งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File: counseling1 การให้คำปรึกษา ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File: counseling1 การให้คำปรึกษา ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 file: counseling1 การให้คำปรึกษา ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 file: counseling2 การให้คำปรึกษาคืออะไร ? การช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้ใช้ศักยภาพ ของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ใช่การบำบัดรักษาความผิดปกติ ไม่ใช่การให้คำแนะนำสั่งสอน ไม่จำกัดอยู่เพียงการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง

3 file: counseling3 หลายระดับของการให้ คำปรึกษา รับฟังความในใจ ระบายความ กังวล ให้ข้อมูล พิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการ ตัดสินใจ เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง

4 file: counseling4 กระบวนการให้บริการ ปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพ การสำรวจปัญหา การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การยุติการให้บริการ การติดตามผล

5 file: counseling5 ลักษณะของผู้ให้บริการปรึกษา ที่ดี มีความอบอุ่น ไม่แฝงความอยาก ครอบงำ มีความจริงใจ เป็นธรรมชาติ ยอมรับ ให้เกียรติผู้ขอคำปรึกษาอย่าง ไม่มีเงื่อนไข มีความเข้าใจผู้ขอคำปรึกษาอย่าง ลึกซึ้ง มีสติ ตระหนักในความเป็นปัจจุบัน มองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

6 file: counseling6 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (empathy) เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้ ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ สื่อให้เขารู้ได้ว่าเข้าใจ

7 file: counseling7 ทักษะการใส่ใจ การถาม การทวนความ การสะท้อนความรู้สึก การตีความให้กระจ่าง การสรุปความ การใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์

8 file: counseling8 การฟังเพื่อการให้คำปรึกษา

9 file: counseling9 ภาษาท่าทางที่เหมาะสม นั่งข้างๆ เป็นมุมฉาก ท่าทางเปิดเผย เอนตัวไปข้างหน้า สบตา สงบ ผ่อนคลาย

10 file: counseling10 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา ข้อมูลทุกอย่างต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ความสัมพันธ์ต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่อง การให้คำปรึกษา รู้ข้อจำกัดของตนเองในการให้คำปรึกษา ไม่ทำในสิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่รู้ เมื่อจำเป็น ควรส่งปรึกษาต่อ บันทึกข้อมูลทุกอย่างหากจะเปิดเผยต้อง ได้รับการยินยอม จากเจ้าของเสียก่อน

11 file: counseling11 จรรยาบรรณในการให้คำปรึกษา ไม่ตัดสินผู้รับบริการในเชิงศีลธรรม ไม่พยายามยัดเยียดความเชื่อทาง ศาสนา ปรัชญาชีวิต วิถีชีวิต การเมือง ไม่ระแวงสงสัยในทางร้าย ต้องคอยทบทวนสถานการณ์เสมอว่า “ การให้คำปรึกษานี้เพื่อใคร ?”


ดาวน์โหลด ppt File: counseling1 การให้คำปรึกษา ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google