งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและการกำกับดูแลพลังงาน จากมุมมองของค่าไฟฟ้า ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนา มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ ค่าไฟฟ้าและนโยบายพลังงานของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและการกำกับดูแลพลังงาน จากมุมมองของค่าไฟฟ้า ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนา มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ ค่าไฟฟ้าและนโยบายพลังงานของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและการกำกับดูแลพลังงาน จากมุมมองของค่าไฟฟ้า ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนา มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ ค่าไฟฟ้าและนโยบายพลังงานของประเทศ ” 16 กุมภาพันธ์ 2549 โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ

2 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้โครงสร้างอัตรา และต้นทุนค่าไฟฟ้าสะท้อน ต้นทุนการบริหารจัดการ และการลงทุนที่มี ประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการ รองรับนโยบายทางสังคม เช่น การสนับสนุนพลังงาน สะอาด และการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้ารายได้น้อยและใน ชนบท

3 ส่วนประกอบค่าไฟฟ้า ค่าบริหาร ส่วนกลาง

4 จำแนกสัดส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้า (ประมาณปีพ.ศ. 2549) กฟผ. (ส่วนกลาง G/T?) ค่าซื้อไฟฟ้า(ไม่รวมเชื้อเพลิง) กฟผ. (ผลิต) เชื้อเพลิง กฟผ. ระบบส่ง กฟน., กฟภ. (ระบบจำหน่าย)

5

6 การกำกับดูแลในกิจการไฟฟ้า/ก๊าซ ปัจจุบัน : กพช./สนพ. อนาคต : องค์กรกำกับ ดูแลอิสระสาชาก๊าซ ? ปัจจุบัน : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า (Interim Regulator) อนาคต : องค์กรกำกับดูแลอิสระ จัดตั้งโดย พ.ร.บ.

7 ส่วนประกอบค่าไฟฟ้า <30% ของต้นทุน ขอบเขตหน้าที่ของ Interim Regulator ค่าบริหาร ส่วนกลาง

8 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า (Interim Regulator) จุดเริ่มต้นที่ดี มีบทบาท ความพยายามและความแข็งขันใน การปฏิบัติหน้าที่ มีข้อจำกัดเรื่องอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายและโครงสร้าง –กำหนดเฉพาะค่า Ft –ไม่มีอำนาจอนุมัติค่าไฟฟ้าฐาน –ขาดความเป็นอิสระ (Autonomy) ด้านที่มาของงบประมาณ และ บุคลากร –อำนาจในการอนุมัติส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ กพช. ในอนาคต : ควรมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ ที่มีพระราชบัญญัติรองรับ

9 การกำกับดูแลการใช้เชื้อเพลิง Interim Regulator กำกับดูแลเฉพาะปริมาณการ ใช้เชื้อเพลิง ราคา : ยังไม่มีองค์กรกำกับดูแลที่แยกออกจาก ฝ่ายนโยบาย –ราคาน้ำมันเตา / ดีเซล : มีการแข่งขัน แต่ ยังติด เงื่อนไขให้ กฟผ. ต้องซื้อน้ำมันดีเซล (มติ ครม. 15 มิ.ย. 42) และร้อยละ 80 ของน้ำมันเตา (มติ ครม. 8 ก.ย. 35) จาก ปตท. เท่านั้น ทำให้ราคาแพงกว่าที่ควร –ค่าผ่านท่อ / ค่า Margin ก๊าซ : ควรทบทวนเพื่อให้ เป็นธรรม และสะท้อนต้นทุนมากขึ้น –ราคาเนื้อก๊าซ : เจรจาปรับปรุงโครงสร้างราคาเปิดให้ผู้ ซื้อ และผู้ขายเจรจาต่อรองได้โดยตรง

10 โครงสร้างกิจการไฟฟ้า/ก๊าซธรรมชาติ ที่เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน การแข่งขัน คือ แรงจูงใจที่ดีที่สุดในการพัฒนา ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน กิจการก๊าซ : มติ ครม. วันที่ 31 ต.ค. 43 กำหนดให้ แยกธุรกิจท่อก๊าซออกจาก ปตท. เพื่อปูทางไปสู่การ แข่งขันแบบ Third Party Access และจัดตั้งองค์กรกำกับ ดูแลอิสระสาขาก๊าซ กิจการไฟฟ้า : โครงสร้าง ESB (แยกบัญชี G และ T ) ไม่ เพียงพอ ควรพิจารณาข้อเสนอจากฝ่ายต่างๆให้มีการ ปฏิรูปกิจการไฟฟ้า

