งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ
ระบบการจัดสรรทรัพยากร สังคมได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

2 เกิดการดำเนินงานขององค์การ
ได้ผลงานด้วยวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

3 ภาพแสดงการจัดสรรทรัพยากรขององค์การสาธารณะ
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการบริหาร ผลงาน ผลระยะยาว สังคม ภาพแสดงการจัดสรรทรัพยากรขององค์การสาธารณะ

4 Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารงาน : การเปรียบเทียบเพื่อหาอัตราส่วน
ระหว่างผลที่ได้จากการบริหาร กับทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร

5 ประสิทธิภาพการบริหารในช่วงระยะเวลาใดๆ
ผลที่ได้จากการบริหาร (รูปตัวเงิน) ทรัพยากรที่ใช้ไป (งบประมาณที่ใช้)

6 Effectiveness ประสิทธิผลในการบริหารงาน : การดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด
ความสำเร็จของผลงานในระยะต่างๆ ตามแผนหรือตามประมาณการที่กำหนดไว้

7 ประสิทธิผลของการบริหารในช่วงเวลาใด ๆ
ผลที่ได้จริง ประมาณการที่วางไว้

8 นักบริหารองค์การสาธารณะยังแสวงหาเป้าหมายอีก 3 ประการ
1. Equality 2. Equity 3. Ecology

9 กลไกในการบริหารงานสาธารณะ
ความพยายามจัดสรรประโยชน์ให้กับประชาชน ตามกฎกติกาของสังคมที่ใช้ร่วมกัน กฎหมายหลักเป็นตัวกำหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชนและรัฐ

10 Constitutional Law

11 Administrative Law

12 ระเบียบราชการแผ่นดิน

13 Take Home 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารงานสาธารณะ มีอะไรบ้าง จงอธิบาย 2. กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะอย่างไร จงอธิบาย วันมอบงาน 29/11/11 วันส่งงาน 2/12/11 ก่อน น. ที่ห้อง 50424


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google