งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน หุ้น 225,324, 990.00 194,800,23 0.00 3. ทุน สำรอง 22,738,3 43.14 20,265,90 7.04 4. ทุน สะสม อื่นๆ 8,803,22 5.68 7,303,612. 68 5. เงินรับ ฝาก 610,493, 516.85 528,509,19 4.52

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 6. เงินค้างจ่าย 6,019,12 4.85 3,003,86 4.20 7. เงินกำไรสุทธิ 26,155,4 97.45 22,630,6 10.13 8. รวมทุน ดำเนินการเมื่อ สิ้นปี 989,165, 309.39 812,900, 053.18 9. ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 722,143, 015.80 562,866, 188.00 10. จ่ายเงินกู้ ระหว่างปี 566,181, 248.00 475,688, 925.00

3 รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 11. ชำระคืน จากสมาชิก 399,068, 681.32 316,412, 097.20 12. เงินกู้ที่ เหลืออยู่ที่ สมาชิก เมื่อ สิ้นปี 889,255, 582.48 722,143, 015.80 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ 


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎ ดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี. ค 56 ณ 31 มี. ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google