งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 14 1212 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 14 1212 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน ข้าราชการ 13 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงานวางผังแม่บทและ ภูมิสถาปัตยกรรม ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานประมาณ ราคา ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายเขียนแบบ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- อัตราบรรจุ ข้าราชการ 7369 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 99 รวม กลุ่มงานมัณฑนศิลป์ ข้าราชการ 88 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 11 ถูกยืม ตัว ลา เรียน อัตรา ว่าง ช่วย ราชกา ร

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย งานบริหารทั่วไป รายการ 11, ,99 5 2,85 0 3,80 0 4,7 50 5,70 0 6,65 0 7,60 0 8,55 0 9, , ,4 00 1,04 9 2,27 4 3,21 4 4,22 1 5,4 85 6,64 9 7,61 0 8, , , , งานสารบรรณ 1,02 2 2,21 9 3,13 2 4,09 6 5,3 26 6,45 7 7,38 2 8,68 9 9, , ,4 66 (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม ,07 1 1,4971,92 8 2,3062,60 6 2,97 6 3,33 8 3,64 8 4,021 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง ,05 3 1,26 0 1,45 9 1,620 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง ,0511,19 9 1,42 5 2,90 2 3,11 1 3,282 (4) จัดเก็บ เรื่อง ,10 6 1,3201,51 1 1,78 0 2,04 9 2,29 8 2,491 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง ,0811,22 9 1,45 5 1,67 2 1,88 1 2,052 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ครั้ง (4)

4 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย สำรวจออกแบบคำนวณ โครงสร้างควบคุมการ ก่อสร้างแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกิจการใน พระองค์ ( วัง ) 145 แห่ง ให้คำปรึกษาด้านช่าง..... รายการ 2.1 กรรมการตรวจการ จ้าง, ตรวจสอบและ กำหนดราคา ฯลฯ 2.2 ให้คำปรึกษา..... Agenda ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. นวัตกรรมหน่วยงาน 1) 2)

5 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย งบประมาณทั้งสิ้น 6,051, งบดำเนินงาน 5,867, % % % % % % % % % % % 100 % 2.63 % % % % % % % % % % % 1.2 งบลงทุน 183, % % % 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 14 1212 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google