งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง

2 ความหมายของการ หาร มีวงกลม 9 วง แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 วงจะได้กี่กลุ่ม?

3 4 X 3 คือ 3 + 3 = 12 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร

4 คือ = 4 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 12 3 แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 ผลลัพธ์

5 คือ 3 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 12 4 แบ่ง 12 ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 ผลลัพธ์ =

6 นับลดครั้ง ละ 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ÷ 4 = 3 เศษ 2 444 14 ÷ 4 = ?

7 18 ÷ 3 = ?

8 18 ÷ 3 = 6

9 การหาร : ความหมาย 1818 1515 33 6333 0 1212 393 ผลลัพธ์ = 6

10 การหารโดย อาศัยการลบ 1515 966 3 ผลลัพธ์ = 2 เศษ 3

11 การหารโดยใช้ ความสัมพันธ์กับการคูณ 3 1818 6 ? 3 ผลลัพธ์ = 6 1818

12 แบบฝึกการ หาร 26 4 9 10 8 2 4 3 4 8 12 15 18 21 6 3 5 3

13 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์ กับการคูณและการลบ 7 2525 3 ? 7 ผลลัพธ์ = 3 เศษ 4 2121 เหลื อ 25- 21 4

14 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ 3 4242 1010 ? 3 ผลลัพธ์ = 14 3030 4242 3 4 1212 3 ดัง นั้น 1414

15 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ 7 158158 2020 ? 7 ผลลัพธ์ = 22 เศษ 4 140140 1414 1818 7 ดัง นั้น 2 158 - 140 72 = 154 เหลือเศษ 4

16 การหารโดยใช้ความสัมพันธ์กับ การคูณและการลบ 4242 3 x 10 30 30 ผลลัพธ์ = 14 1212 3 x 4 1212 0

17 การหารโดยวิธีตั้งหาร ผลลัพธ์ = 14 3 x 10 = 3 x 4 = 0 ดังนั้น 10 + 4 = 14

18 การหารโดยวิธีตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 14 0

19 การหารโดยวิธี ตั้งหาร ผลลัพธ์ = 14 1 4 - 3 = หรื อ

20 การหารโดยใช้การคูณ และการลบ 1313 23 7 10 ? 1313 ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 13 0 65 10 7 1313 ดัง นั้น 5 237 - 130 1313 3 เหลือ เศษ = 39 107 - 65 42 3 42 - 39 3

21 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 18 เศษ 3 13 x 10 = 13 x 5 = 3 13 x 3 = ดังนั้ น

22 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 10 = 4 ดัง นั้น 17 x 2 = 17 x 1 =

23 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 30 = 17 x 3 = 4 ดังนั้ น

24 การหารโดยตั้ง หาร ผลลัพธ์ = 33 เศษ 4 17 x 30 = 17 x 3 = 4 ดังนั้ น

25 การหารโดยวิธี Double Division ( หรือ การหารโดยวิธี 1-2-4-8 ) 1,789 ÷ 58 58 ⅹ 1 = 58 58 ⅹ 2 = 116 58 ⅹ 4 = 232 58 ⅹ 8 = 464

26 58 1789 1160 20 629 580 10 49 1,789 ÷ 58 = 30 เศษ 49

27 46892 ÷ 79 79 ⅹ 1 = 79 79 ⅹ 2 = 158 79 ⅹ 4 = 316 79 ⅹ 8 = 632

28 79 46892 31600 400 15292 7900 100 7392 6320 80 1072

29 79 1072 790 10 282 158 2 124 79 1 45 46,892 ÷ 79 = 593 เศษ 45


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการ หาร มีวงกลม 8 วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จะได้กลุ่มละเท่าใด? กลุ่มละ 4 วง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google