11 การใช้ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Invested Capital) เป็น เกณฑ์หลักในการกำหนดค่าไฟฟ้า จะต้องมีการกำกับดูแลแผนการลงทุน ที่เข้มงวด มิฉะนั้นจะนำมาซึ่งการ ลงทุนเกินความเป็นจริง เพราะยิ่ง ลงทุนมาก ยิ่งกำไรมาก คณะกรรมการกำกับดูแลขาดข้อมูล ความรู้ และบุคลากรที่เพียงพอในการ ตรวจสอบถ่วงดุล และยังขาดอำนาจ พิจารณาอนุมัติ (อำนาจ กพช.) ROIC และประสิทธิภาพการลงทุน ROIC = กำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินลงทุน กฟผ. 8.4% กฟน. กฟภ. 4.8% ผล : การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามักสูงเกินจริง การวางแผนเน้นทางเลือกที่ใช้การลงทุนสูง

12 สัญญาณบ่งบอกถึงความด้อยประสิทธิภาพ ของแผนการลงทุน ประเทศไทย ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) ของระบบ ผลิต (ไม่รวมต้นทุนเชื้อเพลิง) จากการศึกษาของ PwC เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา แผนการลงทุนของ กฟผ. ใน 5 ปีข้างหน้า มีมูลค่ารวม ประมาณ 131,000 ล้านบาท แยกเป็นระบบผลิต 69,000 ล้านบาท และระบบส่ง 62,000 ล้านบาท ต่างประเทศ Ireland – retail costs for new capacity to 2021 Source: World Alliance for Decentralized Energy, April 2005

13 ข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนลงทุน การพิจารณา “เงินลงทุน” ในการคำนวณ ROIC ควรพิจารณา เฉพาะเงินลงทุน หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้อย่างคุ้มค่า และเป็น ประโยชน์ (Used and Useful criteria) จัดสรรความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่สามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้ดีที่สุด –เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่สามารถจัดการหาไฟฟ้าสนองความ ต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เอง –หรือ กำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ต้องมี Financial Commitment หากเป็นผู้ก่อให้เกิดความต้องการในการลงทุน ขยายระบบ ปฏิรูประบบการวางแผน : เปิดให้มีระบบ Hearing และพิจารณา DSM / EE และ Distributed Generation เป็นทางเลือกหนึ่งใน การขยายระบบบนฐานที่เท่าเทียมกัน

14 การขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต นโยบาย : ให้ กฟผ. มีสิทธิสร้างโรงไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่เหลือให้มีการประมูล แข่งขัน ประเด็นที่ควรจับตามอง –จะมั่นใจได้อย่างไรว่าส่วนที่ กฟผ. ลงทุนเองจะมีราคาถูก และมี ประสิทธิภาพ ? –กฟผ. สามารถโยกต้นทุนระบบผลิตไปไว้ในระบบส่งไฟฟ้า –สำหรับส่วนที่จะมีการประมูล แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ? ลูก กฟผ. ร่วมประมูลได้ ? มีโอกาสใน “การฮั้ว” ? SPP และ “Green IPP” (DSM/EE/RE/DG) มีสิทธิได้รับการพิจารณา หรือไม่ และภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ?

15 นโยบาย RPS Renewable Portfolio Standard หรือ นโยบายการ กำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน –ร้อยละ 5 ของกำลังการผลิตใหม่ของ กฟผ. = พลังงาน หมุนเวียน (RE) –อาจกำหนดให้มี RPS 3 – 5% สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ของ เอกชนด้วย ? ประเด็นต่อค่าไฟฟ้า : –การกำกับดูแลต้นทุนการลงทุนของ กฟผ. ในสัดส่วน RPS ใครเป็นผู้กำกับดูแล จะถูกรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าหรือค่า Ft หรือไม่ – มีหลักเกณฑ์ในการเลือก RE ประเภทต่าง ๆ อย่างไร –ความคืบหน้า ? อยู่ระหว่างการทบทวน ? Feed-in Tariff?

16 เปรียบเทียบพลังงานหมุนเวียนและผลต่อค่าไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและการกำกับดูแลพลังงาน จากมุมมองของค่าไฟฟ้า ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนา มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ ค่าไฟฟ้าและนโยบายพลังงานของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google