งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมศุลกากร World-Class Customs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมศุลกากร World-Class Customs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมศุลกากร World-Class Customs

2 ความสามารถในการแข่งขัน
ศุลกากรมาตรฐานโลก ความปลอดภัยทางสังคม

3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกทางการค้าและ การท่องเที่ยว ปกป้องความปลอดภัยทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน การปรับระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน มุ่งสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก มุ่งเน้น ICT มุ่งมั่นศุลกากรใสสะอาด

4 สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก World-Class Customs การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ เป็นธรรม การพัฒนาระบบการให้สิทธิประโยชน์ จำนวนรายได้ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนระบบงานที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จัดเก็บภาษี 104,600 ล้านบาท e – Warehousing e – Free Zone

5 อำนวยความสะดวกทางการค้าและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก World-Class Customs เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการท่องเที่ยว ร้อยละของเวลาการให้บริการศุลกากรลดลง e – Export e – Import APIS

6 ปกป้องความปลอดภัยทางสังคม
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก World-Class Customs สังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตรายทางสังคม จำนวนระบบป้องกันสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสังคม - ร่วมกับ อย. ควบคุมอาหารอันตราย - ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์

7 มุ่งสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก World-Class Customs ระบบงานศุลกากรเป็นไปตามมาตรฐานองค์การศุลกากรโลก จำนวนระบบงานศุลกากรที่เป็นไปตามมาตรฐานองค์การศุลกากรโลก ระบบพิกัดศุลกากร ระบบราคาศุลกากร ระบบพิธีการ ศุลกากร

8 มุ่งเน้น ICT เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก
World-Class Customs เพิ่มความทันสมัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสใน การบริหารงานศุลกากร จำนวนระบบ ICTที่ใช้ในการบริหารงานศุลกากรเพิ่มขึ้น - GFMIS - HRMIS - e-Office

9 มุ่งมั่นศุลกากรใสสะอาด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก World-Class Customs เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน จำนวนระเบียบที่มีความโปร่งใสเพิ่มขึ้น จำนวนรายผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปรับปรุงระเบียบและใช้ ICT โครงการ ร่วมใจกันทำ

10 การผ่านระบบศุลกากร (Customs Clearance)
Highlight การผ่านระบบศุลกากร (Customs Clearance) World-Class Customs ตกลง ชั่วโมง ทำจริง 3 1/ 2 ชั่วโมง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 1 พ.ย

11 ร่วมใจ ใสสะอาด Highlight ผู้ประกอบการ 100 ราย 1ธ.ค. 2547
World-Class Customs ผู้ประกอบการ ราย 1ธ.ค. 2547

12 Clear Customs Clean

13 กรมศุลกากร World-Class Customs


ดาวน์โหลด ppt กรมศุลกากร World-Class Customs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google