งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพด้วยศาสตร์ การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพด้วยศาสตร์ การให้คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพด้วยศาสตร์ การให้คำปรึกษา

2 ใกล้ชิดให้มาก ตั้งกฎเกณฑ์ให้น้อย ให้เวลาในการพูดคุยและ รับฟัง ชมเมื่อทำดี เลี่ยงการตำหนิ ยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาส คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา

3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับฟังปัญหาด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่ตำหนิ/ สั่งสอนเร็วเกินไป มองนศ.ในแง่ดี มีความหวังในการแก้ปัญหาเสมอ หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข กระตุ้นให้นศ.คิดแก้ปัญหาเอง ให้ได้หลายๆวิธี ช่วยวิเคราะห์ทางเลือกร่วมกัน แล้วให้นศ.ตัดสินใจเลือก ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่นศ.คิดไม่ออก ให้กำลังใจ ความมั่นใจว่าปัญหาจะคลี่คลาย การให้คำปรึกษา : Counseling แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของ อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ

4 หลักการและความรู้ทั่วไป การให้คำปรึกษา

5 ศึกษาภาพนี้..... จะเกิดอะไร ขึ้นกับเด็กคนนี้? “การให้คำปรึกษาคืออะไร”

6 เฉลย งงงง งงง บบบบบบบ บบบ ถ้าท่านพบว่าเด็กคนนี้ทำของ หล่นกระจายที่พื้น/หกล้ม ท่านจะทำอย่างไร?

7

8 งงงง งงง บบบ บ งงงง งงง งงงง งงง ชช ความหมายและความสำคัญของ การให้คำปรึกษา

9 กระบวนการช่วยเหลือ บุคคล (ทุกข์/ไม่สบายใจ) ด้วยการพูดคุย/สนทนา การให้คำปรึกษาคือ.. อย่างมีเป้าหมายและหลักการ

10 ช่วย ผู้รับคำปรึกษา เป้าหมายของการให้คำปรึกษา สำรวจ เข้าใจ ทุกข์/ ความไม่สบายใจ ลด/แก้ไข ทุกข์/ ไม่สบายใจ ปรับเปลี่ยน/ พัฒนาตนเอง/ ปรับตัวได้

11 คิด : หาแนวทาง / วิธีการลดหรือขจัดทุกข์ ตัดสินใจเลือก : แนวทาง / วิธีการลดหรือ ขจัดทุกข์ ปฏิบัติ : ตามแนวทาง / วิธีการที่เลือกไว้เอง หลักการของการให้คำปรึกษา ผู้รับคำปรึกษา ( นศ.) : เ ป็นผู้คิด / ตัดสินใจและปฏิบัติ ผู้ให้คำปรึกษา( อาจารย์ )เป็นผู้เอื้ออำนวย

12 การช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาด้วยการ... สรุป การให้คำปรึกษา คือ.. รับฟัง ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้รับคำปรึกษา กระตุ้นให้หาวิธีการจัดการกับทุกข์/ปัญหา ให้กำลังใจในการแก้ไขทุกข์ / ปัญหา ( ปฏิบัติ ) เสนอแหล่งช่วยเหลืออื่นๆ ส่งต่อ

13 ลักษณะของการให้คำปรึกษา เน้นความเสมอภาค การตัดสินใจเป็นของ ผู้รับคำปรึกษา

14 เน้นอารมณ์/ความรู้สึก/ความเชื่อ

15 ประเภทของการให้คำปรึกษา กลุ่ม รายบุคคล เวลาในการให้คำปรึกษา ครั้งละ 60-90 นาทีครั้งละ 30-50 นาที

16 การให้คำปรึกษา : ประกอบด้วย 1.ผู้ให้คำปรึกษา : Counselor ; Co 2.ผู้รับคำปรึกษา : Counselee ; Cl 3.สถานที่ให้คำปรึกษา 4. กระบวนการให้คำปรึกษา

17 สร้าง สัมพันธภาพ ฟังด้วยท่าทีเป็น กลาง ไม่ตำหนิหรือ รีบสั่งสอน มองผู้รับฯในแง่ดี มีความหวังใน การแก้ปัญหาเสมอ ชี้แนะทางแก้ไข ปัญหา ในกรณี ที่ผู้รับฯคิดไม่ได้ ช่วยให้ผู้รับฯ วิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินใจเอง กระตุ้นให้ผู้รับฯ คิดแก้ปัญหาเอง ให้ได้หลายๆวิธี หาข้อมูลเพื่อ ให้รู้สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ผู้ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ความมั่นใจว่า ปัญหาจะคลี่คลาย

