งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )

2 รายการยาต้านไวรัสที่ใช้ในโรงพยาบาลปัตตานี แยกประเภทตามการสนับสนุน ที่รหัสชื่อสามัญ ชื่อ การค้า ความ แรง ขนาด บรรจุ / ทุน /Pac king สปสช. ประกั น สังคม ชำร ะ เงิน 1 2053 122 ATAZANAVIR(ATV) TAB REYAT AZ 150 MG 60/12,21 9.40 / ไม่ สนับสนุ น / 2 2020 007 EFAVIREN 200 MG TAB STOCR IN 200 MG 90/9,737. 00 / ไม่ สนับสนุ น / 3 2020 019 EFAVIRENZ 600 MG TAB STOCR IN 600 MG 30/1,814. 00 /// 4 2020 013 INDINAVIR (IDV) TAB CRIXVA N 200 MG 360/2,80 3.40 / ไม่ สนับสนุ น / 5 2020 008 INDINAVIR (IDV) TAB CRIXVA N 400 MG 180/2,04 9.81 /// 6 2020 030 LAMIVUDINE 10 MG/ML SYRUP SYR LAMIVI R 10 MG/ML 1/60.00/ ไม่ สนับสนุ น 7 2020 014 LAMIVUDINE 150 MG (3TC) TAB LAMIVI R 150 MG 60/600.0 0 // 8 2020 021 LOPINAVIR + RTV CAP KALET RA 133.33 + 33.33 MG 60/5,135. 00 ไม่ สนับสนุ น / 9 1020 188 LOPINAVIR + RTV TAB Lopina vir/ RTV 200 + 50 120/2,40 8.68 / ไม่ สนับสนุ น 1010 2020 036 LOPINAVIR + RTV SOL KALET RA SOL 80 MG + 20 MG/ML 1/3,487.7 0 / ไม่ สนับสนุ น 1 2020 024 NEVIRAPINE 200 MG (NVP) TAB NERAV IR 200 MG 60/900.0 0 // 1212 2020 023 NVP + 3TC + d4T TAB GPO- VIR S30 200+150 +30 60/1,200. 00 //

3 รายการยาต้านไวรัสที่ใช้ในโรงพยาบาลปัตตานี แยกประเภทตามการสนับสนุน ที่รหัสชื่อสามัญ ชื่อ การค้า ความ แรง ขนาด บรรจุ / ทุน /Pac king สปสช. ประกั น สังคม ชำร ะ เงิน 1313 2020 032 NVP + 3TC + AZT TAB GPO- VIR Z30 200+150 +250 60/1,440. 00 // 1414 2020 015 RITONAVIR 100 MG NORVI R 100 MG 84/2,879. 00 // 1515 2020 034 SAQUINAVIR SOFT GEL 200 mg CAP FORTO VASE 200 MG 180/5,51 4.78 / ไม่ สนับสนุ น / 1616 2020 022 STAVUDINE MG (d4T) 60’S CAP STAVIR30 MG 60/210.0 0 // 1717 2020 035 TENOFOVIR 300 MG CAP VIREA D 300 MG 30/1,187. 70 / ไม่ สนับสนุ น 1818 2053 121 DIDANOSINE (DDI) CAP VIDEX EC 250 MG 30/3,391. 50 ไม่ สนับสนุ น / 1919 1020 189 DIDANOSINE (DDI) CW TAB DIVER25 MG 60/345.0 0 / ไม่ สนับสนุ น 2020 1020 182 DIDANOSINE (DDI) CW TAB DIVER125 MG 60/690.0 0 / ไม่ สนับสนุ น 2121 1020 181 DIDANOSINE (DDI) CW TAB DIVER200 MG 60/960.0 0 / ไม่ สนับสนุ น 2 2020 031 ZIDOVUDINE 10 MG/ML SYRUP SYR ANTIVI R 10 MG/ML 1/50.00/ ไม่ สนับสนุ น 2323 1020 279 ZIDOVUDINE CAP ANTIVI R 100 MG 100/600. 00 ///

4 ลำดับ ที่ สูตรยา 1 GPO - VIR S30 (d4T + 3TC + NVP) 2 GPO - VIR S40 (d4T + 3TC + NVP) 3 d4T (30) + 3TC + EFV (600) 4 d4T (30) + 3TC + EFV (200) 5 d4T (40) + 3TC + EFV (600) 6 d4T (40) + 3TC + EFV (200) 7AZT (100) + 3TC + NVP 8 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + NVP 9 AZT (100) + 3TC + EFV (600) 10AZT (100) + 3TC + EFV (200) โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )

5 ลำดับ ที่ สูตรยา 11 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + EFV (600) 12 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + EFV (200) 13 d4T (30) + 3TC + IDV (400) + RTV 14 d4T (30) + 3TC + IDV (200) + RTV 15 d4T (40) + 3TC + IDV (400) + RTV 16 d4T (40) + 3TC + IDV (200) + RTV 17 AZT (100) + 3TC + IDV (400) + RTV 18 AZT (100) + 3TC + IDV (200) + RTV 19 Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + IDV (400) + RTV 20Zilarvir (AZT (300) + 3TC) + IDV (200) + RTV โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )

6 สูตร 1 d4T + 3TC + Nevirapine (NVP) หรือ GPO - VIR สูตร 2 2.1. d4T + 3TC + Efavirenz (EFV) 2.2. AZT + 3TC + NVP 2.3. AZT+ 3TC + EFV 2.4. d4T + 3TC + IDV/RTV หรือ AZT + 3TC + IDV/RTV การให้ยาสูตร 2 ในข้อ 2 แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาตามแนวทางดังนี้ คือ - กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP ในสูตร 1 ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.1 - กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา d4T ในสูตร 1 ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.2 - กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ d4T ในสูตร 1 ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.3 - กรณีผู้ประกันตนเกิดผลข้างเคียง หรือแพ้ยา NVP และ EFV ในสูตร 1 ให้ใช้ยาสูตร 2 ข้อ 2.4 ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้มีการประเมินหาสาเหตุ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้มีการประเมินหาสาเหตุ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIV/AIDS ยาต้านไวรัสที่จัดให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์สำนักงานประกันสังคม มีดังนี้


ดาวน์โหลด ppt โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงาน ประกันสังคม ( สูตรยา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google