติการปรึกษา - ฟัง -สังเกต - ถาม 2. ตกลงบริการปรึกษา 4. วางแผนแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูล เสนอแนะ ให้กำลังใจ พิจารณาทางเลือก ทวนความ สะท้อนความรู้สึก สรุปความ 3. สำรวจ ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ

19

20 กฎการอยู่กับวัยรุ่น รับฟังด้วยใจ คาดหวังตามจริง ขอร้อง เป็นการต่อรอง
ให้อภัย ให้ข้อมูล แทนการแนะนำ/สั่งการ เมตตา รักษาความลับ สร้างความไว้วางใจ ปลูกรัก และศรัทธา


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google