งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปผลการประชุม ระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO โดย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปผลการประชุม ระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO โดย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปผลการประชุม ระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO โดย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 วัตถุประสงค์ของการสัมมนาร่วมระหว่าง ผู้ว่าฯ CEO กับทูต CEO เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจใน กระบวนการและวิธีการทำงาน ของผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านให้ประสบผลสำเร็จบนพื้นฐาน ของความเข้าใจ มิตรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการสานประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ระหว่าง ประเทศในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงกับเส้นทาง East West Economics Corridor มองในภาพกว้างที่เป็นเส้นทางในการเชื่อมกลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชีย กับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มองภาพรวมเชื่อมโยงจากท้องถิ่นสู่ระดับสากล (Local Link Global Reach) วิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดบทบาทของจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดให้ชัดเจน

4 การผลักดันยุทธศาสตร์ EWEC ให้ ประสบผลสำเร็จ แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อน บ้าน กำหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดทำคู่มือการ ติดต่อกับต่างประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

5 การผลักดันยุทธศาสตร์ EWEC ให้ประสบ ผลสำเร็จ (ต่อ) กำหนดบทบาท (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด/ จังหวัดตามเส้นทาง EWEC เตรียมความพร้อมของคนตามเส้นทาง EWEC และความเชื่อมโยงของ EWEC กับศักยภาพของ พื้นที่ และการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างทูตซีอีโอ กับผู้ว่าฯ ซีอีโอ

6 กลไกการประสานงานร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ (ROC) บทบาทของ ROC สร้างความเชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์ประสานงาน ระหว่างผู้ว่าฯซีอีโอ กับ ทูตซีอีโอ เป็นศูนย์สารสนเทศเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือในการดำเนินงาน ของผู้ว่าฯซีอีโอที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำปฏิทินรวมของแผนงานและกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่มจังหวัด/ จังหวัด พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัด เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์และประเทศเพื่อนบ้าน

7 กลไกการประสานงานร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และทูตซีอีโอ (ROC) (ต่อ) กลไกที่จะทำให้ ROC ประสบความสำเร็จ มีกฎหมายรองรับ เช่น มติ ครม. มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน พัฒนาตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

8 กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ รวบรวม แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบข้อมูล เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า สินค้า บริการ ของประเทศ เพื่อนบ้านและยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสากลของการติดต่อ ค้าขายและวัฒนธรรมของระบบการค้าการลงทุนของ ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความอำนวยความสะดวกและสร้างความั่นใจ ให้กับภาคเอกชนในทางปฏิบัติ

9 กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ (ต่อ) พัฒนาบุคลากรของจังหวัดด้านวิเทศสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน ลักษณะของเมืองคู่แฝด จัดทำแผนงานและงบประมาณ รองรับ กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อน บ้าน ภายหลังจากการทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ส่งเสริมกิจกรรม Road Show ร่วมกัน

10 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่าง ผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ ด้านการผลักดันยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจากยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ รวมถึงการศึกษา และวัฒนธรรม โดยใช้ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกัน

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ แนวคิดหลักในการผลักดันยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การค้า การลงทุน FriendshipUnderstanding Trust

12 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอและ ทูตซีอีโอ (ต่อ) ก.การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจโดยอาศัยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อน บ้านในสถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น หลักสูตรภาษาและ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง โดยให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อน บ้านในสถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น หลักสูตรภาษาและ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง โดยให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร รัฐบาลควรเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา สำหรับการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ เปิดสอนและสถาบันการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษารัฐบาลควรเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา สำหรับการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ เปิดสอนและสถาบันการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา

13 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และ ทูตซีอีโอ(ต่อ) ผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อน บ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหลักสูตรการ เรียนการสอนของสถาบันการศึกษาผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศเพื่อน บ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในหลักสูตรการ เรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาที่ สองส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาที่ สอง รัฐบาลควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา ต่อ หรือทำวิจัยในประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทุนบุคลากรในประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทยรัฐบาลควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา ต่อ หรือทำวิจัยในประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทุนบุคลากรในประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาและฝึกอบรมในประเทศไทย ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคประชาชนระหว่าง ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคประชาชนระหว่าง ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการระหว่างบุคลากรทุกระดับ ของประเทศในอนุภูมิภาคฯ เพื่อมิตรภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างกันส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการระหว่างบุคลากรทุกระดับ ของประเทศในอนุภูมิภาคฯ เพื่อมิตรภาพและความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน

14 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และ ทูตซีอีโอ(ต่อ) ข. การผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นด้านการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ วัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีผ่านกิจกรรมการ ท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ พิธีการและเอกสารผ่านแดนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ พิธีการและเอกสารผ่านแดน สร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรการ ท่องเที่ยวร่วมกันในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เช่น เส้นทางมรดกโลกสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงทรัพยากรการ ท่องเที่ยวร่วมกันในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เช่น เส้นทางมรดกโลก

15 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และ ทูตซีอีโอ(ต่อ) ค.การผลักดัน ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน มุ่งเน้น ผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้า (รู้เขา รู้เรา)พัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้า (รู้เขา รู้เรา) อำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้าน การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้าน การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งทำความเข้าใจกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

16 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าซีอีโอ และ ทูตซีอีโอ(ต่อ) ค.การผลักดัน ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน มุ่งเน้น ผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดำเนินการค้าในลักษณะ ของการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีศักยภาพส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนดำเนินการค้าในลักษณะ ของการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ ของ Contract Farmingส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่างๆ ของ Contract Farming ลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถของ แรงงานลดขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถของ แรงงาน

17 ข้อเสนอจากการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่า ซีอีโอ และทูตซีอีโอ(ต่อ) การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าฯ ซีอีโอ กับทูตซีอีโอ ควรมีการกำหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ควรจะมีกิจกรรมร่วมกันที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น การแข่งขันกีฬา ฯลฯ

18 ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของส่วน ราชการ เสนอให้รวมกลุ่มภาคเอกชนเป็น cluster และ จัดทำ company profile สร้างเครือข่ายองค์การและข้อมูลของภาคเอกชน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าของแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรม สนับสนุนด้านระบบ logistics และinfrastructure จัดทำแผนรองรับผลกระทบจาก EWEC ข้อเสนอจากภาคเอกชน

19 อ่าว ตังเกี๋ย อ่าว ไทย ทะเล อันดา มัน ไป ท่าเรือ ดานัง ท่าเรือแหลมฉบัง ร่างกุ้ง วินห์ ดง เฮ่ย ฮาตินห์ ปากเซ ขอนแ ก่น ร้อยเอ็ ด มหาสาร คาม ตาก แม่สอด มุกดาหาร หนอง คาย นครพน ม ทางถนน ทาง รถไฟ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปผลการประชุม ระหว่างทูต CEO กับผู้ว่าฯ CEO โดย นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google