งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1

2  Positive attitude**********  แนะนำตัวเอง ทำความรู้จักกัน เบื้องต้น  สถานที่ที่เหมาะสม  สร้างสัมพันธภาพที่ดี การสัมภาษณ์นักศึกษา 2

3  สร้างบรรยากาศของความ ไว้วางใจ มีความเปิดเผย จริงใจ (Genuine) มีท่าทีที่อบอุ่น (Warmth) ให้เกียรติต่อกัน (Respect) มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 3

4 โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สบตา ระยะห่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าตรง สงบ และผ่อนคลาย ท่าทางที่เหมาะสม 4

5 การให้คำปรึกษา การช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพ ของตนเองอย่างเต็มที่ ไม่ใช่การบำบัดรักษาความ ผิดปกติ ไม่ใช่การสั่งสอน ไม่จำกัดอยู่เพียงการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการพัฒนาตนเอง 5

6 ระดับของการให้คำปรึกษา รับฟังความในใจ ระบายความ กังวล ให้ข้อมูล พิจารณาทางเลือกต่างๆ ใน การตัดสินใจ เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง 6

7 กระบวนการให้คำปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพ การสำรวจปัญหา การเข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การยุติการให้คำปรึกษา การติดตามผล 7

8 ลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาที่ ดี ไม่แฝงความอยากครอบงำ มีความอบอุ่นจริงใจ เป็นธรรมชาติ ยอมรับผู้มาปรึกษาอย่างไม่มี เงื่อนไข มีความเข้าใจผู้มาปรึกษาอย่าง ลึกซึ้ง มองปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 8

9 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Empathy) เข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้ ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ สื่อให้เขารู้ได้ว่าเข้าใจ 9

10 เทคนิคการสัมภาษณ์ การใช้คำถามปลายเปิด (open- ended question) การทบทวนคำพูด (restatement) การทวนความ (paraphrasing) การตรวจสอบความหมาย (clarification) การสะท้อนความรู้สึก (reflect feeling) การสรุปความ (summarization) Silence technique 10

11 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา Active listening แสดงความเป็นกันเองมากกว่าที่จะ เป็นการเป็นงานตลอดเวลา มีการทบทวนความเข้าใจให้ ตรงกันทั้งสองฝ่าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ซักถาม 11

12 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา พร้อมที่จะตอบคำถามของ นักศึกษา ไม่ควรตอบในสิ่งที่ไม่รู้ ไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่นักศึกษาถามมา พูดเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการ เรียนบ้าง 12

13 การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้คำชมเชยในสิ่งที่นักศึกษาทำได้ ดีแล้ว ซักถามนักศึกษาว่ามีความเห็นหรือ คำแนะนำเกี่ยวการมาพบกัน อย่างไร มี self-awareness 13

14 Early detection

15 Adjustment disorder Mood disorders Depression ± suicide Bipolar disorders ± psychotic features Anxiety disorders Generalized Anxiety Disorder (GAD) Obsessive Compulsive Disorder (OCD) 15

16 Psychotic disorders Schizophrenia Personality disorders Obsessive Compulsive Personality Disorder (OCPD) Borderline Personality Disorder Histrionic Personality Disorder Antisocial Personality Disorder Narcissistic Personality Disorder 16

17 Don’t ท่าทางที่ไม่เป็นมิตร มีท่าทีระแวงสงสัย ท่าทางที่ดูเหมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลา การอ่านเอกสารอื่นไปด้วยขณะ พูดคุย 17

18 Don’t ( ต่อ ) การพูดเบาๆ ไม่ชัดถ้อยชัดคำ ใช้คำถามปลายปิด ตัดบทขณะนักศึกษาเล่าเรื่องราว ให้ฟัง หยุดการพูดคุยอย่างกระทันหัน 18

19 Don’t ( ต่อ ) ไม่ให้โอกาสบอกถึงความคิดหรือ ความเข้าใจของ นักศึกษาเอง ไม่สนใจความกังวลใจหรือความ คาดหวังที่นักศึกษามี สนใจเพียงแต่ผลการเรียนของ นักศึกษา 19

20 จรรยาบรรณในการให้ คำปรึกษา Confidentiality ************ ***** รู้ข้อจำกัดของตนเองในการให้ คำปรึกษา ไม่ทำใน สิ่งที่ทำไม่ได้หรือไม่รู้ ข้อมูลทุกอย่างหากจะเปิดเผยต้อง ได้รับการยินยอม เสียก่อน 20

21 จรรยาบรรณในการให้ คำปรึกษา ไม่พยายามยัดเยียดความเชื่อทาง ศาสนา ปรัชญา ชีวิต วิถีชีวิต การเมือง ต้องคอยทบทวนสถานการณ์เสมอ ว่า “ การให้คำปรึกษานี้เพื่อ ใคร ?” 21

22 “ การให้คำปรึกษานี้เพื่อ ใคร ?” 22

23 ......... ขอบคุณค่ะ......... 23


ดาวน์โหลด ppt พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google