18 ผู้รับ คำปรึกษา มีกำลังใจ ความหวัง ตั้งใจที่จะทำตามแผน เข้าใจว่าทุกข์ ไม่สบายใจเรื่องใด เล่า ระบาย เรื่องราว ความรู้สึก แต่ละแนวทาง มีข้อดี / เสียอย่างไร ตัดสินใจเลือก แนวทางที่เหมาะสม วางแผนปฏิบัติ ตามแนวทางที่เลือก มีแนวทางใดบ้าง ที่จะลด ขจัด รู้สาเหตุของทุกข์ ไม่สบายใจ

19 สถานที่ให้คำปรึกษา ระยะห่างของการนั่ง / ยืน 3- 5 ฟุต เป็นสัดส่วน จัดที่นั่งเป็นมุมฉาก จัดเตรียมกระดาษซับน้ำตา

20 ข้อไม่ควรปฏิบัติของ CO ขณะให้คำปรึกษา พูดมาก/ถามข้อมูลละเอียด/เจาะจง /ซอกแซก

21 ข้อไม่ควรปฏิบัติของ CO ขณะให้คำปรึกษา แนะนำให้ Cl ทำตามความเห็น ของCo

22 ข้อไม่ควรปฏิบัติของ CO ขณะให้คำปรึกษา รีบสรุปเรื่องราวต่างๆ รีบเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดูภาพต่อไปนี้ โดยไม่มีข้อมูลมากพอ

23 กำลังทำอะไร.. ท่านคิดว่าชายคนนี้

24 เฉลย

25 ดูภาพนี้.. แว๊ปแรก.. เห็นเป็นภาพอะไร

26 ใช้ประสบการณ์เดิมในการตัดสิน เรื่องราวต่างๆของ Cl ลองดูภาพต่อไปนี้ ข้อไม่ควรปฏิบัติของ CO ขณะให้คำปรึกษา

27

28 ท่านเห็นเป็นภาพอะไร ภาพปลาวาฬ 9 ตัว เด็กอนุบาล.. เห็น

29

30 ข้อไม่ควรปฏิบัติของ CO ขณะให้คำปรึกษา เมื่อฟังความทุกข์/ปัญหาของ Cl ที่ ใกล้เคียงกับประสบการณ์หรือความทุกข์ ของCo...เล่าเรื่องราว/ความทุกข์ของตน ให้ Cl ฟัง

31 คุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา

32 รักษาความลับ & ประโยชน์ของ ผู้รับคำปรึกษา จรรยาบรรณที่สำคัญของผู้ให้คำปรึกษา

33 “ Counseling : Slowly, Quietly, Thoughtfully and Warmth ”

34 กระบวนการให้คำปรึกษา Relationship Skills Stage

35 Relationship : สัมพันธภาพระหว่าง Co กับ Cl Cl รับรู้ว่า Co : เต็มใจฟัง / ช่วย เข้าใจความรู้สึกของเขา เก็บเรื่องราวของเขาไว้เป็น ความลับ ไม่ตัดสิน / ประเมิน / ตำหนิเขา ฯลฯ ยอมรับเขา

36 ฟังอย่างใส่ใจ ไม่รีบแนะนำ /เตือน/สอน กระตือรือร้นที่จะช่วยอย่างจริงใจ Co จะสร้าง Relationship ได้อย่างไร Co จะสร้าง Relationship ได้อย่างไร มอง Cl.ในแง่ดี สื่อความหมายชัดเจน ไม่ยึดความคิดตนเอง

37 ใส่ใจ / ฟังอย่างตั้งใจ ทวนซ้ำ/เงียบ ถาม/การนำ ให้กำลังใจ สรุปความ/สะท้อนกลับ ชี้ผลที่ตามมา ให้ข้อมูล/คำแนะนำ Skills:ทักษะ

38 2.ให้กำลังใจ 4.สรุปความ 3.ชี้ผลที่ตามมา 5.ให้ข้อมูล/คำแนะนำ จับคู่ทักษะการให้คำปรึกษากับคำพูด 1. ถาม ง. เธอบอกว่าวิชานี้ยาก แต่ถ้าเธอขาดเรียน บ่อยๆแบบนี้ ลองนึกถึงตอนสอบซิว่าจะทำ ข้อสอบได้ไหม จ. ทั้งหมดที่หนูพูดมา หนูคิดว่า เพื่อนๆในกลุ่มไม่เข้าใจหนู ข. เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ ทันเวลา เธอจะต้องทำอะไรบ้างละ ค. ครูเชื่อว่า ถ้าหนูทำอย่างที่วางแผนไว้ ความสำเร็จต้องเป็นของหนูเแน่เลย ก. การบอกความรู้สึก ความต้องการของเรา กับเพื่อน ก็อาจช่วยให้เพื่อนเข้าใจเรามากขึ้น

39 “ If counseling is a form of talking cure ; then letting counselee speak is one of the most important aspect of it ” ลักษณะของการให้คำปรึกษา

40 5. ยุติ 4. วางแผน/ปฏิบัติ 3. หาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. สำรวจ/ทำความเข้าใจปัญหา 1. สร้างสัมพันธภาพ Stage

