งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง

2 ความหมายของการ หาร มีวงกลม 9 วง แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 วงจะได้กี่กลุ่ม?

3 4 X 3 คือ = 12 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร

4 คือ = 4 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 12 3 แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 ผลลัพธ์

5 คือ 3 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 12 4 แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 ผลลัพธ์ =

6 นับลดครั้ง ละ ÷ 4 = 3 เศษ ÷ 4 = ?

7 18 ÷ 3 = ?

8 18 ÷ 3 = 6

9 การหาร : ความหมาย ผลลัพธ์ = 6

10 การหารโดย อาศัยการลบ ผลลัพธ์ = 2 เศษ 3

11 การหารโดยใช้ ความสัมพันธ์กับการคูณ ? 3 ผลลัพธ์ =

12 แบบฝึกการ หาร

13 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์ กับการคูณและการลบ ? 7 ผลลัพธ์ = 3 เศษ เหลื อ

14 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ ? 3 ผลลัพธ์ = ดัง นั้น 1414

15 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ ? 7 ผลลัพธ์ = 22 เศษ ดัง นั้น = 154 เหลือเศษ 4

16 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ x ผลลัพธ์ = x

17 การหารโดยวิธีตั้งหาร ผลลัพธ์ = 14 3 x 10 = 3 x 4 = 0 ดังนั้น = 14

18 การหารโดยวิธีตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 14 0

19 การหารโดยวิธี ตั้งหาร ผลลัพธ์ = = หรื อ

20 การหารโดยใช้การคูณ และการลบ ? 1313 ผลลัพธ์ = 18 เศษ ดัง นั้น เหลือ เศษ =

21 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 13 x 10 = 13 x 5 = 3 13 x 3 = ดังนั้ น

22 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 10 = 4 ดัง นั้น 17 x 2 = 17 x 1 =

23 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 30 = 17 x 3 = 4 ดังนั้ น

24 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 30 = 17 x 3 = 4 ดังนั้ น

25 การหารโดยวิธี Double Division ( หรือ การหารโดยวิธี ) 1,789 ÷ ⅹ 1 = ⅹ 2 = ⅹ 4 = ⅹ 8 = 464

26 ,789 ÷ 58 = 30 เศษ 49

27 46892 ÷ ⅹ 1 = ⅹ 2 = ⅹ 4 = ⅹ 8 = 632

28

29 ,892 ÷ 79 = 593 เศษ 45


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google