งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำเร็จและกลไกใน การบริหารงาน สาธารณะ การบริหารงาน สาธารณะ ระบบการจัดสรร ทรัพยากร สังคมได้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำเร็จและกลไกใน การบริหารงาน สาธารณะ การบริหารงาน สาธารณะ ระบบการจัดสรร ทรัพยากร สังคมได้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำเร็จและกลไกใน การบริหารงาน สาธารณะ การบริหารงาน สาธารณะ ระบบการจัดสรร ทรัพยากร สังคมได้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์

2 เกิดการดำเนินงาน ขององค์การ ได้ผลงานด้วยวิธีที่ ประหยัดและมี ประสิทธิภาพ

3 ปัจจัย นำเข้า กระบวนการ บริหาร ผลงา น ผล ระยะ ยาว สังคม ภาพแสดงการจัดสรรทรัพยากร ขององค์การสาธารณะ

4 Efficie ncy ประสิทธิภาพในการ บริหารงาน : การเปรียบเทียบเพื่อ หาอัตราส่วน ระหว่างผลที่ได้จาก การบริหาร กับทรัพยากรที่ใช้ ในการบริหาร

5 ประสิทธิภ าพการ บริหาร ในช่วง ระยะเวลา ใดๆ ผลที่ได้จากการ บริหาร ( รูปตัวเงิน ) ทรัพยากรที่ใช้ไป ( งบประมาณที่ใช้ )

6 Effectiv eness ประสิทธิผลในการ บริหารงาน : การดำเนินงานได้ตาม แผนที่กำหนด ความสำเร็จของผลงาน ในระยะต่างๆ ตามแผน หรือตามประมาณการที่ กำหนดไว้

7 ประสิทธิผ ลของการ บริหารใน ช่วงเวลา ใด ๆ ผลที่ได้ จริง ประมาณ การที่วางไว้

8 นักบริหารองค์การ สาธารณะยังแสวงหา เป้าหมายอีก 3 ประการ 1. Equali ty 2. Equity 3. Ecolo gy

9 กลไกในการ บริหารงานสาธารณะ ความพยายามจัดสรร ประโยชน์ให้กับประชาชน ตามกฎกติกาของ สังคมที่ใช้ร่วมกัน กฎหมายหลักเป็น ตัวกำหนดสิทธิหน้าที่ ของประชาชนและรัฐ

10 Constitutio nal Law

11 Administrat ive Law

12 ระเบียบ ราชการ แผ่นดิน

13 Take Home 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการ บริหารงานสาธารณะ มี อะไรบ้าง จงอธิบาย 2. กฎหมายรัฐธรรมนูญและ กฎหมายปกครองเกี่ยวข้อง กับการบริหารงานสาธารณะ อย่างไร จงอธิบาย วันมอบงาน 29/11/11 วัน ส่งงาน 2/12/11 ก่อน 12.00 น. ที่ห้อง 50424


ดาวน์โหลด ppt ความสำเร็จและกลไกใน การบริหารงาน สาธารณะ การบริหารงาน สาธารณะ ระบบการจัดสรร ทรัพยากร สังคมได้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google