งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

2

3

4

5 จุดอ่อน อารมณ์ร้อน ไร้สาระ ความสนุก มาก่อน ไม่มีเหตุผล ใจง่าย(เชื่อคนง่าย) หัวใจอ่อนแอ ติดเพื่อน ติดแฟน จุดแข็ง กล้าคิด แสดงออก กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง กล้าลองของใหม่ แสวงหาสิ่งแปลก ใหม่ วัยรุ่น

6 เป้าหมายการให้คำปรึกษา 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2. สร้างแรงจูงใจสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3. ร่วมสำรวจและเข้าใจเหตุของ ปัญหา 4. ร่วมกำหนดเป้าหมายการ เปลี่ยนแปลง 5. แสวงหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน

7 การถาม หลีกเลี่ยงการ “สอบสวน” “จับผิด”

8  ทักษะ การฟัง  ทักษะ การฟัง : การที่ครูรับฟังความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ของนักเรียน ขณะให้การดูแลช่วยเหลือ “ฟังอย่างใส่ใจ” = L-A-D-D-E-R

9 L-LOOK L-LOOKประสานสายตาตั้งใจฟังมีสติจับประเด็นปัญหาA-ASKซักถามจุดสงสัยในประเด็นปัญหา

10 D-DON’T INTERRUPT ไม่แทรก ไม่ขัด ถ้าพูดมาก – สรุปเป็นช่วงๆ D-DON’T CHANGE THE SUBJECT แกะรอยตามประเด็นปัญหา – ไม่เปลี่ยน เรื่อง E-EMOTION ใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์(Verbal & Non-verbal) R-RESPONSE แสดงสีหน้าท่าทาง การ ตอบสนอง

11 การสร้างแรงจูงใจ ยอมรับปัญหา อยากเปลี่ยนแปลง 1. กระตุ้นให้คิดและรู้สึกได้ด้วยตัวเองถึงข้อดี ข้อเสีย ของการกระทำหรือไม่กระทำ 2. ปล่อยให้เกิดการยอมรับจากภายใน - รู้สึกว่าเป็นความคิดและการตัดสินใจโดยตนเอง - ไม่รู้สึกถูกบังคับให้ยอมรับ 3. ให้แรงจูงใจทางบวก - ยกย่อง/ชมเชย/ชมตนเองได้ - ให้รู้จักดี จุดเด่นของตนเอง - ให้วางเป้าหมายในอนาคตของตนเอง

12 ร่วมสำรวจ และเข้าใจเหตุของ ปัญหา - ปัจจัยเสี่ยง ( ภูมิหลัง ) - ปัจจัยกระตุ้น ( เหตุจูงใจ ) - ปัจจัยเสริม ( เหตุที่ยังคงทำ พฤติกรรมนั้นๆ อยู่ )

13 ร่วมกำหนดเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง สำรวจความต้องการที่แท้จริง สำรวจความต้องการที่แท้จริง ค้นหาวิธีตอบสนองความต้องการ ค้นหาวิธีตอบสนองความต้องการ เลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้ เลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้

14 หาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดแบบอย่างที่ดีจัดสิ่งแวดล้อมเหมาะสม - กำจัดปัจจัยเสี่ยง - สร้างโอกาสให้ทำดี

15 วิธีไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง 1. เอาชนะ ตรงๆ 2. ลงโทษ รุนแรง 3. ประจาน 4. ไล่ออก 5. ไม่ สม่ำเสมอ

16 คุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษาที่ ดี เป็น กลาง ยอมรับ วัยรุ่น ไม่ตัดสิน

17 วัยรุ่นต้องการอะไร จากผู้ใหญ่ ความ อิสระ การนับถือ วางแผน ร่วมกัน ความรัก เข้าใจ แบบอย่ างที่ดี ความ มั่นคง ความ ยุติธรรม ความ ไว้วางใจ

18 กระบวนการให้การปรึกษา - ทวนความ - สะท้อน ความรู้สึก - สรุปความ - ฟัง - สังเกต - ถาม - ให้ข้อมูล - เสนอแนะ - ให้กำลังใจ - พิจารณา ทางเลือก Co. Cl. Cl. Co. 4. วางแผนแก้ไข ปัญหา 3. สำรวจ ทำความ เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ 2. ตกลงบริการ ปรึกษา 5. ยุติการ ปรึกษา 1. สร้าง สัมพันธภาพ

19

20 กฎการอยู่กับวัยรุ่น ปลูกรัก และ ศรัทธา เมตต า ให้ อภัย คาดหวังตาม จริง รับฟัง ด้วยใจ ขอร้อง เป็นการ ต่อรอง ให้ข้อมูล แทนการ แนะนำ / สั่ง การ รักษาความลับ สร้างความ ไว้วางใจ


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการของวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google