41 5. ยุติ 4. วางแผน/ปฏิบัติ 3. หาแนวทางแก้ไขปัญหา 2. สำรวจ/ทำความเข้าใจปัญหา 1. สร้างสัมพันธภาพ Stage:ขั้นตอน

42 2.สำรวจ/ทำความ เข้าใจปัญหา จับคู่คำพูดกับขั้นตอนการให้คำปรึกษา จ. เธอตัดสินใจที่จะเลิกคบกับเขา แล้ว จะเริ่มเมื่อไหร่และก็เริ่มยังไงล่ะ ข. นั่งก่อนซิ เป็นไงบ้าง วันนี้เรียนหนัก ไหม ก. เอาสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไปปรึกษา กับแฟนก่อน แล้ววันพุธหน้าเราจะ คุยกันใหม่นะคะ ค. เมื่อหนูรู้ความจริงอย่างนี้แล้ว รู้สึก อย่างไรบ้าง ง. เพื่อให้เธอกับพ่อเข้าใจกัน เธอ ลองนึกดูนะ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง 1.สร้างสัมพันธภาพ 3.หาแนวทาง แก้ไขปัญหา 4.วางแผน/ปฏิบัติ 5.ยุติ

43 ศึกษา ตัวอย่างการให้คำปรึกษา VCD

44 ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา

45 ฝึกการให้คำปรึกษา 1 ให้ทุกคนคืออาจารย์คนเดียวกันชื่อ”อ.พักตร์วิไล“ เรียก ”ปาร์ตี้ “ นศ. ปี 4 มาพบเพราะอาจารย์ประจำวิชาแจ้งว่า...... อาจารย์พักตร์วิไล ( แต่ละคน ) พูดโต้ตอบ ปาร์ตี้ ประมาณ 2-3 ครั้ง อาจารย์พักตร์วิไล ( แต่ละคน ) จะต้องพูดคุยกับ ปาร์ตี้ ต่อเนื่องกันไปตามขั้นตอนและทักษะการให้คำปรึกษา ขออาสาสมัคร 6 คน

46 1. สร้างสัมพันธภาพ 2. สำรวจ/เข้าใจปัญหา/ ความต้องการ 3.หาแนวทางแก้ไขปัญหา 4. วางแผน/ปฏิบัติ 5. ยุติการให้คำปรึกษา ขั้นตอนการให้คำปรึกษาทักษะการให้คำปรึกษา ใส่ใจ/ฟังอย่างตั้งใจ ถาม/การนำ ให้กำลังใจ สรุปความ/สะท้อนกลับ ชี้ผลที่ตามมา ให้ข้อมูล/คำแนะนำ ทวนซ้ำ / เงียบ

47 ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา 2 ประธานฯดำเนินการให้สมาชิกช่วยกันเสนอปัญหา นักศึกษาคนละ 1 ปัญหา แล้วเลือก 1 เรื่องที่สนใจ กำหนดรายละเอียดของปัญหา ( พอสังเขป ) นำแนวทางช่วยเหลือมาแสดงเป็นบทบาทสมมุติ การให้คำปรึกษา ตามขั้นตอนฯ 5 ขั้นตอน โดยใช้ ทักษะการให้คำปรึกษาอย่างน้อย 4 ทักษะ ช่วยกันกำหนด ขั้นตอนการให้คำปรึกษา คำพูดของอาจารย์ ( ใช้ทักษะการให้คำปรึกษา ) คำพูดของนักศึกษา ผู้แสดงเป็นอาจารย์และนักศึกษา

48 1. สร้างสัมพันธภาพ 2. สำรวจ/เข้าใจปัญหา/ ความต้องการ 3.หาแนวทางแก้ไขปัญหา 4. วางแผน/ปฏิบัติ 5. ยุติการให้คำปรึกษา ขั้นตอนการให้คำปรึกษาทักษะการให้คำปรึกษา ใส่ใจ/ฟังอย่างตั้งใจ ถาม/การนำ ให้กำลังใจ สรุปความ/สะท้อนกลับ ชี้ผลที่ตามมา ให้ข้อมูล/คำแนะนำ ทวนซ้ำ / เงียบ

49 การนำเสนอบทบาทสมมุติ การให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา

50 การแสดงความคิดเห็น / ความรู้สึก หลังฝึกประสบการณ์ร่วมกัน

51 ฝากเอกสาร ”เทคนิคและกระบวนการให้คำปรึกษา” ในแฟ้มไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย

52 สรุป-ซักถาม/ร่ำลา

53 สิ่งที่อยากบอกวิทยากร................................................................

54 ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษา และผู้คนที่แวดล้อมตัวท่านรักและชื่นชม เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ( ผศ./ รศ./ ศ.)


ดาวน์โหลด ppt การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพด้วยศาสตร์ การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google