งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญ จนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12 เสนอ อาจารย์ ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญ จนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12 เสนอ อาจารย์ ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญ จนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12 เสนอ อาจารย์ ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ

2 บทที่ ๑ แสง แสงส่วนใหญ่ที่เราได้รับมา จากดวงอาทิตย์ เป็นแหล่ง กำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ ส่วนแสงจาก ดวง จันทร์ที่เราเห็นในเวลาค่ำคืน เป็นแสงจากดวง อาทิตย์ตก กระทบผิวดวงจันทร์ แล้ว สะท้อนมายังโลก นอกจาก แหล่งกำเนิดแสงในธรรมชาติ แล้ว ยังมีแหล่งกำเนิดแสงที่ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข เป็นต้น แสงมีประโยชน์และ เป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

3 เมื่อจุดเทียนไขในห้องมืด เรา จะเห็นเปลวเทียนไขสว่าง เนื่องจากแสงจากเปลว เทียนไข มาเข้าตา ส่วนสิ่งของอื่นๆ ในห้อง ที่เราเห็นได้ เป็นเพราะแสงจาก เปลว เทียนไขไปตกกระทบ สิ่งของนั้นๆ แล้วสะท้อนมาเข้าตา แสงที่เคลื่อนที่มาเข้าตาหรือ เคลื่อนทีไปบริเวณใดๆ ก็ตามจะ เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง เช่น ถ้า ให้แสงผ่านรู บนกระดาษแข็ง ๓ แผ่น ถ้าช่องของรูบนกระดาษ แข็งไม่อยู่บนแนวเดียวกัน จะมอง ไม่เห็นเปลวเทียนและ หลังจาก ปรับแนวช่องทั้งสามให้อยู่ในแนว เดียวกันแล้ว สังเกตได้ว่าถ้าร้อย เชือก และดึงเชือกเป็นเส้นตรง เดียวกันได้ จะมองเห็นเปลวเทียน ไข แสดงว่า " แสงเคลื่อนที่ เป็น เส้นตรง "

4 เราสามารถเขียน เส้นตรงแทนลำแสงนี้ ได้ และเรียกเส้นตรงนี้ ว่า รังสีของแสง การ เขียนเส้นตรงแทนรังสี ของแสงนี้ ใช้เส้นตรงที่ มีหัวลูกศรกำกับ เส้นตรงนั้น โดย เส้นตรงแสดงลำแสง เล็กๆ และหัวลูกศร แสดงทิศการเคลื่อนที่ กล่าวคือ หัวลูกศรชี้ไป ทางใด แสดงว่าแสง เคลื่อนที่ไปทางนั้น

5 การมองเห็นวัตถุใดๆ ต้องมีแสงจากวัตถุ มาเข้าตา ซึ่งแบ่งได้ เป็น ๒ กรณีคือ ๑. เมื่อวัตถุนั้นมีแสง สว่างในตัวเอง จะมี แสงสว่างจากวัตถุเข้า ตาโดยตรง ๒. วัตถุนั้นไม่มีแสง สว่างในตัวเอง ต้องมี แสงจากแหล่งกำเนิด แสงอื่นกระทบวัตถุนั้น แล้วสะท้อนเข้าตา เมื่อแสงเคลื่อนที่ไป กระทบวัตถุต่างๆ วัตถุ บางชนิดแสงผ่านไปได้ แต่วัตถุบางชนิดแสง ผ่านไปไม่ได้

6 เราอาจแบ่งวัตถุตามปริมาณแสง และลักษณะ ที่แสงผ่านวัตถุได้ 3 ประเภท ดังนี้ ๑. วัตถุโปร่งใส หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านได้หมด หรือเกือบหมดอย่างเป็นระเบียบ เราจึงสามารถ มองผ่านวัตถุโปร่งใส และมองเห็นวัตถุที่อยู่อีก ข้างหนึ่งได้อย่างชัดเจน วัตถุโปร่งใสมีหลายชนิด เช่น อากาศ กระจกใส แก้วใส่น้ำ และแผ่น พลาสติกใส เป็นต้น ๒. วัตถุโปร่งแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านได้ อย่างไม่เป็นระเบียบ เมื่อเรามองผ่านวัตถุโปร่ง แสง จึงเห็นวัตถุอีกด้านหนึ่งไม่ชัดเจน เช่น กระดาษชุบน้ำมัน กระจกฝ้า กระดาษไขหรือ กระดาษลอกลาย และหมอก เป็นต้น ๓. วัตถุทึบแสง หมายถึง วัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้ เช่นผ้า แผ่นไม้ แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นสังกะสี กระดาษหนา เหล็ก แะลทองแดง เป็นต้น

7 ภาพวัตถุชนิดต่างๆ ตัวอย่างการแบ่งประเภทวัตถุบังแสง ( โดยใช้เกณฑ์การมองเห็นจากเปลวเทียนไข ) จากตารางข้อมูลจึงสรุปได้ว่า ถ้าแบ่งวัตถุบังแสงโดยใช้ ความชัดเจนของการมองเห็นเปลวเทียนไขเป็นเกณฑ์

8 การมองเห็นเปลวเทียนไขเป็น เกณฑ์ จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ( ๑ ) วัตถุที่แสงจากเปลวเทียนไข สามารถผ่านมาเข้าตาได้ดี ทำให้ มองเห็นรูปร่างเปลวเทียนได้ชัดเจน ( ๒ ) วัตถุที่ให้แสงเพียงบางส่วนจาก เปลวเทียนผ่านมาเข้าตา ทำให้ มองเห็นแสงจากเปลวเทียนได้ แต่ ไม่เห็นรูปร่างของเปลวเทียน ( ๓ ) วัตถุที่ไม่ให้แสงจากเปลวเทียน ไขผ่านมาเข้าตา จึงมองไม่เห็น เปลวเทียนไข ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปเกี่ยวกับ วัตถุได้ว่า " วัตถุต่างชนิดกัน ยอมให้แสงผ่านได้ไม่เท่ากัน ”


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง แสง จัดทำโดย นาย ปณิธาน กาญ จนถวัลย์ ม.4/3 เลขที่ 12 เสนอ อาจารย์ ศรีทัศน์ วัยวัฒนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google