งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิชา ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของ มนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้ง ในทางเสริมสร้างและทำลาย จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ปรากฎอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่น

3 ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่     1) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด     2) ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิด เช่น ที่ดิน น้ำ ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหา ตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำ ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ย่อมทำให้ ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน

4 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่
2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่ 1) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำเสียจากโรงงาน น้ำในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดขึ้นใหม่ได้     2) ประเภทที่ไม่อาจทำให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พร สวรรค์ของมนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ ป่า สัตว์บก สัตว์น้ำ ฯลฯ     3) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมา ยุบให้ กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม แล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคำ ฯลฯ     4) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนำกลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่าน หิน น้ำมันก๊าซ อโลหะส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมด ไป ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้    

5 สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างขึ้น   สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเทียม เขื่อน บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อื่น ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ค่านิยม และสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ มนุษย์ 2) ธรรมชาติแวดล้อม มนุษย์ เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าสิ่ง อื่น เช่น ชอบจับปลาในฤดูวางไข่ ใช้เครื่องมือถี่เกินไปทำให้ปลาเล็ก ๆ ติดมาด้วย ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำมาสร้างที่อยู่อาศัย ส่งเป็นสินค้า หรือเพื่อใช้พื้นที่เพาะปลูกปล่อยของเสียจากโรงงานและไอเสียจากรถยนต์ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

6 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกม 4 ตัวเลือก เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 วิธีเล่นเกม 1. อ่านคำถามให้เข้าใจ และเลือกตอบโดยการคลิกที่ ตัวเลขหน้าคำตอบ 2. เมื่อคลิกตอบแล้วจะมีเฉลยขึ้นมาว่า ถูกหรือผิด 3. ไม่ว่าถูกหรือผิดให้คลิกตรงลูกศร

8 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ได้ มีกี่ประเภท 1 2
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ได้ มีกี่ประเภท 1 2 2 ประเภท 3 ประเภท 3 4 4 ประเภท 5 ประเภท

9 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

10 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

11 ถูกต้อง เก่งมากครับ

12 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

13 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น
1 พลังงาน จากดวงอาทิตย์ 2 ป่าไม้ 3 สัตว์ป่า 4 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

14 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

15 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

16 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

17 ถูกต้อง เก่งมากครับ

18 3. เครื่องหมาย หมายถึงอะไร
3. เครื่องหมาย หมายถึงอะไร 1 สามารถนำกลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก 2 อันตราย 3 รังสี 4 ขยะเปียก

19 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

20 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

21 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

22 ถูกต้อง เก่งมากครับ

23 4. การบำบัดน้ำเสียมีกี่ประเภท?
1 1 ประเภท 2 2 ประเภท 3 3 ประเภท 4 4 ประเภท

24 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

25 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

26 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

27 ถูกต้อง เก่งมากครับ

28 5. ของเสียคืออะไร ? 1 ขยะมูลฝอย 2 สิ่งปฏิกูล 3 น้ำเสีย 4 ถูกทุกข้อ

29 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

30 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

31 ตอบผิด ลองอีกครั้ง

32 ถูกต้อง เก่งมากครับ

33 จบแล้ว สนุกไหมครับ

34 ขอต้อนรับเข้าสู่ เกมเศรษฐีมหาสนุก

35 วิธีเล่นเกม 1. ผู้เล่นทั้งห้องช่วยกันตอบคำถามมูลค่าที่กำหนด 2. หากตอบผิดถือว่ายุติเกม 3. ถ้าตอบถูกให้คลิกคำว่าถูก เพื่อเล่นข้อต่อไป

36 ตัวช่วย ผู้สอนตัดตัวเลือกให้สองข้อ ผู้เรียนตอบได้สองครั้ง
50:50 ผู้สอนตัดตัวเลือกให้สองข้อ 2 ผู้เรียนตอบได้สองครั้ง ผู้สอนใบ้เพิ่มเติม

37 เงินรางวัล 5 > 25 บาท 4 > 20 บาท 3 > 15 บาท 2 > 10 บาท
5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท

38 คำถามข้อที่ 1 เงาต้นไม้ประหยัดพลังงานกว่าแอร์กี่เปอร์เซ็นต์ ถูก ผิด
2 50:50 5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท เงาต้นไม้ประหยัดพลังงานกว่าแอร์กี่เปอร์เซ็นต์ ถูก ผิด 10% 20% 50% 60%

39 การเผาป่าเขตร้อนของโลก การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง
คำถามข้อที่ 2 2 50:50 5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท ทำไมโลกจึงร้อนขึ้น ถูก ผิด ถูกทุกข้อ การเผาป่าเขตร้อนของโลก ตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง

40 กระดาษที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง
คำถามข้อที่ 3 2 50:50 5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท กระดาษที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้ ถูก ผิด กระดาษสา กระดาษที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง กระดาษแข็ง กระดาษมันปู

41 การเผาไหม้เชื้อเพลิง ทดลองระเบิดนิวเคียร์
คำถามข้อที่ 4 2 50:50 5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากอะไร ถูก ผิด ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว การเผาไหม้เชื้อเพลิง ทดลองระเบิดนิวเคียร์

42 คำถามข้อที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถูก ผิด โทรศัพท์
2 50:50 5 > บาท 4 > บาท 3 > บาท 2 > บาท 1 > บาท ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถูก ผิด โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ทีวี เครื่องคิดเลข

43 คำถามข้อที่ 6 ของเสียคืออะไร ถูก ผิด ขยะมูลฝอย ขยะเปียก ขยะแห้ง
2 50:50 10 > บาท 9 > บาท 8 > บาท 7 > บาท 6 > บาท ของเสียคืออะไร ถูก ผิด ขยะมูลฝอย ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล

44 คำถามข้อที่ 7 อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ถูก ผิด อะลูมิเนียม
2 50:50 10 > บาท 9 > บาท 8 > บาท 7 > บาท 6 > บาท อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ถูก ผิด อะลูมิเนียม แก้ว พลาสติก กระดาษ

45 ชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ในน้ำ
คำถามข้อที่ 8 2 50:50 10 > บาท 9 > บาท 8 > บาท 7 > บาท 6 > บาท จุลินทรีย์คืออะไร  ถูก ผิด ชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ในน้ำ ไส้เดือน หนอน ทาก

46 คำถามข้อที่ 9 ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ถูก ผิด 50% 55% 60%
2 50:50 10 > บาท 9 > บาท 8 > บาท 7 > บาท 6 > บาท ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด  ถูก ผิด 50% 55% 60% 65%

47 คำถามข้อที่ 10 น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ ถูก ผิด 1 ประเภท
2 50:50 10 > บาท 9 > บาท 8 > บาท 7 > บาท 6 > บาท น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ  ถูก ผิด 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท

48 คุณคือผู้ชนะ ได้รับเงินรางสูงสุด 25 บาท

49 การเล่นเกมของคุณ จบแล้ว

50 นายศตวรรษ ธรรมขันธ์ รหัส สังคมศึกษา 2


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google