งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสงและการ มองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสงและการ มองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสงและการ มองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน

2 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบัน ถ้าไม่มีแสงเรา จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ยังไม่ทราบ หลักการทำงานของแสงว่าสามารถทำให้ เรามองเห็นได้อย่างไร ผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงาน ขึ้นเพื่อศึกษาศึกษาการ เคลื่อนที่ของแสง และประโยชน์ของแสง ในชีวิตประจำวัน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง 2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของแสงใน ชีวิตประจำวัน

4 ลักษณะของการมองเห็นภาพ 1. การมองเห็นภาพจาก วัตถุโดยตรง 2. การมองเห็นภาพ ผ่านการสะท้อน เนื่องจาก - กระจกเงาราบ - กระจกเงาเว้า - กระจกเงาโค้ง

5 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน กระจก เงา ราบ

6 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน กระจก เงาเว้า กระจกเงาโค้ง

7 การมองเห็นภาพผ่านการ หักเห เนื่องจาก - เลนส์

8 ตา หลักการ - แสงจากวัตถุหักเหผ่าน เลนส์ตา ( เลนส์นูน ) แล้ว เกิดภาพจริงชัดบนเรตินา ( ฉาก ) - ม่านตาทำหน้าที่ปรับ ปริมาณที่ตกบนเรตินา - ภาพชัดบนเรตินาเกิดได้ โดยกล้ามเนื้อยึด เลนส์บีบ - ดึงปรับทางยาว โฟกัสของเลนส์ตา

9 แสดงการเกิดภาพบน เลนส์ เมื่อวัตถุอยู่ไกล ภาพ ตกบนเรตินา มีขนาดเล็ก

10 เมื่อวัตถุอยู่ไกล้ ภาพ ตกบนเรตินา มีขนาดใหญ่

11 ความบกพร่องในการ มองเห็น สายตาสั้น - ตาที่มองชัด เฉพาะวัตถุ ที่อยู่ใกล้ๆ

12 การ แก้ไข สวมแว่นตา หรือ เลนส์ สัมผัส ที่เป็นเลนส์เว้ามี ความยาวโฟกัสเหมาะสม

13 สายตา ยาว * ระยะใกล้สุดของคน ปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม. 25 cm

14 การ แก้ไข - สวมแว่นตา หรือ เลนส์ สัมผัสที่เป็น เลนส์นูนที่มีความยาว โฟกัสเหมาะสม

15 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

16 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. 2. 3. 4.

17 ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 3. ควรนำไปใช้กับ 4. ควรศึกษา 5. ควรศึกษาวิธีการ และหาแนวทาง

18 เอกสารอ้างอิง

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แสงและการ มองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google