งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุลกากร มาตรฐาน โลก ยุทธศาสตร์ กระทรวง การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมที่ ยั่งยืน   สนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขัน   อำนวยความสะดวก ทางการค้าและ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุลกากร มาตรฐาน โลก ยุทธศาสตร์ กระทรวง การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมที่ ยั่งยืน   สนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขัน   อำนวยความสะดวก ทางการค้าและ การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศุลกากร มาตรฐาน โลก

3 ยุทธศาสตร์ กระทรวง การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมที่ ยั่งยืน   สนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขัน   อำนวยความสะดวก ทางการค้าและ การ ท่องเที่ยว   ปกป้องความปลอดภัย ทางสังคม   มุ่งสู่ศุลกากร มาตรฐานโลก   มุ่งเน้น ICT   มุ่งมั่นศุลกากรใส สะอาด การปรับระบบ บริหารจัดการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความ โปร่งใสในการ ทำงาน ยุทธศาสต ร์กรม

4 สนับสนุนความสามารถใน การแข่งขัน ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก เป้าประส งค์ การจัดเก็บ ภาษี ศุลกากร อย่างมี ประสิทธิภา พ ประสิทธิผล และ เป็นธรรม การพัฒนา ระบบการ ให้สิทธิ ประโยชน์ จำนวน รายได้ ศุลกากร เป็นไป ตาม เป้าหมาย จำนวน ระบบงานที่ ได้รับการ พัฒนา เพิ่มขึ้น จัดเก็บภาษี 104,600 ล้านบาท e – Warehousing e – Free Zone World-Class Customs

5 อำนวยความสะดวกทางการค้า และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก เป้าประส งค์ เพิ่มการ อำนวย ความ สะดวก ทาง การค้า และการ ท่องเที่ย ว ร้อยละของ เวลาการ ให้บริการ ศุลกากร ลดลง e – Export e – Import APIS World-Class Customs

6 ปกป้องความปลอดภัยทาง สังคม ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก จำนวน ระบบ ป้องกัน สินค้าที่ เป็น อันตราย ต่อสังคม เป้าประส งค์ สังคมมี ความ ปลอดภัย จาก สินค้าที่ เป็น อันตราย ทาง สังคม - ร่วมกับ อย. ควบคุม อาหาร อันตราย - ร่วมกับกรม โรงงาน อุตสาหกรรม ควบคุมขยะ อิเล็กทรอนิก ส์ World-Class Customs

7 มุ่งสู่ศุลกากรมาตรฐาน โลก ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก เป้าประส งค์ ระบบงา น ศุลกากร เป็นไป ตาม มาตรฐา น องค์การ ศุลกากร โลก จำนวน ระบบงาน ศุลกากรที่ เป็นไปตาม มาตรฐาน องค์การ ศุลกากร โลก ระบบพิกัด ศุลกากร ระบบราคา ศุลกากร ระบบพิธีการ ศุลกากร World-Class Customs

8 มุ่งเน้น ICT ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก เป้าประส งค์ เพิ่มความ ทันสมัย ประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล และ ความ โปร่งใสใน การ บริหารงา นศุลกากร จำนวน ระบบ ICT ที่ใช้ ในการ บริหารงา น ศุลกากร เพิ่มขึ้น - GFMIS - HRMIS - e-Office World-Class Customs

9 มุ่งมั่นศุลกากรใสสะอาด ตัวชี้วัด กิจกรรม หลัก เป้าประส งค์ เพิ่ม ความ โปร่งใส ในการ ทำงาน การมี ส่วนร่วม ของ ภาคเอก ชน จำนวน ระเบียบที่มี ความ โปร่งใส เพิ่มขึ้น จำนวนราย ผู้ประกอบ การที่เข้า ร่วม โครงการ ปรับปรุง ระเบียบ และใช้ ICT โครงการ ร่วมใจกัน ทำ World-Class Customs

10 Highlight   การผ่านระบบศุลกากร (Customs Clearance) ตกลง 7 ชั่วโมง ทำจริง 3 1 / 2 ชั่วโมง ตกลง 7 ชั่วโมง ทำจริง 3 1 / 2 ชั่วโมง   ท่าเรือ กรุงเทพ   ท่าเรือ แหลมฉบัง World-Class Customs 1 พ. ย. 2547

11 Highlight   ร่วมใจ ใส สะอาด 1 ธ. ค. 2547 World-Class Customs ผู้ประกอบ การ 100 ราย

12 Customs

13


ดาวน์โหลด ppt ศุลกากร มาตรฐาน โลก ยุทธศาสตร์ กระทรวง การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมที่ ยั่งยืน   สนับสนุนความสามารถ ในการแข่งขัน   อำนวยความสะดวก ทางการค้าและ การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google